ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Βραβεία από το Public Sector Tech Watch για τις καλύτερες περιπτώσεις αναδυόμενης τεχνολογίας στον δημόσιο τομέα της ΕΕ

Το Public Sector Tech Watch PSTW) εγκαινίασε το «Best Cases Award 2024». Σκοπός του βραβείου είναι: Το βραβείο αυτό αναδεικνύει λύσεις που χρησιμοποιούν αναδυόμενες τεχνολογίες (AI, BC κ.λπ.) στις δημόσιες διοικήσεις σε όλα τα επίπεδα για την ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών για τους πολίτες ή για τη βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών τους. Η ομάδα αξιολόγησης … Read more

GovTechStartupChallenge – Μία επαναστατική προσέγγιση στις δημόσιες συμβάσεις σε όλη την Ευρώπη: Δηλώστε συμμετοχή!

Ξεκινά στις 24 Απριλίου το GovTech Startup Challenge, μία πιλοτική πρωτοβουλία του έργου GovTech4all για την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας στις διαδικασίες δήμων και Περιφερειών στις δημόσιες συμβάσεις με έξυπνες, καινοτόμες λύσεις. Έξι τοπικές και περιφερειακές Αρχές από τη Σουηδία, τη Λιθουανία, την Ισπανία και την Ελλάδα θα παρουσιάσουν στο Βίλνιους τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σε … Read more

Το Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών βραβεύτηκε στο Πανευρωπαϊκό Πρόγραμμα EPSA του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δημόσιας Διοίκησης

Το «ΜΙTOS», το Επίσημο μητρώο διαδικασιών του Ελληνικού Δημοσίου έλαβε ειδική αναγνώριση στα Ευρωπαϊκα Βραβεία Δημόσιου Τομέα, ένα πανευρωπαϊκό πρόγραμμα βραβείων για φορείς του δημόσιου τομέα, το οποίο διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια από το 2009 από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (EIΔΔ) . Πρόκειται για ένα έργο που έχει υλοποιηθεί από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών … Read more

Κατευθυντήριες γραμμές για τις αξιολογήσεις της διαλειτουργικότητας

Από τις αρχές του 2025, η επικείμενη πράξη για τη διαλειτουργική Ευρώπη (IEA) εισάγει υποχρεωτικές αξιολογήσεις διαλειτουργικότητας για τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων που περιλαμβάνουν διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων. Η απαίτηση αυτή (που ορίζεται στο άρθρο 3 του νόμου) θα ισχύει για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς … Read more

Απλές και χρηστικές πληροφορίες για τη χρήση του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων(ΚΗΜΔΗΣ)

Καταρχάς ας εξηγήσουμε τι είναι το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων, ευρύτερα γνωστό με το ακρωνύμιο του «ΚΗΜΔΗΣ». Είναι ένα ηλεκτρονικό «μητρώο», ενσωματωμένο στην εθνική πύλη δημοσίων συμβάσεων «Προμηθεύς», το οποίο συστήθηκε το 2011 (αρ.11,ν.4013/2011/Α/204) και εμπεριέχει όλες τις συμβάσεις που συνάπτονται από το δημόσιο πάνω από €2.500. Για το ΚΗΜΔΗΣ, ο νόμος των προμηθειών … Read more