ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

CCCEV: Ένας βασικός παράγοντας για την αρχή Once Only

Το ταξίδι σε όλη την Ευρώπη είναι συναρπαστικό, καθώς κάθε χώρα έχει το δικό της πολιτισμό, τις παραδόσεις και, φυσικά, τη γλώσσα. Αυτό  αποτελεί πρόκληση για την επιχειρηματική  δραστηριότητα. Η ύπαρξη νομικών και τεχνικών πλαισίων για την επίτευξη μιας ενιαίας αγοράς είναι σημαντική διότι όχι μόνο επιτρέπει στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να επωφεληθούν από μια ανοικτή αγορά αλλά και βοηθά  την Ευρώπη να γίνει πιο ανταγωνιστική παγκοσμίως. Τα πλαίσια αυτά αποσκοπούν στη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες στην καθημερινότητά τους.

To Core Criterion and Evidence Vocabulary (CCCEV) (Το Bασικό Λεξικό Kριτηρίων και Aποδεικτικών Στοιχείων)

Η αρχή «Once Only» (OOP) αποτελεί βασικό στοιχείο για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Η ιδέα αυτής της  αρχής είναι ότι οι δημόσιες αρχές δεν θα πρέπει να ζητούν πληροφορίες από επιχειρήσεις και πολίτες,  που είναι σε εθνικές βάσεις δεδομένων ή που διαθέτουν ήδη.

Σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, αυτή είναι ήδη καθιερωμένη πρακτική. Δεν εξοικονομεί μόνο εκατομμύρια ευρώ, αλλά διευκολύνει επίσης την αλληλεπίδραση μεταξύ αρχών, επιχειρήσεων και πολιτών. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή λειτουργεί μόνο μέσα σε μια χώρα. Το επόμενο βήμα είναι να ανοιχτούν αυτά τα συστήματα στους πολίτες και τις επιχειρήσεις άλλων χωρών.

Το άνοιγμα των εθνικών βάσεων δεδομένων συνεπάγεται ωστόσο ότι τα διάφορα συστήματα πρέπει να είναι διαλειτουργικά, ώστε να επιτρέπεται η αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών. Ένα σημασιολογικό μοντέλο συμβάλλει στον προσδιορισμό των πληροφοριών με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει την απρόσκοπτη μεταφορά δεδομένων, για να μπορεί η  αρχή  Once Only να εφαρμοστεί σε διασυνοριακό πλαίσιο. Για παράδειγμα,  οι πολίτες στην συναλλαγή τους  δημόσιες υπηρεσίες, συχνά πρέπει να προσκομίζουν αποδεικτικά στοιχεία ότι έχουν δικαίωμα σε τέτοιες υπηρεσίες, π.χ. υπό τη μορφή πιστοποιητικών, τα οποία θα πρέπει να ζητήσουν από άλλες δημόσιες διοικήσεις. Στην πράξη, η αρχή  Once Only απαιτεί από τις διοικήσεις να ανταλλάσσουν αυτές τις πληροφορίες απευθείας μεταξύ τους, αφού λάβουν τη συναίνεση του πολίτη.

Το μοντέλο δεδομένων «Core Criterion and Core Evidence» (CCCEV) υποστηρίζει αυτή την ανταλλαγή. Καθορίζει με γενικό τρόπο τη δομή ενός κριτηρίου, όπως για παράδειγμα, μια άδεια οδήγησης. Διευκρινίζει επίσης τα διάφορα είδη αποδεικτικών στοιχείων που μπορούν να προσκομιστούν ως απόδειξη από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Το πλεονέκτημα του CCCEV είναι ότι μπορεί να εφαρμοστεί παγκοσμίως για οποιοδήποτε είδος κριτηρίου και αποδεικτικών στοιχείων.

Το CCCEV και το  European Single Procurement Document

Το CCCEV αναπτύχθηκε για πρώτη φορά στο πλαίσιο του προγράμματος ISA2 στο πλαίσιο του European Single Procurement Document (ESPD). Το ESPD είναι ένα self-declaration που χρησιμοποιείται στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων. Αντικαθιστά όλα τα άλλα αποδεικτικά στοιχεία που συνήθως ζητούνται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής προσφορών.

Διευκρινίζει τους λόγους επιλογής και αποκλεισμού, όπως εάν η εταιρεία έχει πληρώσει φόρους ή τον κύκλο εργασιών της εταιρείας. Ενώ τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην ESPD ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό, το γενικό μοντέλο CCCEV μπορεί να προσαρμοστεί σε όλες τις περιπτώσεις. Μόνο μια συγκεκριμένη δομή χρειάζεται για ένα συγκεκριμένο κριτήριο.

Ωστόσο, ο ορισμός του συνόλου των κριτηρίων για έναν συγκεκριμένο τομέα δεν αρκεί για να επιτευχθεί η αρχή Once Only μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Επιπλέον, πρέπει να αναπτυχθεί μια λογική που περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο τα κριτήρια μιας χώρας μπορούν να χαρτογραφηθούν σε αυτά μιας άλλης χώρας. Για το σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέπτυξε το eCertis – μια υπηρεσία που συμβάλλει στη χαρτογράφηση κριτηρίων και αποδεικτικών στοιχείων μεταξύ των χωρών στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων. Αυτή η βάση δεδομένων ενημερώνεται τακτικά από όλα τα κράτη μέλη.

Τεχνολογίες για την αρχή Once Only

Τέλος, η εφαρμογή της αρχής Once Only απαιτεί τεχνολογική υποστήριξη. Αυτός είναι ο ρόλος του σημερινού πιλοτικού προγράμματος της ΕΕ,  «Τhe Once-Only Principle Project’ (TOOP). Με βάση την τεχνολογία eDelivery, ορίζει τον τρόπο ανταλλαγής πληροφοριών για την επίτευξη των αρχών Once Only πέρα ​​από τα σύνορα.

Για να δημιουργηθεί ένα στέρεο πλαίσιο που να επιτρέπει την αρχή Once Only ολόκληρη την Ευρώπη, όλες αυτές οι τεχνολογίες αναπτύσσονται περαιτέρω. Για παράδειγμα, το eCertis θα ενημερωθεί ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλους τομείς. Το μοντέλο δεδομένων ESPD έχει ήδη ενημερωθεί για μεγαλύτερη ευελιξία.

Αυτές οι αλλαγές δεν έχουν ενσωματωθεί  στο CCCEV και ο στόχος είναι η επικαιροποίηση του CCCEV . Ενώ το τρέχον μοντέλο ESPD έχει ρυθμιστεί για τον τομέα προμηθειών, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι το μοντέλο CCCEV μπορεί να εφαρμοστεί σε διαφορετικούς τομείς.

Η επίτευξη των αρχών Once Only στην Ευρώπη είναι ζήτημα χρόνου. Υπάρχουν ήδη υλοποιήσεις  σε όλη την Ευρώπη, οι οποίες συμβάλλουν στη διευκόλυνση της ζωής των πολιτών και των επιχειρήσεων. Το CCCEV θα διαδραματίσει θεμελιώδη ρόλο στην άρση των εμποδίων μεταξύ των διοικήσεων και στην προώθηση μιας κοινής γλώσσας όταν πρόκειται για κριτήρια και αποδεικτικά στοιχεία.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment