ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Επιστολή του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ)  προς τα κόμματα για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση και Διαφάνεια

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) έστειλε επιστολή στα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου με εννέα προτάσεις πολιτικής για την ενίσχυση της Ανοιχτής Διακυβέρνησης, των ανοιχτών δεδομένων και της ενεργής συμμετοχής και ενημέρωσης των πολιτών, ζητώντας να τις λάβουν υπόψιν, και να δεσμευτούν για μια σειρά από αλλαγές, που, χωρίς οικονομικό κόστος, μπορούν να ωφελήσουν πολυεπίπεδα τη δημοκρατία και την οικονομία.

Συγκεκριμένα, οι προτάσεις της ΕΕΛΛΑΚ αφορούν την ενίσχυση της Διαύγειας (Ν. 3861/2010) και της Κοινοβουλευτικής Διαφάνειας, την ενίσχυση και εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση (Ν.3979/2011) και την υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η Ελλάδα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση (Open Government Partnership-OGP http://www.opengovpartnership.org/country/greece), την εφαρμογή του νόμου για τα ανοιχτά δεδομένα (Ν. 4305/2014), την εφαρμογή του Νόμου 4048/2012 για τη Ρυθμιστική Διακυβέρνηση και τη δημιουργία ενός Συστήματος Παρακολούθησης και Ελέγχου του Κυβερνητικού έργου. Προτείνονται επίσης η λήψη μέτρων για την ενθάρρυνση της υιοθέτησης του ανοιχτού λογισμικού και ανοιχτών τεχνολογιών στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, η ενσωμάτωση της διδασκαλίας των ανοιχτών τεχνολογιών σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης καθώς και η κατάρτιση και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου οδικού χάρτη για την Ανοιχτή Επιστήμη.

Η υιοθέτηση των προτάσεων από τα κόμματα θέτει τη βάση για συνεργασία των Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων μετόχων (http://go.eellak.gr/meli) του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ-https://eellak.gr) με τα κόμματα και τους αρμόδιους φορείς του δημοσίου τομέα ώστε να αναπτυχθούν περισσότερες πρωτοβουλίες και δράσεις Ανοιχτής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας.

Δείτε εδώ την επιστολή.

Leave a Comment