ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Απλές και χρηστικές πληροφορίες για τη χρήση του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων(ΚΗΜΔΗΣ)

Καταρχάς ας εξηγήσουμε τι είναι το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων, ευρύτερα γνωστό με το ακρωνύμιο του «ΚΗΜΔΗΣ». Είναι ένα ηλεκτρονικό «μητρώο», ενσωματωμένο στην εθνική πύλη δημοσίων συμβάσεων «Προμηθεύς», το οποίο συστήθηκε το 2011 (αρ.11,ν.4013/2011/Α/204) και εμπεριέχει όλες τις συμβάσεις που συνάπτονται από το δημόσιο πάνω από €2.500. Για το ΚΗΜΔΗΣ, ο νόμος των προμηθειών … Read more

Ένα μοντέλο αξιολόγησης του επιπέδου ωρίμανσης της Govtech από το GovTech4all

Στον κόσμο της καινοτομίας και της τεχνολογικής προόδου, είναι ζωτικής σημασίας να εργαστούμε με δομημένο και προσανατολισμένο στο στόχο τρόπο. Το ευρωπαϊκό έργο GovTech4all λειτουργεί ως εκκολαπτήριο, όπου οι ιδέες εξελίσσονται από την ιδέα σε λύσεις εργασίας που έχουν πραγματικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Αλλά πώς κατευθύνεται η ομάδα καινοτομίας σε αυτόν τον στόχο και ποια … Read more

Κυκλοφόρησε η έκθεση κατάστασης του 2023 για την ψηφιακή δημόσια διοίκηση και τη διαλειτουργικότητα στην ΕΕ

Η Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής (DG DIGIT) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσίευσε την ετήσια έκθεσή της για την ψηφιακή δημόσια διοίκηση και τη διαλειτουργικότητα, μια σημαντική δημοσίευση στο Εθνικό Παρατηρητήριο Πλαισίου Διαλειτουργικότητας (NIFO) . Η έκδοση του 2023 δείχνει ότι οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν υιοθετήσει ένα ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών για να διευκολύνουν το ταξίδι τους προς έναν πιο ψηφιοποιημένο … Read more

Έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο του ψηφιακού μετασχηματισμού στη δημόσια διακυβέρνηση

Ο όρος «δημόσια διακυβέρνηση» χρησιμοποιείται για να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο οι ρόλοι των ενδιαφερόμενων μερών, των φορέων και των δημόσιων λειτουργών είναι οργανωμένοι, διαρθρωμένοι και διοικούνται με στόχο την ενίσχυση των βασικών κρατικών λειτουργιών και τη διασφάλιση της συμμετοχής των πολιτών. Πρόσφατα, η δημόσια διακυβέρνηση αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στο πλαίσιο … Read more

Έκθεση για την πρόοδο των κρατών-μελών της ΕΕ για ψηφιακές και διαλειτουργικές δημόσιες υπηρεσίες

Πριν λίγες μέρες, δημοσιεύθηκε μια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Διακήρυξης του Βερολίνου του 2020 για την ψηφιακή διακυβέρνηση . Οι ψηφιακές και διαλειτουργικές δημόσιες υπηρεσίες είναι καθοριστικής σημασίας για να παραμείνει η ΕΕ ανθεκτική, ανταγωνιστική και καινοτόμος. Ένας σημαντικός μοχλός για την επιτυχή ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής κοινωνίας και οικονομίας είναι οι δίκαιες, χωρίς αποκλεισμούς, ανοιχτές και αξιόπιστες … Read more