ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Νέο βιβλίο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση από τους  Ταμπούρη, Ε., & Ταραμπάνη, Κ

Το βιβλίο “Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση [Προπτυχιακό εγχειρίδιο]”από τους Ταμπούρη, Ε., & Ταραμπάνη, Κ. εστιάζει στην τεχνολογική και οργανωσιακή διάσταση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως αυτή γίνεται αντιληπτή στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνοντας έμφαση στην Ελλάδα. Απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές και αποφοίτους προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών που σχετίζονται με την τεχνολογία και την πληροφορική. 

Τα περιεχόμενα του βιβλίου αυτού καλύπτουν μια ευρεία θεματολογία του κλάδου της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και οργανώνονται σε 14 κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο παρέχει μια εισαγωγή στον κλάδο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.Το δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζει το θεσμικό πλαίσιο και στρατηγικές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Το τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζει μοντέλα μέτρησης της ωριμότητας της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης από τη βιβλιογραφία. Στη συνέχεια δίνονται πληροφορίες για την εξέλιξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα μέσα από την παρουσίαση βασικών χρηματοδοτικών εργαλείων και κάποιων εμβληματικών έργων. Το τέταρτο κεφάλαιο αφιερώνεται στην έννοια της δημόσιας υπηρεσίας, καθώς η βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών με την αξιοποίηση της τεχνολογίας αποτελεί τον σημαντικότερο ίσως στόχο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης παγκοσμίως. 

Το πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζει τη χρήση των προτύπων Business Process Model and Notation (BPMN) και Decision Model and Notation (DMN) για τη μοντελοποίηση δημόσιων υπηρεσιών. Το έκτο κεφάλαιο πραγματεύεται την παροχή των δημόσιων υπηρεσιών. Παρουσιάζεται η έννοια της ενοποιημένης δημόσιας υπηρεσίας, του γεγονότος ζωής, καθώς και διάφορα μοντέλα παροχής δημόσιων υπηρεσιών, με σημαντικότερα αυτά της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μιας Στάσης (ΗΔ1Σ) και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης χωρίς Στάση (ΗΔ0Σ). Το έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζει τη διαλειτουργικότητα ως απαραίτητη προϋπόθεση επίτευξης της ΗΔ1Σ και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης γενικότερα, Το όγδοο κεφάλαιο αναφέρεται στην Ηλεκτρονική Συμμετοχή, που αποτελεί τον δεύτερο σημαντικό πυλώνα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μετά την παροχή των δημόσιων υπηρεσιών. Το ένατο και το δέκατο κεφάλαιο πραγματεύονται μια πιο σύγχρονη πτυχή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τα Ανοικτά Κυβερνητικά Δεδομένα (ΑΚΔ).  Στο δέκατο κεφάλαιο παρουσιάζονται μέθοδοι και τεχνικές για την απόκτηση, τον καθαρισμό και την παρουσίαση των δεδομένων. Το ενδέκατο κεφάλαιο είναι το πρώτο από τρία κεφάλαια που εστιάζεται σε τεχνολογικά ζητήματα. Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι Διεπαφές Προγραμματισμού Εφαρμογών (Application Programming Interfaces, APIs), που είναι μία από τις σημαντικές και ευρέως διαδεδομένες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση κυρίως για τη δημοσίευση ανοικτών κυβερνητικών δεδομένων.  Το δωδέκατο κεφάλαιο παρουσιάζει το Πλαίσιο Περιγραφής Πόρων (Resource Description Framework, RDF), το οποίο είναι ένα πρότυπο μοντελοποίησης δεδομένων που προσδίδει σημασιολογία στα δεδομένα και το δέκατο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζει τη SPARQL, η οποία είναι μια γλώσσα ανάκτησης και διαχείρισης δεδομένων που είναι αποθηκευμένα με βάση το πρότυπο RDF.  Το δέκατο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζει μια σειρά από σχετικά νεότερες τεχνολογίες όπως  το υπολογιστικό νέφος, το διαδίκτυο των πραγμάτων, την τεχνητή νοημοσύνη , τους ψηφιακούς βοηθούς (chatbots) και τους γράφους γνώσης., καθώς και τον ρόλο που αυτές έχουν στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση .


Το βιβλίο διανέμεται με την άδεια CC BY-NC-SA 4.0 και είναι διαθέσιμο από τις  Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις Κάλλιπος, στο https://repository.kallipos.gr/handle/11419/12132 .


O Ευθύμιος Ταμπούρης είναι συντονιστής της Ομάδας Εργασίας για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση και τα Ανοιχτά Δεδομένα της ΕΕΛΛΑΚ.


Leave a Comment