ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Έκθεση προόδου σχετικά με την ψηφιακή δημόσια διοίκηση και τη διαλειτουργικότητα στην ΕΕ από το National Interoperability Framework Observatory (NIFO)

To Interoperable Europe, μέσω του National Interoperability Framework Observatory (NIFO), δημοσίευσε πριν από λίγες ημέρες την έκθεση του 2021, η οποία παρέχει μια εικόνα των εξελίξεων στη ψηφιακή δημόσια διοίκησης και την διαλειτουργικότητα στην Ευρώπη, από το 2020 έως το 2021. 

Η έκθεση ρίχνει φως στις εθνικές πρωτοβουλίες, τόσο δεσμευτικές όσο και μη δεσμευτικές, που υλοποιήθηκαν ή τροποποιήθηκαν από τις 35 ευρωπαϊκές χώρες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας μελέτης κατά τη διάρκεια αυτών των δύο ετών. Οι αναγνώστες θα λάβουν επίσης επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης της διαλειτουργικότητας σε ολόκληρη την Ευρώπη χάρη σε μια υψηλού επιπέδου επισκόπηση του επιπέδου εφαρμογής του ευρωπαϊκού πλαισίου διαλειτουργικότητας (EIF) στις ίδιες 35 ευρωπαϊκές χώρες το 2020. Ένα ειδικό κεφάλαιο παρέχει επίσης συγκρίσεις με τις επιδόσεις των χωρών το 2019, ώστε να εντοπιστούν συσχετίσεις και κοινά σημεία, αλλά και πιθανοί τομείς βελτίωσης που θα βοηθήσουν τις ευρωπαϊκές χώρες να βελτιώσουν και να εφαρμόσουν περαιτέρω το EIF.

Η έκθεση καταδεικνύει ότι, ενώ οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες είχαν ήδη αρχίσει να ψηφιοποιούν τον δημόσιο τομέα τους, η έξαρση της πανδημίας COVID-19 απλώς επιτάχυνε τον ρυθμό αυτού του ψηφιακού μετασχηματισμού, καθιστώντας τις ψηφιακές τεχνολογίες και τις ψηφιακές υπηρεσίες επιτακτική ανάγκη για όλους. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επιδείξει ισχυρή δέσμευση όσον αφορά την προώθηση της υιοθέτησης ψηφιακών λύσεων από τα κράτη μέλη της και τον τρόπο με τον οποίο θα καταστούν βιώσιμες μακροπρόθεσμα. Ως εκ τούτου, η έκθεση αποσκοπεί επίσης στην παροχή επισκόπησης της κατάστασης όσον αφορά την ψηφιακή δημόσια διοίκηση και τη διαλειτουργικότητα στην ΕΕ, εξετάζοντας το ευρύ φάσμα πολιτικών και νομοθετικών πρωτοβουλιών που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τομέα αυτό κατά την περίοδο 2021-2021, αλλά και παρέχοντας μια περιγραφή των πολλών χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ που αποσκοπούν στην τροφοδότηση του ψηφιακού μετασχηματισμού του δημόσιου τομέα σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Τέλος, η φετινή έκδοση της έκθεσης έχει επίσης ως στόχο να παράσχει στους αναγνώστες πληροφορίες σχετικά με τις πιο πρόσφατες παγκόσμιες πρωτοβουλίες που έχουν αναπτυχθεί από το 2019 από διάφορους διεθνείς οργανισμούς για τη στήριξη των κυβερνήσεων και των δημόσιων διοικήσεων ανά τον κόσμο στην πορεία τους προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Διαβάστε όλη την έκθεση εδώ .

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment