ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ο αντίκτυπος της Ανοικτής Διακυβέρνησης: Εκτίμηση των αποδείξεων

Η Ανοικτή Διακυβέρνηση τα τελευταία χρόνια αναδείχθηκε ως μια περιοχή έντονης δραστηριότητας και ήταν η ένθερμη ελπίδα για μερικές από τις μεγαλύτερες κοινωνικές φιλοδοξίες μας. Το έγγραφο αυτό θέτει το ερώτημα, εάν λειτουργεί η Ανοικτή Διακυβέρνηση. Δηλαδή, οι ανοικτές κυβερνητικές παρεμβάσεις επεκτείνουν τη δημόσια γνώση των κυβερνητικών διαδικασιών, ενθαρρύνουν τη συμμετοχή και την ένταξη, την βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών, εκτός από το δημόσιο χρήμα, ή τουλάχιστον συμβάλουν στην επίτευξη άλλων ευρέως αποδεκτών στόχων της κυβέρνησης;

ogp%20banner91_0

Οι συγγραφείς Vanessa Williamson και Norman Eisen αναθεωρούν τη θεωρητική και την εμπειρική βιβλιογραφία, η οποία εξετάζει το διεθνή αντίκτυπο της Ανοικτής Διακυβέρνησης και προσφέρουν συστάσεις για τη χάραξη πολιτικής καθώς και μια ατζέντα για την περαιτέρω έρευνα του θέματος. Μεταχειρίζονται ένα ευρύ ορισμό της Ανοικτής Διακυβέρνησης, εστιάζοντας στις τρεις διαδικασίες διακυβέρνησης που επιτρέπουν τις προοπτικές, τις ανάγκες και τα δικαιώματα των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των πιο περιθωριοποιημένων, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν:

(1) πρωτοβουλίες για την αύξηση της διαφάνειας

(2) παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην ανάπτυξη της δημόσιας εμπλοκής και συμμετοχής και

(3) προσπάθειες για τη βελτίωση της ανταπόκρισης και της λογοδοσίας.

Για να εκτιμηθεί το εάν η Ανοικτή Διακυβέρνηση “λειτουργεί” ή είναι “αποτελεσματική”, οι Williamson και Eisen αναζητούν εκείνες τις παρεμβάσεις που τα στοιχεία δείχνουν ότι μπορούν να προκαλέσουν κρίσιμη βελτίωση στη ζωή των ανθρώπων (π.χ. με τη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης, τη μείωση της διαφθοράς, την αύξηση των ποσοστών της ψηφοφορίας, και ούτω καθεξής).

Με βάση την ανάλυση των εκατοντάδων εκθέσεων, άρθρων καθώς και ακαδημαϊκών μελετών οι οποίες πραγματεύονται την αποτελεσματικότητα των συγκεκριμένων προγραμμάτων, οι συγγραφείς εντοπίζουν τα έξι χαρακτηριστικά των προγραμμάτων της Ανοικτής Διακυβέρνησης, τα οποία δίνουν στις μεταρρυθμίσεις την υψηλότερη πιθανότητα επιτυχίας. Εκφράζουν αυτά τα έξι χαρακτηριστικά, σαν μια σειρά από ερωτήματα που πρέπει να θέσουν οι υποστηρικτές αυτών των προγραμμάτων:

  1. Έχουν οι υπέρμαχοι προσδιορίσει τις συγκεκριμένες αρχές (π.χ. τμήματα του κοινού, της κοινωνίας των πολιτών, των μέσων ενημέρωσης, και άλλους ενδιαφερόμενους) οι οποίες προορίζεται να επωφεληθούν από τη νέα πρωτοβουλία της Ανοικτής Διακυβέρνησης;
  2. Είναι οι πληροφορίες που αποκάλυψε η πρωτοβουλία σημαντική για τις αρχές;
  3. Είναι οι πληροφορίες προσβάσιμες και δημοσιεύσιμες στις αρχές;
  4. Μπορούν οι αρχές να ανταποκριθούν ουσιαστικά ως μεμονωμένοι;
  5. Είναι οι δημόσιες υπηρεσίες υποστηρικτές της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας;
  6. Μπορούν οι αρχές να συντονίζουν τις αλλαγές στα κίνητρα των κυβερνητικών αντιπροσώπων τους;

Όπου οι πρωτοβουλίες Ανοικτής Διακυβέρνησης υπήρξαν αποτελεσματικές, υποστηρίζουν οι Williamson και Eisen, η απάντηση σε κάθε ένα από τα τρία πρώτα ερωτήματα είναι ναι. Επιπλέον, η απάντηση σε τουλάχιστον μία από τις ερωτήσεις 4-6 είναι επίσης ναι. Δηλαδή, οι αρχές θα μπορούσαν να ανταποκριθούν ουσιαστικά στις δικές τους, ή θα μπορούσαν να το κάνουν τόσο με την υποστήριξη των κυβερνητικών αξιωματούχων, ή θα μπορούσαν να το πράξουν μέσω μιας συντονισμένης προσπάθειας των αρχών, να αλλάξει η συμπεριφορά των εκπροσώπων τους στην κυβέρνηση.

Οι Williamson και Eisen κλείνοντας, προτείνουν μια ατζέντα για τη μελλοντική έρευνα στον τομέα αυτό, που υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να περιλαμβάνει τη διεύρυνση της χρήσης των Τυχαία Ελεγχόμενων Δοκιμών (Randomized Controlled Trials – RCTs) καθώς και άλλες αυστηρές ερευνητικές μεθόδους για να γεμίσουν κρίσιμα κενά που παραμένουν στη βιβλιογραφία. “Στην ιδανική περίπτωση,” συμπεραίνουν, «η Ανοικτή Διακυβέρνηση γίνεται το status quo. Κατά τα προσεχή έτη, μπορούμε να προσβλέπουμε σε περισσότερη έρευνα που εξετάζει όχι μόνο όταν οι πρωτοβουλίες της Ανοικτής Διακυβέρνησης δείχνουν από νωρίς την επιτυχία, αλλά όπου η Ανοικτή Διακυβέρνηση γίνεται θεσμοθετημένη. ”

Διαβάστε το πλήρες άρθρο

Πηγή: https://www.brookings.edu

Leave a Comment