ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Από το ISA² στην πρωτοβουλία Interoperable Europe

Το πρόγραμμα ISA² ολοκληρώθηκε και μετεξελίχθηκε στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Interoperable Europe για μια ενισχυμένη πολιτική διαλειτουργικότητας.  

Το ISA² ήταν ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στήριξε την ανάπτυξη ψηφιακών λύσεων, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στις δημόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες στην Ευρώπη να επωφεληθούν από διαλειτουργικές διασυνοριακές και διατομεακές δημόσιες υπηρεσίες. Το πρόγραμμα διήρκεσε έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και έκλεισε επίσημα με μια διάσκεψη τον Απρίλιο του 2021.

Ωστόσο, το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των εταίρων της στις δημόσιες διοικήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη για την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας συνεχίζεται. Η ενισχυμένη διαλειτουργικότητα θα είναι απαραίτητη για την αξιοποίηση του δυναμικού της χρήσης και της περαιτέρω χρήσης δεδομένων για βελτιωμένες δημόσιες υπηρεσίες, για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής συνεργασίας και για τη στήριξη των ειδικών ανά τομέα στόχων πολιτικής που έχει θέσει η Επιτροπή για το μέλλον.  

Το Interoperable Europe θα ηγηθεί της διαδικασίας επίτευξης αυτών των στόχων και θα δημιουργήσει μια ενισχυμένη πολιτική διαλειτουργικότητας που θα λειτουργεί για όλους. Η πρωτοβουλία υποστηρίζεται από το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη».  

Πλαίσιο πολιτικής   

Κατά την τελευταία δεκαετία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επενδύσει στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τη διαλειτουργικότητα μέσω χρηματοδότησης, πολιτικών και πολιτικών επικοινωνιών. Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας (EIF) κατέχει εξέχουσα θέση μεταξύ αυτών.  

Επιπλέον, ο ρόλος της ψηφιοποίησης και της διαλειτουργικότητας των δημόσιων υπηρεσιών αναγνωρίστηκε επανειλημμένα πέραν των πρωτοβουλιών της Επιτροπής. Σε ψήφισμα του 2017, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιβεβαίωσε ότι η ψηφιοποίηση των δημόσιων διοικήσεων θα πρέπει να αποσκοπεί στην «προώθηση της καλύτερης άσκησης της ιδιότητας του πολίτη, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των περιφερειών και στην ενίσχυση της κατανόησης και της συμμετοχής των πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες».  

Η δήλωση του Ταλίν του 2017 αποτέλεσε επίσης βασικό βήμα για την επικύρωση της δέσμευσης των κρατών μελών για διαλειτουργικότητα. Η δέσμευση αυτή επιβεβαιώθηκε εκ νέου με τη διακήρυξη του Βερολίνου σχετικά με την ψηφιακή κοινωνία και την ψηφιακή διακυβέρνηση με βάση την αξία, η οποία εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2020, στην οποία αναγνωρίζεται ο καίριος ρόλος του ψηφιακού μετασχηματισμού για τους στόχους της Ένωσης και για την ανάκαμψη της ΕΕ μετά την πανδημία.  

Επόμενα βήματα για το μέλλον  

Οι προαναφερθείσες πολιτικές δεσμεύσεις αποδεικνύουν απλώς τη διαθεσμική φιλοδοξία για έναν εκσυγχρονισμένο δημόσιο τομέα. Ωστόσο, ο εκσυγχρονισμός συχνά σημαίνει επίσης βελτιστοποίηση και η θέσπιση ενισχυμένης πολιτικής διαλειτουργικότητας θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος για τις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους. Σε πρόσφατη μελέτη του  Joint Research Centre (JRC)  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρεται ότι η βελτίωση της διαλειτουργικότητας θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση του χρόνου που περνούν οι πολίτες κάθε χρόνο με τη διοίκηση κατά 25 %. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα εξοικονόμηση χρόνου 24 εκατ. ωρών (περίπου 2738 έτη) και εξοικονόμηση χρημάτων της τάξης των 543 εκατ. ευρώ ετησίως. Για τις επιχειρήσεις, οι εξοικονομήσεις θα μπορούσαν να ανέλθουν σε 568 δισ. ευρώ ετησίως.   

Η δυναμική της διαλειτουργικότητας   

Ο κόσμος περιστρέφεται ταχύτερα από ποτέ, και η διαλειτουργικότητα είναι αυτό που μπορεί να εξασφαλίσει ότι οι πληροφορίες πέφτουν στο σωστό μέρος και κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Η Ευρώπη διαθέτει πλέον τα εργαλεία, τις γνώσεις και την εμπειρογνωμοσύνη για τη διαμόρφωση ενός ισχυρού διαλειτουργικού δημόσιου τομέα, βασισμένου στις ευρωπαϊκές αξίες και στο κοινό όνειρο για μια πραγματική ψηφιακή Ευρώπη.

Μια ψηφιακή Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς, διαφανής, δίκαιη και υπεύθυνη. Αποτελεί δυναμική για τις τεχνολογίες AI, την καινοτομία GovTech και τη διαλειτουργικότητα. Το Interoperable Europe έχει ως στόχο να κτίριοαξιοποιήσει όλα αυτά όσο το δυνατόν καλύτερα προς όφελος όλων.  

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu

Leave a Comment