ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Σύντομα σε εφαρμογή τo νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας

Τον Μάρτιο του 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκδώσει ανακοίνωση για την εφαρμογή ενός νέου ευρωπαϊκού πλαισίου διαλειτουργικότητας (EIF). Το νέο πλαίσιο θα παρέχει μια κοινή προσέγγιση για τις δημόσιες διοικήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη στην προσπάθειά τους να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν end-to-end και καλύτερης ποιότητας ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Πρακτικά αυτό θα γίνεται μέσω των συστάσεων για την εφαρμογή των αρχών και των μοντέλων της διαλειτουργικότητας με τη χρήση συγκεκριμένων λύσεων πληροφορικής.

Το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων είναι το αποτέλεσμα της αναθεώρησης του υπάρχοντος πλαισίου,  με έναν τρόπο ώστε οι νέες πολιτικές της ΕΕ (π.χ. οδηγία για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα, η οδηγία INSPIRE, ο κανονισμός eIDAS), οι  αναδυόμενες τεχνολογικές τάσεις (μεγάλα και ανοιχτά δεδομένα, cloud) και τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τα προγράμματα διαλειτουργικότητας,  λήφθηκαν  υπόψη.

Η ανάγκη για την αναθεώρηση του πλαισίου επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια μιας εκτεταμένης διαβούλευσης με τους ενδιαφερομένους των δημόσιων διοικήσεων, τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η εφαρμογή του νέου European Interoperability Framework (EIF),  θα επικουρείται από το σχέδιο δράσης της διαλειτουργικότητας, το οποίο περιγράφει τις προτεραιότητες μέχρι το 2020. Η επιτυχής εφαρμογή του (EIF) θα βελτιώσει την ποιότητα των ευρωπαϊκών δημόσιων υπηρεσιών και να δημιουργήσει ένα περιβάλλον όπου οι δημόσιες διοικήσεις μπορούν να συνεργάζονται ψηφιακά.

Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα.

Πηγή άρθρου: https://ec.europa.eu/isa2/

 

 

Leave a Comment