ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2016-2020

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της κυβέρνησης αποτελεί βασικό στοιχείο για την επιτυχία της ενιαίας αγοράς, συμβάλλοντας στην άρση των υφιστάμενων ψηφιακών φραγμών, στη μείωση του διοικητικού φόρτου και στη βελτίωση της ποιότητας των αλληλεπιδράσεων με την κυβέρνηση.

Το σχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2016-2020 προτείνει ένα φιλόδοξο όραμα για να καταστούν οι δημόσιες διοικήσεις και οι δημόσιοι θεσμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανοικτοί, αποτελεσματικοί και χωρίς αποκλεισμούς, παρέχοντας φιλικές προς το χρήστη ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες από άκρο σε άκρο όλους για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στην ΕΕ. Προτείνει την χρησιμοποίηση καινοτόμων προσεγγίσεων, για τον σχεδιασμό και την παροχή καλύτερων υπηρεσιών σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πολιτών και των επιχειρήσεων. Τέλος, προβλέπει ότι οι δημόσιες διοικήσεις χρησιμοποιούν τις ευκαιρίες που προσφέρει το νέο ψηφιακό περιβάλλον, για να διευκολύνουν τις αλληλεπιδράσεις τους με τους ενδιαφερόμενους και μεταξύ τους.

Προτεραιότητες και δράσεις
Προκειμένου να επιτύχει αυτούς τους στόχους, το σχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, προσδιορίζει τρεις προτεραιότητες πολιτικής:

  • Ο εκσυγχρονισμός των δημόσιων διοικήσεων με τη χρήση βασικών ψηφιακών μέσων (π.χ. τεχνικές δομικές μονάδες, όπως τα CEF DSIs όπως eID, eSignature, eDelivery κλπ.),
  • Η διευκόλυνση της κινητικότητας των πολιτών και των επιχειρήσεων μέσω διασυνοριακής διαλειτουργικότητας,
  • Η διευκόλυνση της ψηφιακής αλληλεπίδρασης μεταξύ διοικήσεων και πολιτών / επιχειρήσεων για δημόσιες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

https://ec.europa.eu/Το σχέδιο δράσης υλοποιεί επίσης αυτές τις προτεραιότητες μέσω συγκεκριμένων δράσεων, το οποίο περιλαμβάνει 20 δράσεις κατά την έναρξή του, αλλά και νέες δράσεις – που προτείνονται από τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τη δημόσια διοίκηση – και προστίθενται καθ ‘όλη τη διάρκεια της ζωής του.

Αυτό διευκολύνεται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα εμπλοκής με τα ενδιαφερόμενα μέρη – eGovernment4EU. Έχει αναφερθεί πρόοδος στο σχέδιο δράσης μετά από ένα έτος (ιστολόγιο eGov4EU) και στην ενδιάμεση ανασκόπηση της στρατηγικής για την ενιαία αγορά, η οποία πρόσθεσε επίσης 5 νέες δράσεις στο σχέδιο δράσης.

Εφαρμογή και χρηματοδότηση
Το σχέδιο δράσης δε διαθέτει ειδικό προϋπολογισμό ή μέσο χρηματοδότησης, αλλά βοηθά όμως να συντονιστούν οι πηγές χρηματοδότησης και τα συνοδευτικά μέτρα που είναι διαθέσιμα στα κράτη μέλη μέσω διαφορετικών προγραμμάτων της ΕΕ.

Έχει αναπτυχθεί ένας οδηγός που βοηθά τους διαχειριστές κεφαλαίων της ΕΕ, τις δημόσιες διοικήσεις ή / και τους εκτελεστικούς φορείς να διασφαλίσουν ότι οι προβλεπόμενες επενδύσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, είναι σύμφωνες με τις αρχές και τις προτεραιότητες που καθορίζονται στο σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2016-2020.

Ιστορικό
Το προηγούμενο Σχέδιο Δράσης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 2011-2015 οδήγησε στην ανάπτυξη τεχνολογικών μέσων που είναι βασικά για τη διευκόλυνση της πρόσβασης και της χρήσης των δημόσιων υπηρεσιών. Βασιζόμενη σε πολλές επιτυχίες του παρελθόντος, πρέπει τώρα να επικεντρωθεί στην ευρεία εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, διασφαλίζοντας ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις στην ΕΕ μπορούν να βιώσουν τα απτά οφέλη που κάνουν οι κυβερνήσεις τους, για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να ευδοκιμήσουν.

Η προετοιμασία του ισχύοντος σχεδίου δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση έχει επωφεληθεί σε μεγάλο βαθμό από:

Διαβάστε περισσότερα
Επικοινωνία σχετικά με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2016-2020 – Επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της κυβέρνησης (όλες οι γλώσσες)
Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή και την έκθεση αξιολόγησης του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση
Έκθεση συγκριτικής αξιολόγησης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 2016
Έκθεση του εργαστηρίου «Υποστήριξη της εφαρμογής της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο» (15/11/2016)
Μεσοπρόθεσμη ανασκόπηση της DSM

 

Πηγή άρθρου: https://ec.europa.eu/

 

 

Leave a Comment