ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Έκθεση του Joint Research Centre της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Δημόσιας Διοίκησης

Αυτή η έκθεση με  τίτλο “Εξερεύνηση του ψηφιακού κυβερνητικού μετασχηματισμού: κατανόηση της καινοτομίας του δημόσιου τομέα σε μια κοινωνία που βασίζεται στα δεδομένα”  παρουσιάζει τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε από το  JRC στο πλαίσιο του «European Location Interoperability Solutions for eGovernment (ELISE)“) του προγράμματος ISA2 για λύσεις διαλειτουργικότητας για δημόσιες διοικήσεις, επιχειρήσεις και πολίτες.

Αυτή η έκθεση παρουσιάζει ένα πρωτότυπο εννοιολογικό πλαίσιο για την εκτίμηση των επιπτώσεων του ψηφιακού κυβερνητικού μετασχηματισμού στην ΕΕ και συζητά τα αποτελέσματα των  μελετών που πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας πειραματική ή σχεδόν πειραματική προσέγγιση για τη δοκιμή και την επικύρωσή τους  σε διαφορετικούς τομείς πολιτικής σε διάφορες χώρες της ΕΕ.

Η έκθεση απεικονίζει την ποικιλία των υπαρχόντων εννοιών και ορισμών του φαινομένου της ψηφιακής διακυβέρνησης, των αναμενόμενων επιπτώσεων από την εφαρμογή των μετασχηματιστικών καινοτομιών και των αναδυόμενων τεχνολογιών στην κυβέρνηση, καθώς και βασικών παραγόντων και εμποδίων για τη ψηφιακή μετατροπή του δημόσιου τομέα.

Συνολικά, η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας δείχνει ότι πολλές πηγές φαίνονται υπερβολικά αισιόδοξες όσον αφορά τον αντίκτυπο του μετασχηματισμού της ψηφιακής κυβέρνησης, αν και η πλειονότητα αυτών βασίζεται σε κανονιστικές απόψεις ή προσδοκίες, παρά εμπειρικά δοκιμασμένες ιδέες. Επομένως, οι συγγραφείς προειδοποιούν ότι ο μετασχηματισμός της ψηφιακής κυβέρνησης πρέπει να ερευνηθεί εμπειρικά και με τη δέουσα προσοχή σχετικά με την διαφοροποίηση μεταξύ των πραγματικών στοιχείων και των ελπιδοφόρων προβλέψεων.

Από την άποψη αυτή, η έκθεση ανοίγει το δρόμο για σε βάθος ανάλυση των επιπτώσεων που μπορούν να προκύψουν από την ψηφιακή καινοτομία σε οργανισμούς του δημόσιου τομέα.

Η έκθεση είναι διαθέσιμη εδώ

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment