ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

OpenForum Europe: Για την προώθηση της Ανοιχτότητας στον χώρο των επιχειρήσεων ΤΠΕ

Υπάρχει μια γενική συναίνεση τόσο στην κυβέρνηση όσο και τις επιχειρήσεις ότι η «Ανοιχτότητα» είναι ένα κεντρικό θέμα με θετική απήχηση. Λίγοι θα επιδιώξουν εθελοντικά να χαρακτηριστούν ως«κλειστοί» και αναπόφευκτα ή ετικέτα «ανοιχτό» μπορεί να επισημανθεί σε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία από πολλές εταιρείες που αναζητούν μια μικρή «μαγική σκόνη» για τη στήριξη τους στον τομέα του μάρκετινγκ, χωρίς όμως να μπορούν να δικαιολογήσουν και να αποδείξουν την διαφοροποίηση τους.

 

Επομένως, πώς θα προσδιορίσουμε τι είναι «ανοιχτό»; Πώς μπορεί να αξιοποιηθεί η ανοιχτότητα για να υποστηρίξει την δυναμική για αποδοτικότερες κυβερνήσεις και επιχειρήσεις; Είναι τώρα η ώρα να αναζητήσουμε συναίνεση σχετικά με τη χρήση του όρου «ανοιχτό» και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσω ενός συνόλου Αρχών που θα εφαρμόζονται στο πλαίσιο των βασικών τομέων ΤΠΕ, όπως σε Πρότυπα, Σύννεφο, ηλεκτρονική κυβέρνηση, δεδομένα και Διαγωνισμούς;

OFE_logo_high_res

Σε αυτό το πλαίσιο δημιουργήθηκε το OpenForum Europe. To OpenForum Europe είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που δημιουργήθηκε από επιχειρήσεις το 2002 με στόχο την επιτάχυνση και τη διεύρυνση της χρήσης του  Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (OSS) μεταξύ των επιχειρήσεων, των καταναλωτών και των κυβερνήσεων. Ο ρόλος του OpenForum επικεντρώνεται στην διευκόλυνση μιας ανοιχτής και ανταγωνιστικής επιλογής για τους χρήστες και αφιερώνει ένα μεγάλο μέρος του χρόνου του να εξηγεί τα πλεονεκτήματα της διαφάνειας στην πληροφορική στους πολιτικούς και νομοθέτες σε όλη την Ευρώπη,

 

 Οι Αρχές της Ανοιχτότητας σύμφωνα το OFE

Η ανοιχτότητα για το OFE δεν είναι μια πολιτική δήλωση, μέθοδος ανάπτυξης, ή επιχειρηματικό μοντέλο. Η ανοιχτότητα είναι ένα μέσο για κάποιους στόχους.

Οι αρχές της ανοιχτότητας σύμφωνα με το OFE συμπεριλαμβάνουν:
1)man13 Να παρέχει επιλογές στους καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων (για παράδειγμα, όσον αφορά το κόστος ή την προσβασιμότητα) που εξαλείφουν ψηφιακό αποκλεισμό. Αυτή είναι η αρχή της επικέντρωσης στον χρήστη

position52) Να παρέχει ισότιμους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των παραγωγών, αναγκάζοντάς τους να ανταγωνίζονται στην λειτουργικότητα, την ποιότητα και την εξασφάλιση της συνεχούς καινοτομίας. Αυτή είναι η αρχή του ανταγωνισμού.

pose3) Να ενεργοποιεί την δημιουργία σύνθετων συνδυασμών προϊόντων ή / και υπηρεσιών από διάφορους παρόχους, όπου μέρος του συνδυασμού μπορεί να αναβαθμιστεί ή και να αντικατασταθεί όταν καλύτερα προϊόντα ή υπηρεσίες είναι διαθέσιμες στο μέλλον. Αυτή είναι η αρχή της ευελιξίας.

curvearrow74) Να ενεργοποιεί την δημιουργία προϊόντων, υπηρεσιών και των συνδυασμών τους που να είναι βιώσιμες όσον αφορά την πρόσβαση σε πληροφορίες, το κόστος και τον αντίκτυπο στο περιβάλλον. Αυτή είναι η αρχή της αειφορίας.

network115) Για την επίτευξη αυτών των στόχων, απαιτείται κάποιος συντονισμός μεταξύ των παρόχων και των καταναλωτών για την εξασφάλιση της επικέντρωσης στο χρήστη ή μεταξύ παρόχων υπηρεσιών για τη διασφάλιση της ευελιξίας. Για το λόγο αυτό, η ανοιχτότητα συχνά συνεπάγεται κάποια μορφή κοινότητας στην οποία μπορούν να συμμετέχουν όλοι, όπου δεν υπάρχει μια ενιαία οντότητα που να κυριαρχεί στην συζήτηση και όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται μέσω μιας διαφανούς διαδικασίας. Αυτό ορίζει μια ακόμα πρόσθετη αρχή: την (ανοιχτή) Κοινότητα.

Περισσότερα για το OpenForum Europe

Το OFE είναι εγγεγραμμένο interest group στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τις εθνικές και τοπικές κυβερνήσεις τόσο άμεσα όσο και μέσω των εθνικών του εταίρων.
Στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχει ξεκινήσει ένα επίσημο OFE UK charter που ονομάζεται COIS (Community for Open Interoperability Standards), (Κοινότητα για τα Ανοιχτά Πρότυπα Διαλειτουργικότητας), που συνεργάζεται στενά για τα Ανοιχτά Πρότυπα με το Cabinet Office του Ηνωμένου Βασιλείου, και έχει σαν στόχο να προωθήσει την ευρύτερη και ευκολότερη επικοινωνία και ανταλλαγή ιδεών μεταξύ της κοινότητας των εθελοντών των υποστηρικτών του ανοικτού κώδικα και του δημόσιου τομέα .


Το OFE  ίδρυσε  επίσης ένα ανεξάρτητο πρόγραμμα, που ονομάζεται OpenForum Academy,, η οποία έχει δημιουργήσει ένα σύνδεσμο με την ακαδημαϊκή κοινότητα προκειμένου να εισάγει νέες ιδέες και απόψεις σχετικά με την κατανόηση των βασικών θεμάτων που επηρεάζουν την ανοιχτότητα στην αγορά πληροφορικής.

 

Το OFE υποστηρίζεται από μεγάλους προμηθευτές πληροφορικής, καθώς και έναν αριθμό συνεργατών. Ανάμεσα στα μέλη του  ΟFΕ, υπάρχουν μεγάλοι προμηθευτές πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένων των Google, IBM, Oracle, Red Hat και Deloitte. Το OFE επίσης έχει εθνικούς εταίρους σε όλη την Ευρώπη, που εκπροσωπούν πολλές δεκάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχει επίσης μια στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού  (FSFE) και έχει συνεργαστεί με το Foundation for a Free Information Infrastructure (FFII) – δύο από τα κορυφαίες ομάδες ΕΛ/ΛΑΚ στην Ευρώπη. Το ΟFΕ έχει επίσης συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τo Interoperable Systems (ECIS). 

 

 Πηγή άρθρου: http://www.openforumeurope.org/

Leave a Comment