ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει την πρόταση πολιτικής Interoperable Europe Act

Εδώ και χρόνια, η Επιτροπή εργάζεται σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς για μια νέα πρωτοβουλία για την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας του δημόσιου τομέα στην ΕΕ. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κρίνει ότι ο χρόνος είναι έτοιμος για την έγκριση του νόμου για τη διαλειτουργικότητα στην Ευρώπη.

Ο Johannes Hahn, Επίτροπος αρμόδιος για τον προϋπολογισμό και τη διοίκηση δήλωσε: «Η βελτίωση της διαλειτουργικότητας του δημόσιου τομέα είναι θεμελιώδους σημασίας για την οικοδόμηση του κοινού ψηφιακού ευρωπαϊκού μας σπιτιού. Μεταφράζει τη βασική ευρωπαϊκή ιδέα της από κοινού εξεύρεσης καλύτερων λύσεων στην ψηφιακή εποχή.»  

Η διαλειτουργικότητα στον δημόσιο τομέα είναι η ικανότητα των διοικήσεων να συνεργάζονται και να καθιστούν τις δημόσιες υπηρεσίες διασυνοριακά, τομείς και οργανισμούς. Είναι το αόρατο θεμέλιο της αποτελεσματικής και ασφαλούς παροχής ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών. Ένα υψηλό επίπεδο διαλειτουργικότητας εξοικονομεί χρόνο και κόστος για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και βελτιώνει τις αλληλεπιδράσεις τους με τον δημόσιο τομέα.  

Μολονότι υπάρχει ήδη ένα ευρύ κοινό κεκτημένο διαλειτουργικότητας όσον αφορά τη συνεργασία για τη διαλειτουργικότητα (βάσει του ισχύοντος ευρωπαϊκού πλαισίου διαλειτουργικότητας), αυτό είναι απολύτως εθελοντικό. Πρόσφατες αξιολογήσεις κατέδειξαν σοβαρούς περιορισμούς αυτής της προσέγγισης και τα κράτη μέλη της ΕΕ τόνισαν όλο και περισσότερο την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας διαλειτουργικότητας της ΕΕ. 

Για να ξεπεραστούν αυτοί οι περιορισμοί, ο νέος νόμος προτείνει τη θέσπιση ενός διαρθρωμένου πλαισίου συνεργασίας της ΕΕ για τις δημόσιες διοικήσεις με τους ακόλουθους πυλώνες: 

  • Ένα Συμβούλιο Διαλειτουργικότητας — το οποίο ανήκει από κοινού στα κράτη μέλη και την ΕΕ και υποστηρίζεται από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς — για την ανάπτυξη ενός κοινού στρατηγικού θεματολογίου για τη διασυνοριακή διαλειτουργικότητα, τη στήριξη της επιχειρησιακής εφαρμογής λύσεων διαλειτουργικότητας και την παρακολούθηση της προόδου. 
  • Υποχρεωτικές εκτιμήσεις διαλειτουργικότητας για την αξιολόγηση του αντικτύπου των αλλαγών στα συστήματα ΤΠ που σχετίζονται με τη διασυνοριακή διαλειτουργικότητα στην ΕΕ.  
  • Μια Πύλη διαλειτουργικότητας ως κοινοτική πλατφόρμα και υπηρεσία μίας στάσης για κοινές και επαναχρησιμοποιήσιμες λύσεις διαλειτουργικότητας.  
  • Μέτρα καινοτομίας και στήριξης, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμιστικών sandboxes και της συνεργασίας GovTech, για την προώθηση του πειραματισμού πολιτικής, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την κλιμάκωση των λύσεων διαλειτουργικότητας για επαναχρησιμοποίηση.  

Το αποτέλεσμα θα είναι η δημιουργία ενός δικτύου κυρίαρχων αλλά διασυνδεδεμένων ψηφιακών δημόσιων διοικήσεων που θα βασίζονται από κοινού σε μια ασφαλή διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων για δημόσιες υπηρεσίες. Επιταχύνει επίσης τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημόσιου τομέα της Ευρώπης. Με τον τρόπο αυτό, η νομοθετική πράξη βοηθά την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να παρέχουν καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες στους πολίτες και τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, στο πλαίσιο μιας συνεκτικής, ανθρωποκεντρικής προσέγγισης της ΕΕ όσον αφορά τη διαλειτουργικότητα. 

Με την προσαρμογή από την Επιτροπή της πρότασης για το Interoperable Europa Act, μπορούν να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις μεταξύ του Συμβουλίου της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη μετατροπή της πρότασης σε νόμο.  

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu

Leave a Comment