ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Γιατί είναι σημαντική η πρόταση της Νομοθετικής πράξης Interoperable Europe Act για την διαλειτουργικότητα στην ΕΕ

Στις 18 Νοεμβρίου 2022 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για μια νομοθετική πράξη για τη διαλειτουργικότητα της Ευρώπης με σκοπό την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας του δημόσιου τομέα στην ΕΕ. Αποσκοπεί στην ενίσχυση της ικανότητας των διοικήσεων να συνεργάζονται και να καθιστούν τις δημόσιες υπηρεσίες σε διασυνοριακό, διατομεακό και οργανωτικό επίπεδο.

Με τη συνοδευτική ανακοίνωση, η Επιτροπή αντλεί σαφή σύνδεση του θέματος αυτού με τη χάραξη πολιτικής έτοιμη για ψηφιακή χρήση. Ενδεικτικά από την ανακοίνωση της Πράξης για τη Διαλειτουργική Ευρώπη:

«Ενώ η Επιτροπή έχει δεσμευτεί για τη χάραξη πολιτικής έτοιμη για ψηφιακή χρήση και θα διασφαλίσει την εφαρμογή της σε πρωτοβουλίες πολιτικής και νομοθετικές προτάσεις, αυτό είναι μόνο η αρχή. Για να καταστεί η νομοθεσία της ΕΕ πλήρως έτοιμη για ψηφιακή χρήση και διαλειτουργική εκ σχεδιασμού, είναι σημαντικό να επιδιωχθεί και τελικά να διασφαλιστεί μια κοινή κατανόηση μεταξύ των συννομοθετών, με πλήρη σεβασμό των ρόλων κάθε θεσμικού οργάνου. Η κοινή διακυβέρνηση διαλειτουργικότητας της ΕΕ στο πλαίσιο της προτεινόμενης πράξης για τη διαλειτουργική Ευρώπη αποτελεί ουσιαστικό μέσο για την ανάδειξη αυτής της κοινής αντίληψης.» 

IOP EU ACT_digital-ready

Η ίδια η πρόταση για την Πράξη για τη Διαλειτουργική Ευρώπη περιέχει αρκετά σημαντικά στοιχεία:

  1. Διαλειτουργική διακυβέρνηση της Ευρώπης για διαρθρωμένη συνεργασία, η οποία θα ανήκει από κοινού στα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο πλαίσιο τεχνολογίας και πολιτικής· συμπεριλαμβανομένης μιας κοινότητας διαλειτουργικότητας που θα συμβάλει στις δραστηριότητες του Συμβουλίου Διαλειτουργικής Ευρώπης με την παροχή εμπειρογνωμοσύνης και συμβουλών. Η κοινότητά μας θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος αυτής της ευρύτερης κοινότητας διαλειτουργικότητας για τη διοχέτευση της διαλειτουργικότητας και της καινοτομίας στον δημόσιο τομέα στη χάραξη πολιτικής.
  2. Υποχρεωτικές αξιολογήσεις διαλειτουργικότητας που πρέπει να διενεργούνται πριν από τη θέσπιση δεσμευτικών νομικών, οργανωτικών, σημασιολογικών ή τεχνικών απαιτήσεων για τα συστήματα ΤΠ. Η διενέργεια μιας τέτοιας αξιολόγησης διαλειτουργικότητας ήδη κατά τη φάση σχεδιασμού πολιτικής θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα την ομαλή εφαρμογή της πολιτικής, εξασφαλίζοντας έτσι τη χάραξη πολιτικής έτοιμη για ψηφιακή χρήση.
  3. Καινοτομία και κοινός πειραματισμός, συμπεριλαμβανομένου του ιδιωτικού τομέα, ιδίως με κοινά έργα καινοτομίας GovTech και ρυθμιστικά sandboxes. Το ενδιαφέρον της κοινότητάς μας για το δίκαιο ως κώδικα και η χρήση των αναδυόμενων τεχνολογιών θα μπορούσε να τροφοδοτήσει αυτό το καινοτόμο σκέλος εργασίας.
  4. Μια Διαλειτουργική Πύλη της Ευρώπης με κοινές και επαναχρησιμοποιήσιμες λύσεις για την ενίσχυση των δημόσιων διοικήσεων κατά την κατασκευή διαλειτουργικών υπηρεσιών. Η πλατφόρμα Joinup θα διασφαλίσει ότι διατίθενται νέες δυνατότητες συνεργασίας για την υποστήριξη της ανταλλαγής γνώσεων και της διαδραστικής εργασίας και για την κοινότητά μας.
  5.  Τα έργα στήριξης της εφαρμογής πολιτικών είναι σημαντικά και για την κοινότητά μας, καθώς σκοπεύουν να διευκολύνουν την ψηφιακή εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης που διασφαλίζουν τη διασυνοριακή διαλειτουργικότητα των σιωπηρών συστημάτων ΤΠ.
  6. Συνεχής κατάρτιση σχετικά με τη διαλειτουργικότητα, όπου ο συνεχώς εξελισσόμενος κόμβος μάθησης της κοινότητάς μας μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο πλεονέκτημα. 

Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα ;

Μπορείτε να συμμετέχετειστο πρώτο διαδικτυακό σεμινάριο BLSI για το 2023 με θέμα «Η πρόταση για τη διαλειτουργική Ευρώπη: Επιπτώσεις και ευκαιρίες για την κοινότητά » που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Φεβρουαρίου 2023. Εγγραφές εδώ μέχρι τις 03/02/2022.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment