ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Θεσμική θωράκιση των πολιτικών της ανοικτής διακυβέρνησης (Οκτώβριος 2010)

Δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2010 – Θεσμική θωράκιση των πολιτικών της ανοικτής διακυβέρνησης στο http://egovict.blogspot.gr/2010/10/blog-post_04.html?m=1

Περίληψη
Αντικείμενο αυτής της εισήγησης είναι η θεσμική θωράκιση των πολιτικών της ανοικτής διακυβέρνησης και συγκεκριμένα της δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης, των εργαστηρίων ανοικτής καινοτομίας (Labs.OpenGov.gr) και των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στελέχωση μετακλητών θέσεων.
Για τις δύο πρώτες δράσεις του OPENGOV προτείνεται, μέσα από την αξιολόγηση της τρέχουσας εμπειρίας και τη μελέτη διεθνών παραδειγμάτων συμμετοχικής πολιτικής, η υπαγωγή τους στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Σε ό,τι αφορά τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στελέχωση προτείνεται η σταδιακή υπαγωγή τους σε ανεξάρτητη αρχή στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προκειμένου να διασφαλιστεί το κύρος και η αξιοπιστία της διαδικασίας. Επίσης, προτείνεται η δημιουργία ενός πληροφοριακού συστήματος της κυβέρνησης στο οποίο θα συγκεντρώνονται χρήσιμα δεδομένα και δείκτες που απεικονίζουν την πορεία του κυβερνητικού έργου. Στην εισήγηση αναφέρονται συνοπτικά οι ελλείψεις και οι προκλήσεις που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι μονάδες που θα αναλάβουν την ευθύνη για την εμπέδωσή τους και την παραγωγή θεσμικής μνήμης για αυτές τις πολιτικές ανοικτής διακυβέρνησης.

Leave a Comment