ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Έκθεση για την πρόοδο των κρατών-μελών της ΕΕ για ψηφιακές και διαλειτουργικές δημόσιες υπηρεσίες

Πριν λίγες μέρες, δημοσιεύθηκε μια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Διακήρυξης του Βερολίνου του 2020 για την ψηφιακή διακυβέρνηση . Οι ψηφιακές και διαλειτουργικές δημόσιες υπηρεσίες είναι καθοριστικής σημασίας για να παραμείνει η ΕΕ ανθεκτική, ανταγωνιστική και καινοτόμος. Ένας σημαντικός μοχλός για την επιτυχή ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής κοινωνίας και οικονομίας είναι οι δίκαιες, χωρίς αποκλεισμούς, ανοιχτές και αξιόπιστες ψηφιακές υπηρεσίες.

Η Διακήρυξη του Βερολίνου είναι μια δέσμευση που βασίζεται σε θεμελιώδη δικαιώματα, δημοκρατικές αξίες και ψηφιακή διακυβέρνηση βασισμένη στην αξία για τη διαμόρφωση ενός ανθρωποκεντρικού ψηφιακού μετασχηματισμού και διαλειτουργικότητας και τη δημιουργία μιας ψηφιακής κοινωνίας. Παρέχει στοιχεία για την παρακολούθηση του Προγράμματος Πολιτικής Ψηφιακής Δεκαετίας 2030 και της σχετικής Ευρωπαϊκής Διακήρυξης για τα Ψηφιακά Δικαιώματα και Αρχές .

Η δημοσιευμένη έκθεση σχετικά με την πρόοδο της Διακήρυξης του Βερολίνου δείχνει τις ακόλουθες θετικές τάσεις:

  • Τα κράτη μέλη συνέχισαν να εφαρμόζουν στρατηγικές, έργα και συμβούλια για την προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αξιών στην ψηφιακή σφαίρα.
  • Τα κράτη μέλη έχουν εισαγάγει νέες στρατηγικές και πρωτοβουλίες, όπως εκπαιδεύσεις, για να αυξήσουν τις ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητες των πολιτών τους.
  • Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν ανθρωποκεντρικά συστήματα και καινοτόμες τεχνολογίες στο δημόσιο τομέα.

Παρά την πρόοδο στον ψηφιακό γραμματισμό και τις καινοτόμες τεχνολογίες στις δημόσιες υπηρεσίες, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Τα κράτη μέλη έχουν σημειώσει μικρότερη πρόοδο όσον αφορά την ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής και ένταξης και πρέπει να εργαστούν περισσότερο για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης μέσω της ασφάλειας στην ψηφιακή σφαίρα.

Με πληροφορίες σχετικά με αυτά τα ευρήματα, η έκθεση προσφέρει πολλά παραδείγματα καλών πρακτικών για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες προς ψηφιακές κυβερνήσεις που βασίζονται στην αξία και την διαλειτουργικότητα

Πηγή άρθρου: https://data.europa.eu/

Leave a Comment