ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Πιλοτική εφαρμογή προνομοθετικής διαβούλευσης στο Υπουργείο Εσ. & Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Πρόταση για το νέο θεσμικό πλαίσιο περί κινητικότητας των υπαλλήλων στη δημόσια διοίκηση

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα διαβουλεύσεων (www.opengov.gr) ξεκίνησε να λειτουργεί το 2009 με βασικό στόχο τη δημοσιοποίηση και το σχολιασμό κάθε προτεινόμενης νομοθετικής πράξης αλλά και άλλων κανονιστικών πράξεων και αποφάσεων. Πολίτες και οργανισμοί υποβάλλουν σχόλια, προτάσεις και απόψεις, άρθρο προς άρθρο, προκειμένου αυτά να συγκεντρωθούν και αξιολογηθούν από τους δημόσιους φορείς πριν την υποβολή των νομοσχεδίων στο ελληνικό κοινοβούλιο.

Αναγνωρίζοντας την αξία του διαλόγου με όλες τις ομάδες ενδιαφέροντος και τους πολίτες για τη συνδιαμόρφωση δημοσίων πολιτικών που στοχεύουν στην αναδιοργάνωση της δημόσιας διοίκησης, το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να θέσει σε προνομοθετική δημόσια διαβούλευση (προδιαβούλευση) πρόταση με τους κύριους άξονες ενός νέου θεσμικό πλαισίου περί εθελοντικής κινητικότητας των υπαλλήλων στη δημόσια διοίκηση.  Η νέα αυτή διαδικασία θα λειτουργήσει ως «πιλότος» για επόμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες.

Η προνομοθετική δημόσια διαβούλευση έχει ως στόχο τη συλλογή παρατηρήσεων, σχολίων και προτάσεων πριν την έναρξη της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας, έτσι ώστε ο νομοθέτης να έχει τη δυνατόν πληρέστερη εικόνα των αναγκών αλλά και των πιθανών ειδικών προβλημάτων τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από τον υπό κατάρτιση νόμο.

Μετά την ολοκλήρωση της προνομοθετικής δημόσιας διαβούλευσης και πριν την υποβολή του στο Κοινοβούλιο, το νομοσχέδιο θα τεθεί σε ανοικτή δημόσια διαβούλευση στον δικτυακό τόπο Opengov.gr όπως προβλέπεται από τη σχετική διαδικασία.

Σας καλώ να ανταποκριθείτε στο κάλεσμά μας να συμμετέχετε ουσιαστικά στη συν-διαμόρφωση αυτής της σημαντικής μεταρρυθμιστικής πολιτικής και σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συνδρομή σας.

… Προτάσεις και σχόλια στο http://opengov.diavgeia.gov.gr/minadmin/

 

 

Leave a Comment