ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Μελέτη του Open Forum Europe προς την ΕΕ για την προώθηση της χρήσης εφαρμογών ανοικτού κώδικα από το δημόσιο τομέα

Οι ευρωπαϊκές δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να ενθαρρύνονται  ώστε να χρησιμοποιούν εφαρμογές ανοιχτού κώδικα στις τεχνικές προδιαγραφές, καταλήγει μια μελέτη που έχει γίνει για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή θα πρέπει να το υποστηρίξει με κατευθυντήριες γραμμές και με την προώθηση βέλτιστων πρακτικών.

Σε γενικές γραμμές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να βελτιώσει ενεργά την αλληλεπίδραση μεταξύ κοινοτήτων ανοιχτού κώδικα και οργανισμών τυποποίησης, καθώς αυτό ωφελεί την ευρωπαϊκή ψηφιακή ενιαία αγορά. “Με την υιοθέτηση των υπηρεσιών cloud, ο ανοιχτός κώδικας θα συνεχίσει να αποτελεί την πηγή της καινοτομίας και τη βάση για νέες αγορές και οικοσυστήματα, επειδή επιτρέπουν τον συνδυασμό διαφορετικών κομματιών ή συστατικών που δεν επιτρέπουν άλλες λύσεις”, αναφέρει η μελέτη .

Η μελέτη  ‘Standards and Open Source: Bringing them together» προτείνει πρακτικούς τρόπους για την ενίσχυση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των οργανισμών τυποποίησης και ανοικτού κώδικα. Η έκθεση περιλαμβάνει ενέργειες για τη βελτίωση της ενσωμάτωσης των κοινοτήτων ανοιχτού κώδικα στη διαδικασία καθορισμού προτύπων.

Η έκθεση του think-tank OpenForum Europe (OFE) συνιστά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθήσει τη χρήση από το δημόσιο τομέα εφαρμογών και τεχνικών προδιαγραφών ανοικτού κώδικα. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές, υποστηριζόμενες από success stories, θα επεκτείνουν την τρέχουσα εργασία της ΕΚ στον προσδιορισμό των προδιαγραφών ΤΠΕ για την αναφορά στις δημόσιες συμβάσεις.

Παραδείγματα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν εφαρμογές ανοικτού κώδικα για πρότυπα ηλεκτρονικών υπογραφών και για τη διαλειτουργικότητα εγγράφων, δήλωσε ο Carlo Daffara, ένας από τους ερευνητές του OFE που συμμετείχαν στη μελέτη, στο  Open Source Observatory της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σε γενικές γραμμές, η σχέση μεταξύ των οργανισμών ανοιχτού κώδικα και των οργανισμών τυποποίησης θα μπορούσε να είναι καλύτερη, καταλήγει η μελέτη. Η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει ότι υπάρχει αμφίδρομη ανταλλαγή γνώσεων και πρακτικών.

OASIS ‘Open Project’ aims to align its standards-setting process with open source communities

Το OFE συνιστά στην Επιτροπή,  να έρθει σε επαφή με προγραμματιστές ανοιχτού κώδικα σε συνέδρια και εκδηλώσεις για να τους ενημερώσει για τη σημασία των προτύπων. Προτείνει στην Επιτροπή να διοργανώσει μια συνάντηση που θα συγκεντρώνει  χιλιάδες προγραμματιστές ανοιχτού κώδικα, για να μιλήσει για τη σημασία των προτύπων για το έργο τους. Μακροπρόθεσμα, η Επιτροπή, θα μπορούσε να συγκροτήσει συναντήσεις ή ομάδες εργασίας που θα περιλαμβάνουν οργανισμούς τυποποίησης και προγραμματιστές ανοιχτού κώδικα. Μια άλλη επιλογή θα ήταν η Επιτροπή, να χρηματοδοτήσει την κατάρτιση εμπειρογνωμόνων ανοικτού κώδικα σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής στην τυποποίηση.

Περισσότερες πληροφορίες:

Η έρευνα του OFE ‘Standards and Open Source: Bringing them together”

H ανακοίνωση της Ευρωπαικής Επιτροπής

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment