ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Δημοσιεύθηκε η ενημερωμένη έκδοση του Base Registries Access and Interconnection Framework – BRAIF

Το πλαίσιο πρόσβασης και διασύνδεσης βασικών μητρώων (Base Registries Access and Interconnection Framework – BRAIF) στοχεύει να καθοδηγήσει τα κράτη μέλη σχετικά με τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος διασυνδεδεμένων μητρώων  που ανταλλάσσουν δεδομένα και, ως εκ τούτου, διευκολύνουν τη δημιουργία ολοκληρωμένων δημόσιων υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα δεδομένα (European Strategy for Data,) , το BRAIF υποστηρίζει την εφαρμογή του παρέχοντας στα κράτη μέλη μια σειρά ορθών πρακτικών στον τομέα της διασύνδεσης των βασικών μητρώων, επιτρέποντας ασφαλή διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων και δημιουργώντας μια βάση για το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Μητρώο Βασικών Μητρώων.

Η τρέχουσα κατάσταση των Βασικών Μητρώων στα κράτη μέλη δείχνει ότι βρίσκονται σε διαφορετικές φάσεις ωριμότητας, εμποδίζοντας έτσι την ικανότητά τους να εφαρμόζουν οποιοδήποτε κοινό πλαίσιο δεδομένων.

Ο σκοπός του BRAIF είναι να βοηθήσει στην υπέρβαση των εμποδίων που μπορούν να παρεμποδίσουν τη διαδικασία μεταρρύθμισης της κατάστασης των Βασικών Μητρώων στα κράτη μέλη.

Το BRAIF παρέχει λεπτομερή καθοδήγηση στις δημόσιες διοικήσεις σχετικά με τα στοιχεία που πρέπει να υπάρχουν σε ένα βέλτιστο σενάριο στα βασικά τους μητρώα και στο μητρώο των μητρώων τους, καθώς και για την εφαρμογή της διασυνοριακής πρόσβασης και διασύνδεσης των Βασικών Μητρώων.

Συνιστάται να διαβάσετε ολόκληρο το έγγραφο και να βρείτε αυτά τα παραδείγματα και τις συστάσεις που θα είναι οι πιο αποτελεσματικές στη συγκεκριμένη χώρα.

Διαβάστε το έγγραφο εδώ

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment