ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Η εφαρμογή του νόμου για τα ανοικτά δεδομένα

Open_data

Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος για την εφαρμογή του νόμου 4305/2014  ο οποίος είναι γνωστός ως νόμος για τα ανοικτά δεδομένα. Αυτός ο νόμος κατοχυρώνει την αρχή της εξ ορισμού ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα (open by default). 

Επίσης, ενισχύει τη διαφάνεια και τη δημόσια λογοδοσία καθώς προβλέπει την ανάρτηση στη Διαύγεια των στοιχείων εκτέλεσης των προϋπολογισμών των δημόσιων φορέων και απολογιστικών στοιχείων δαπανών μη κερδοσκοπικών φορέων που επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από το κράτος.

Η εγκύκλιος απευθύνεται στους φορείς σε όλο το φάσμα του δημοσίου οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να ανοίξουν τα δεδομένα τους εφαρμόζοντας το σχετικό νόμο. Αποσαφηνίζει έννοιες, ορισμούς, τεχνολογικές επιλογές, κατηγορίες δεδομένων και διαδικασίες.

Για παράδειγμα ορίζει την έννοια του εγγράφου, πληροφορίας ή δεδομένου σε ανοικτό μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, καθώς και τις  έννοιες του «ανοικτού μορφότυπου» και του «ανοικτού επίσημου πρότυπου. 

Μέσα σε τρεις μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου και έως 31 Ιανουαρίου 2015 οι ΟΔΕ του προγράμματος Διαύγεια των φορέων του δημόσιου τομέα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του νόμου, προβαίνουν στην καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων, εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή του φορέα.

Τα στελέχη των φορέων που είναι υποχρεωμένοι να ανοίξουν τα δεδομένα τους θα βρούν στο παράρτημα που βρίσκεται στο τέλος της εγκυκλίου πρότυπες φόρμες για τη σωστή καταγραφή των δεδομένων τους. Τέλος θα βρούν αναλυτικές εξηγήσεις της λογικής και των διαφορετικών αδειών Creative Commons με τις οποίες μπορούν να αδειοδοτήσουν τα ανοικτά τους δεδομένα.

To θεσμικό πλαίσιο για τα ανοιχτά δεδομένα.

 

-.-

Leave a Comment