ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Συμμετοχή στη διαμόρφωση του 3ου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής για την Ανοικτή Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση, η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά από το 2012 στην αντίστοιχη παγκόσμια και πολυμερή πρωτοβουλία για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση Open Government Partnership (www.opengovpartnership.org).

indexΤο Open Government Partnership, μία πρωτοβουλία στην οποία συμμετέχουν έως τώρα 69 χώρες , αποσκοπεί στη διασφάλιση συγκεκριμένων κυβερνητικών δράσεων για την προώθηση της διαφάνειας, της λογοδοσίας, την ενδυνάμωση των πολιτών, την καταπολέμηση της διαφθοράς και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη σύγχρονη διακυβέρνηση.

Στον πυρήνα των ενεργειών οι οποίες απορρέουν από την συμμετοχή σε αυτήν την πρωτοβουλία, εδράζεται η κατάρτιση και η υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ανοικτή διακυβέρνηση, ενός κειμένου το οποίο περιέχει ένα σύνολο δεσμεύσεων για την προώθηση της ανοικτής διακυβέρνησης, για την επίτευξη των οποίων απαιτείται η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Η Ελλάδα υπέβαλε στον OGP το πρώτο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση τον Απρίλιο του 2012, για την περίοδο 2012-2013 και το δεύτερο εθνικό σχέδιο δράσης τον Ιούλιο 2014, για την περίοδο 7/2014 – 6/2016.

Στην παρούσα φάση, έχει ξεκινήσει η διαδικασία διαμόρφωσης του τρίτου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση για την περίοδο 2016 – 2018. Στόχος είναι η συν-διαμόρφωση του νέου Σχεδίου Δράσης, μέσα από την έναρξη μίας δομημένης συνεργατικής διαδικασίας διαβούλευσης ανάμεσα στους φορείς της δημόσιας διοίκησης και της Κοινωνίας των Πολιτών.

Η διαδικασία κατάρτισης του νέου Εθνικού Σχεδίου Δράσης επισήμως εγκαινιάστηκε στην εκδήλωση με θέμα «Ώρα για τις δικές μας μεταρρυθμίσεις» η οποία έλαβε χώρα  στις 29 Μαρτίου 2016 στο InnovAthens. Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης των συμπερασμάτων τα οποία προέκυψαν από την αξιολόγηση του 2ου Εθνικού Σχεδίου Δράσης από τον Ανεξάρτητο Μηχανισμό Αξιολόγησης (IRM), πραγματοποιήθηκαν  διαδραστικές συνεδριάσεις ολιγομελών ομάδων από στελέχη της δημόσιας διοίκησης και εκπροσώπους της Κοινωνίας των Πολιτών (break out sessions) με στόχο τον προσδιορισμό αρχικών προτάσεων προς ένταξη στο εθνικό Σχέδιο Δράσης σε τρεις άξονες πολιτικής/ πυλώνες:

  • «Πρόσβαση στην Πληροφορία»,
  • «Εξουσιοδότηση στους πολίτες»,
  • «Ακεραιότητα και Λογοδοσία».

Οι συνεδριάσεις κατέληξαν σε μία αρχική, πρωτογενή δέσμη προτάσεων. Σε συνέχεια των εν λόγω αρχικών προτάσεων διενεργήθηκαν δύο συναντήσεις (στις 6/4 και 14/4) με εκπροσώπους των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και της Κοινωνίας των Πολιτών, με σκοπό την περαιτέρω εξειδίκευση των αρχικών ιδεών. Από τις διεργασίες των εν λόγω συναντήσεων, προέκυψαν επτά (7) θεματικές περιοχές γύρω από τις οποίες θα αναπτυχθούν δεσμεύσεις και δράσεις για την ένταξή τους στο Σχέδιο Δράσης:

  • «Περιβάλλον, Ενέργεια»
  • «Δικαιοσύνη»
  • «Μεταφορές, Ναυτιλία»
  • «Οικονομία, Ανάπτυξη»
  • «Πολιτισμός, Εκπαίδευση»
  • «Εθνική Άμυνα»
  • «Διοικητική Μεταρρύθμιση»

Οι αρχικές ιδέες και προτάσεις οι οποίες αναπτύχθηκαν ως αποτέλεσμα του συνόλου των διαδικασιών, διαρθρωμένες στις επτά ανωτέρω θεματικές ενότητες έχουν τεθεί σε διαδικασία ανοικτού σχολιασμού εδώ και σας προσκαλούμε να υποβάλλετε παρατηρήσεις και τυχόν νέες, συμπληρωματικές προτάσεις. Η ενεργή συμβολή των φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών είναι απαραίτητη τόσο για τη συν-διαμόρφωση ενός συνεκτικού εθνικού σχεδίου δράσης όσο και για τη διασφάλιση της επιτυχούς εφαρμογής του στη συνέχεια.

Leave a Comment