ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Θέμα: Συνεργασία επί του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση

 H ανακοίνωση της ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης πάνω στην οποία θα ετοιμάσουμε ένα σχέδιο προτάσεων και θα σας το κοινοποιήσουμε τις επόμενες ημέρες.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής για την Ανοικτή Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση, η χώρα συμμετέχει ενεργά στη διεθνή πρωτοβουλία του ΟΗΕ για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση Open Government Partnership,(www.opengovpartnership.org). Το Open Government Partnership (OGP) αποσκοπεί να διασφαλίσει συγκεκριμένες κυβερνητικές δεσμεύσεις για την προώθηση της διαφάνειας, την ενδυνάμωση των πολιτών, την καταπολέμηση της διαφθοράς και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη σύγχρονη διακυβέρνηση. Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν έως τώρα 55 χώρες μέλη του ΟΗΕ. 

Η επίσημη ένταξη της χώρας μας έγινε τον Απρίλιο του 2012 με τη υποβολή του ελληνικού Σχεδίου Δράσης (http://www.opengovpartnership.org/countries/greece )για την Ανοικτή Διακυβέρνηση, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα επιστολή. Στο πλαίσιο των δράσεων διαβούλευσης και συνεργασίας με δημοσίους φορείς και φορείς της κοινωνίας των πολιτών για τη διαμόρφωση και την επικαιροποίηση του Σχεδίου Δράσης, σας παρακαλούμε όπως μας υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας επί των στόχων που έχουν τεθεί, τις απόψεις σας σχετικά με την υλοποίηση αυτών των στόχων καθώς και τις προτάσεις σας σχετικά με νέους στόχους στο αντικείμενο της Ανοιχτής Διακυβέρνησης. 

Σας παρακαλούμε όπως οι θέσεις σας να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο Υπουργείο μας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας ogp@ydmed.gov.gr έως την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου.

Leave a Comment