ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Η γαλλική δημόσια διοίκηση ανοίγει τα δημόσια δεδομένα, τους αλγορίθμους και τον πηγαίο κώδικα των εφαρμογών της.

Στις 27 Σεπτεμβρίου, η υπουργός Δημοσίων Μετασχηματισμών και Υπηρεσιών της Γαλλίας Amélie de Montchalin παρουσίασε τους 15 χάρτες πορείας για τα δημόσια δεδομένα, τους αλγορίθμους και τον δημόσιο πηγαίο κώδικα, οι οποίοι αποτελούν ορόσημο στη στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού της γαλλικής δημόσιας διοίκησης. Το ίδιο Υπουργείο θα παρακολουθεί την εφαρμογή όλων των χαρτών και στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός θα αξιολογήσει το πρόγραμμα στο σύνολό του στην επόμενη διυπουργική επιτροπή για τον δημόσιο μετασχηματισμό.

Η πρωτοβουλία αυτή υποστηρίχθηκε από το DINUM (Direction Interministérielle du Numérique,) και απορρέει από την εγκύκλιο 6264/SG που εστάλη τον Απρίλιο από τον Πρωθυπουργό Jean Castex, ο οποίος ανέθεσε στο Υπουργείο Δημοσίων Μετασχηματισμών και Δημόσιων Υπηρεσιών να ανοίξει δημόσια δεδομένα, αλγορίθμους και πηγαίο κώδικα «προς όφελος των χρηστών, των ερευνητών, των φορέων καινοτομίας και των πολιτών». Επιπλέον, η εγκύκλιος ζητούσε να οριστούν υπεύθυνοι δεδομένων, αλγορίθμων και πηγαίου κώδικα (AMDAC) σε κάθε μονάδα της δημόσιας διοικησης, οι οποίοι θα εποπτεύουν την εφαρμογή των χαρτών και θα δημιουργήσουν ένα διυπουργικό δίκτυο ανταλλαγής πληροφοριών.

Κάθε χάρτης καθορίζει ένα σχέδιο δράσης που διαρκεί από δύο έως τρία έτη, και αντιμετωπίζει τους στόχους και τις προκλήσεις των δημόσιων δεδομένων, των αλγορίθμων και των πολιτικών που σχετίζονται με τον πηγαίο κώδικα, τη διακυβέρνηση για την εφαρμογή τους, καθώς και τα σημεία δράσης που πρέπει να συνεχιστούν. Όλες βασίζονται σε ένα διυπουργικό πλαίσιο για τη διαχείριση δεδομένων, αλγορίθμων και πηγαίου κωδίκα, ώστε να διασφαλίζεται η συνοχή και η τυποποίηση σε όλα τα υπουργεία.

Όσον αφορά τον ανοιχτό κώδικα, η Διυπουργική Ψηφιακή Διεύθυνση (DINUM) θα ηγηθεί αυτής της προσπάθειας, η οποία θα περιστρέφεται γύρω από την κοινότητα BlueHats (μια άλλη πρωτοβουλία DINUM για την προώθηση του ανοικτού κώδικα στη γαλλική δημόσια διοίκηση). Σε αυτόν τον τομέα, ένας από τους σημαντικότερους στόχους είναι η δημιουργία ενός Γραφείου Ανοικτού Κώδικα (Ospo) εντός του Υπουργείου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας, με σκοπό τη διαχείριση και τον συντονισμό έργων ανοικτού κώδικα για την εκπαίδευση. Επιπλέον, το Υπουργείο Αλληλεγγύης και Υγείας θα προωθήσει τη συμβολή των προγραμματιστών ανοικτού κώδικα και το Υπουργείο Μετασχηματισμού και Δημόσιας Υπηρεσίας θα δημοσιεύσει τον κώδικα της FranceConnect. Αυτή η πρωτοβουλία ανοικτού κώδικα θα συμβαδίζει με τη συνολική προσοχή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου και των τεχνολογικών δεξιοτήτων στη γαλλική δημόσια διοίκηση.

Επιπλέον, οι χάρτες περιλαμβάνουν δράσεις για την παροχή δημόσιων δεδομένων σε ανοικτό μορφότυπο, που αποτελεί ένα από τα ορόσημα του παρόντος προγράμματος. Εκτός από τη βελτίωση της χρήσης και της ποιότητας των δεδομένων που κατέχουν οι δημόσιες διοικήσεις, οι χάρτες πορείας περιλαμβάνουν:

  1. απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, με την τυποποίηση της ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των υπουργείων·
  2. τόνωση της καινοτομίας και της δημιουργίας νέων υπηρεσιών δημόσιου και ιδιωτικού συμφέροντος·
  3. ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των τεκμηριωμένων δημόσιων πολιτικών μέσω της χρήσης ανοικτών δεδομένων·
  4. προώθηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας των δημόσιων υπηρεσιών·
  5. διευκόλυνση του έργου των ερευνητών διευκολύνοντας την πρόσβασή τους σε δημόσια δεδομένα.

Τέλος, τα υπουργεία θα ασχοληθούν με τον τομέα των δημόσιων αλγορίθμων. Οι περισσότεροι χάρτες σχεδιάζουν την κατάρτιση απογραφής για όλους τους αλγορίθμους που χρησιμοποιούνται από το συγκεκριμένο υπουργείο. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Δημοσίων Μετασχηματισμών και Υπηρεσιών ανέθεσε στην ΙΝΟΥΜ να υποστηρίξει την εφαρμογή στην παροχή τεχνικών εργαλείων και τεχνογνωσίας όσον αφορά τους αλγορίθμους.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment