ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ενιαία ψηφιακή πύλη της ΕΕ: Εκδόθηκε ο κανονισμός για την ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες και διαδικασίες

Στις 27 Σεπτεμβρίου 2018, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε κανονισμό για τη δημιουργία ενιαίας ψηφιακής πύλης.

Η νέα πύλη θα παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες και διαδικασίες on line, υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων σε ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Στις 27 Σεπτεμβρίου 2018, το Συμβούλιο εξέδωσε κανονισμό για τη δημιουργία ενιαίας ψηφιακής πύλης. Ο κανονισμός αυτός απορρέει από τη συμφωνία η οποία επετεύχθη με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιούνιο. Η νέα πύλη θα παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες και διαδικασίες on line, υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων σε ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Βασικά στοιχεία

Η ενιαία ψηφιακή πύλη θα χρησιμοποιήσει την υπάρχουσα ονομασία «Η Ευρώπη σου» και θα περιλαμβάνει κοινή διεπαφή χρήστη ενσωματωμένη στη δικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου». Η διεπαφή χρήστη θα είναι εύχρηστη και διαθέσιμη σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Η νέα ψηφιακή πύλη θα ενσωματώνει δίκτυα και υπηρεσίες που έχουν συσταθεί σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ, με σκοπό να προσφέρει υποστήριξη στις διασυνοριακές δραστηριότητες.

Η διεπαφή θα παρέχει ένα κεντρικό σημείο πρόσβασης για πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων κινητικότητας εντός της ΕΕ και θα εξασφαλίζει πλήρη και αμερόληπτη πρόσβαση σε διάφορες ηλεκτρονικές διαδικασίες. Μία από τις βασικές αρχές της πύλης είναι ότι οιαδήποτε διαδικασία διαθέσιμη για τους υπηκόους ενός κράτους μέλους θα πρέπει να είναι εξίσου διαθέσιμη και για τους χρήστες άλλων κρατών μελών.

Ορισμένες βασικές διοικητικές διαδικασίες θα είναι διαθέσιμες on line για όλους τους χρήστες – εντός και εκτός της χώρας. Οι διαδικασίες αυτές αφορούν καταστάσεις όπως η άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, η εργασία, οι σπουδές, η μετάβαση από έναν τόπο σε έναν άλλο, για παράδειγμα: αίτηση πιστοποιητικού κατοικίας, αίτηση για σπουδαστικά δάνεια και επιδόματα, αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων, απόκτηση ευρωπαϊκής κάρτας υγείας, δήλωση μηχανοκίνητου οχήματος, αίτηση για συνταξιοδοτικά οφέλη και εγγραφή εργαζομένων σε συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά προγράμματα.

Η νέα πύλη θα συμβάλει στη μείωση του διοικητικού φόρτου. Κατά γενικό κανόνα, η ενιαία ψηφιακή πύλη θα εφαρμόζει την αρχή «μόνον άπαξ», δηλαδή ιδιώτες και επιχειρήσεις θα υποβάλλουν την ίδια πληροφορία στις δημόσιες διοικήσεις μόνο μία φορά.

Η λειτουργία της πύλης θα υποστηρίζεται από τεχνικά εργαλεία που θα αναπτύξει η Επιτροπή σε συνεργασία με τις εθνικές διοικήσεις.

Τα επόμενα στάδια

Μένει πλέον να υπογραφεί ο εγκριθείς κανονισμός από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μετά την υπογραφή του, το κείμενο θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και θα αρχίσει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της.

Ωστόσο, προκειμένου να έχουν όλες οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές διοικήσεις τον αναγκαίο χρόνο προσαρμογής, η προθεσμία για να τεθούν οι σχετικές πληροφορίες και διαδικασίες στο διαδίκτυο ορίζεται σε δύο, τέσσερα ή πέντε χρόνια μετά την έναρξη ισχύος, ανάλογα με το θέμα.

Ιστορικό

Στις 2 Μαΐου 2017, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για την ανάπτυξη της ενιαίας ψηφιακής πύλης.

Η πρωτοβουλία αυτή ανταποκρίνεται σε αιτήματα των πολιτών και των επιχειρήσεων για ευκολότερη πρόσβαση στις πληροφορίες, τις διαδικασίες και τις υπηρεσίες συνδρομής και επίλυσης προβλημάτων.

Σύμφωνα με τη στρατηγική για την ενιαία ψηφιακή αγορά, οι ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων, εντός και εκτός της χώρας τους, θα μπορούσαν να ικανοποιηθούν καλύτερα με την επέκταση και ενοποίηση των υφιστάμενων ευρωπαϊκών διαδικτυακών πυλών, δικτύων, υπηρεσιών και συστημάτων και με τη διασύνδεσή τους σε μια ενιαία ψηφιακή πύλη.

Ο κανονισμός εντάσσεται στο πλαίσιο της «δέσμης μέτρων συμμόρφωσης» στην οποία περιλαμβάνεται και μια πρόταση για τη δημιουργία εργαλείου πληροφόρησης για την ενιαία αγορά, καθώς και μέτρα βελτίωσης του δικτύου SOLVIT, του ιστοχώρου δωρεάν παροχής διαδικτυακής συνδρομής για την εσωτερική αγορά.

Δείτε αναλυτικά το Κείμενο του κανονισμού

Πηγή άρθρου: https://www.lawspot.gr

Leave a Comment