ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ξεκίνησε η συλλογή δεδομένων για τα Digital Government Factsheets του 2019 από το National Interoperability Framework Observatory

Η Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Διαλειτουργικότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπή,  ξεκίνησε την 1η Μαρτίου 2019 τις δραστηριότητες συλλογής δεδομένων για την ετήσια επικαιροποίηση των eGovernment factsheets  ( από φέτος Digital Government Factsheets).

Αυτή η ετήσια επικαιροποίηση γίνεται εδώ και 11 χρόνια  και τα ενημερωτικά δελτία δημοσιεύονται στο πλαίσιο του προγράμματος National Interoperability Framework Observatory (NIFO) του προγράμματος ISA2 και αποτελούν σημαντικό βήμα στη διαδικασία παρακολούθησης της ανάπτυξης της ψηφιακής διακυβέρνησης στην Ευρώπη,  και καλύπτει περισσότερα από 34 ευρωπαϊκά κράτη.

Μια καινοτομία στα φετινά ενημερωτικά δελτία είναι το νέο πεδίο εφαρμογής των  factsheets, παρέχοντας απλουστευμένες πληροφορίες σχετικά με τα ισχύοντα νομικά πλαίσια, στρατηγικές και υποδομές για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της Ψηφιακής  Διακυβέρνησης σε κάθε χώρα. Αυτό έγινε για να αντικατοπτρίζει τη συνεχιζόμενη μετάβαση από την ιδέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην ευρύτερη ψηφιακή διακυβέρνηση, η οποία καλύπτει επίσης τις διαδικασίες back-office και τις νέες ψηφιακές πολιτικές, τομείς και τεχνολογίες.

Ο στόχος αυτών των ενημερωτικών δελτίων είναι να καταστεί μια εξαιρετική πηγή πληροφοριών για όλες τις ψηφιακές κυβερνητικές υποθέσεις στην Ευρώπη, ενώ παράλληλα θα συγκεντρωθούν χρήσιμες πληροφορίες για τις κύριες τάσεις και εξελίξεις στον τομέα αυτό. Ταυτόχρονα, τα ενημερωτικά δελτία παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τους κύριους φορείς και τα ιδρύματα των ευρωπαϊκών χωρών που είναι υπεύθυνα για τη συντήρηση και την παροχή υπηρεσιών ψηφιακής διακυβέρνησης.

Για να παράσχει μια λεπτομερή εικόνα για την κατάσταση της ανάπτυξης της ψηφιακής κυβέρνησης στην Ευρώπη, τα ενημερωτικά δελτία της Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα ενημερωθούν μέσω μιας διεξοδικής ερευνητικής διαδικασίας η οποία θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες φάσεις:

  • α) κοινή χρήση ενός αποκλειστικού ερωτηματολογίου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση με εθνικούς εκπροσώπους, με στόχο την αποτύπωση της τελευταίας εξέλιξης της ψηφιακής κυβέρνησης
  • β) ποιοτική ανασκόπηση των πληροφοριών που είναι ήδη διαθέσιμες στο ενημερωτικό δελτίο και επικαιροποίηση των πληροφοριών βασικών εγγράφων (π.χ. υπεύθυνων ατόμων)
  • γ) την ενσωμάτωση των δεδομένων των ερωτηματολογίων των εθνικών εκπροσώπων και
  • δ) μια τελική διαδικασία επικύρωσης στην οποία συμμετέχει ο εθνικός εκπρόσωπος.

Τα νέα ενημερωτικά δελτία της ψηφιακής κυβέρνησης πρόκειται να δημοσιευθούν τον Μάιο του 2019, ακολουθώντας αυτές τις διαδικασίες συλλογής δεδομένων και επικύρωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη της Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην Ευρώπη, δείτε την συλλογή του NIFO στο Joinup όπου θα βρείτε πρόσθετους πόρους που θα αξιολογούν την κατάσταση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της Διαλειτουργικότητας στην Ευρώπη.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/news/new-scope-new-factsheets

Leave a Comment