ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Απολογισμός του webinar του OSOR για την δημιουργία συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων διοίκησεων σε έργα Ανοιχτού Κώδικα

Στις 5 Αυγούστου, στο πλαίσιο του OSOR της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πραγματοποιήθηκε το διαδικτυακό σεμινάριο για την οικοδόμηση συνεργασίας της δημόσιας διοίκησης σε έργα λογισμικού ανοικτού κώδικα (OSS).

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Jacco Brouwer, από την Ένωση Ολλανδικών Δήμων, και ο Rasmus Frey, προϊστάμενος της Γραμματείας του OS2, μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους όσον αφορά την προώθηση της συνεργασίας στον τομέα του ανοιχτού κώδικα μεταξύ των τοπικών δημόσιων διοικήσεων στην Ολλανδία και στη Δανία.

Jacco Brouwer

Ο Jacco Brouwer παρουσίασε το ρόλο της Ολλανδικής Ένωσης Δήμων (Vereniging van Nederlandse Gemeenten, VNG) που βοηθάει τα μέλη της να θέσουν σε εφαρμογή την πολιτική της κυβέρνησηςOpen unless’ Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, η VNG λειτουργεί πλέον και ως εκκολαπτήριο για την προώθηση της συνεργασίας της δημόσιας διοίκησης γύρω από τον ανοικτό κώδικα. Η VNG είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των συνεργασιών μεταξύ των τοπικών δημόσιων διοικήσεων, την προώθηση των ανεπτυγμένων πρωτοβουλιών και τη διαχείριση τεχνικών προϊόντων. Στηρίζει επίσης τους δήμους στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.

Μολονότι το VNG αποσκοπεί στην απλούστευση της δημιουργίας λύσεων ανοιχτού κώδικα πηγής για τους δήμους, η ανάπτυξη νέων έργων OSS παρεμποδίζεται από διάφορους παράγοντες, όπως ο περιορισμένος αριθμός διοικήσεων που ενεργούν ως φορείς υλοποίησης έργων ή η έλλειψη μακροπρόθεσμου οράματος και επενδυτικής στρατηγικής. Σύμφωνα με τον Jacco, η δημιουργία νέων δομών για τη χρηματοδότηση, τις δημόσιες συμβάσεις και τον έλεγχο των κινδύνων για τη στήριξη μακροπρόθεσμων στρατηγικών θα μπορούσε να διευκολύνει την έγκριση ειδικά προσαρμοσμένων έργων OSS από πολλούς δήμους.

Ο Rasmus Frey παρουσίασε το OS2 , το οποίο ξεκίνησε σαν μια άτυπη ομάδα 5 ενθουσιωδών δήμων σε μια ολοκληρωμένη οργάνωση με 70 δήμους της Δανίας ως μέλη. Το OS2 λειτουργεί ως κεντρικός φορέας στήριξης των τοπικών δημόσιων διοικήσεων με τη συνεργατική ανάπτυξη έργων OSS. Το OS2 είναι υπεύθυνο για την κλιμάκωση των λύσεων που έχουν αναπτυχθεί από τα μέλη του, τη βιωσιμότητά τους και την κοινή χρήση του πηγαίου κώδικα και της ποιότητάς του.

Κάθε λύση που αναπτύχθηκε από το OS2 και τα μέλη του είναι ανεξάρτητα οργανωμένη και έχει τη δική της κοινότητα ανοιχτού κώδικα, ομάδες εργασίας, προτεραιότητες και μοντέλο χρηματοδότησης. Ο Rasmus τόνισε τη σημασία της ύπαρξης υποστηρικτών του ανοιχτού κώδικα εντός των δημόσιων διοικήσεων για να ηγηθούν σε ένα επιτυχημένο συνεργατικό έργο. Συζήτησε επίσης τον τρόπο με τον οποίο η υιοθέτηση σαφών και διαφανών επίσημων κανόνων σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις, τη συμμόρφωση, τη συμβολή και την έκδοση λογισμικού μπορεί να συμβάλει στην ομαλή ανάπτυξη λύσεων OSS.

Και οι δύο ομιλητές συμφώνησαν ότι ένας από τους κύριους παράγοντες που συμβάλλουν στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων διοικήσεων στις χώρες τους είναι η ύπαρξη ενός οργανισμού που συμβάλλει στη συγκέντρωση πόρων και γνώσεων σχετικά με το OSS. Η αναγνώριση των ειδικών αναγκών των δήμων και η απόδειξη ότι μπορούν να αντιμετωπιστούν επιτυχώς μέσω της υιοθέτησης ανοικτού κώδικα μπορεί να αποτελέσει το πρώτο βήμα για τη συμμετοχή περισσότερων δημόσιων διοικήσεων σε έργα OSS. Για περισσότερες συμβουλές σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των διοικήσεων δείτε τo video του webinar:

Οι παρουσιάσεις του σεμιναρίου είναι διαθέσιμες μέσω των παρακάτω συνδέσμων:

Παρουσίαση του Osor 1018.02 KB
Παρουσίαση του Jacco Brouwer 1.26 MB
Παρουσίαση του Rasmus Frey 14,71 MB

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu

Leave a Comment