ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοπιστωτικών συναλλαγών

H αυτοματοποιημένη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοπιστωτικών συναλλαγών είναι κρίσιμο εργαλείο διαφάνειας, καταπολέμησης της διεθνούς φοροδιαφυγής  και δικαιότερης φορολογίας, ενώ αφορούν πολιτικές τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Στο πλαίσιο των συναντήσεων των G8, ο ΟΟΣΑ προτείνει (http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/taxtransparency_G8report.pdf)  να δημιουργηθεί ένα τυποποιημένο πρότυπο αυτόματης ανταλλαγή πληροφοριών, μεταξύ άλλων, μέσα απο:

α) τη θέσπιση ενός ευρύτερου νομοθετικού πλαισίου που θα μπορούσε να επιτρέψει στην εκτελεστική εξουσία να αναλάβει σχετικές πρωτοβουλίες

β) την αυτόματη ανταλλαγή των πληροφοριών που αναφέρονται στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου συστήματος αναφορών για  τους διαφορετικούς τύπους εσόδων από επενδύσεις και οικονομικές πληροφορίες, με την εφαρμογή σε ιδιωτικούς φορείς και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων

Leave a Comment