ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Προτάσεις Πολιτικής για την αξιοποίηση των ανοιχτών τεχνολογιών

openΗ ανοιχτότητα σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή είτε πρόκειται για την χρήση ανοιχτού λογισμικού ως υποδομής, είτε των ανοιχτών δεδομένων ως μέσου ενίσχυσης της ανάπτυξης, είτε, τέλος, ανοιχτών προτύπων, ως βασικού συστατικού για την ενίσχυση της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας, αποτελεί κεντρική προτεραιότητα του Ψηφιακού Θεματολογίου 2020, ειδικά σε σχέση με την ενιαία ψηφιακή και τηλεπικοινωνιακή αγορά. Είναι, άρα, απαραίτητο να δημιουργηθεί μια συνεκτική πολιτική σε εθνικό επίπεδο που να λαμβάνει υπόψη της τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας και να κάνει προτάσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η πολιτική αυτή θα πρέπει να μπορεί να υλοποιηθεί τόσο σε νομοθετικό επίπεδο, εισάγοντας και ενισχύοντας θεσμούς που ενισχύουν την ανοιχτότητα και την συμμετοχή στην αγορά, όσο και σε επίπεδο χρηματοδοτικών εργαλείων, ενισχύοντας τις τεχνολογικές εκείνες επιλογές που μπορούν να υποστηρίξουν την ελληνική καινοτόμο και εξωστρεφή επιχειρηματικότητα.

Οι ανοιχτές τεχνολογίες προσφέρουν τη δυνατότητα προσαρμογής τεχνολογικών καινοτομιών παγκοσμίου επιπέδου στην τοπική οικονομία. Αυτό δημιουργεί προστιθέμενη αξία που μπορεί να αποτελέσει ανταγωνιστικό στοιχείο στην παγκόσμια αγορά. Οι ανοιχτές τεχνολογίες μπορούν να ελαττώσουν τα εμπόδια για την είσοδο επιχειρήσεων στην εγχώρια και την παγκόσμια αγορά, επιπλέον προκύπτουν σημαντικά οφέλη για την τοπική οικονομία κυρίως μέσω αύξησης της απασχόλησης. Επιτυγχάνεται έτσι η δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για βελτίωση του ανταγωνισμού, τη μείωση των δαπανών παρέχοντας ταυτόχρονα την ευκαιρία για περαιτέρω καινοτομία.

Θα ήταν ιδιαίτερη τιμή για μας να συνεργαστούμε μαζί σας προκειμένου να εξετάσουμε τη δυνατότητα υιοθέτησης των δράσεων που προτείνουμε.

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ έστειλε επιστολή στον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, κ. Γεώργιο Σταθάκη με τις παραπάνω προτάσεις, η επιστολή είναι διαθέσιμη εδώ.

Leave a Comment