ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε το Interoperable Europe, το νέο πλαίσιο πολιτικής για τη διαλειτουργικότητα στην ΕΕ

Στις 21 Νοεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τη έναρξη του Interoperable Europe, μιας πρωτοβουλίας για μια ενισχυμένη πολιτική διαλειτουργικότητας στην ΕΕ, η οποία αντικαθιστά το πρόγραμμα ISA2 και χρηματοδοτείται από το νέο πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη», ένα νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα που επικεντρώνεται στην ψηφιοποίηση για τις επιχειρήσεις, τους πολίτες και τις δημόσιες διοικήσεις.

Το Interoperable Europe αποτελεί το πλαίσιο πολιτικής για την επιδίωξη, τη στήριξη, την ανάπτυξη και την προώθηση της διαλειτουργικότητας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από οικονομική άποψη, χρηματοδοτείται από το μέρος του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» που αφορά τη διαλειτουργικότητα. Στο πλαίσιο αυτό, ένα από τα σημαντικότερα χρηματοδοτικά εργαλεία (με τη διάθεση 186,15 εκατ. ευρώ) είναι το ευρωπαϊκό οικοσύστημα ψηφιακής διακυβέρνησης (EDGES), το οποίο υποστηρίζει τις δημόσιες διοικήσεις και τη διασυνοριακή διαλειτουργικότητά τους, μεταξύ άλλων υπηρεσιών.

Όταν ερωτήθηκε ποια είναι τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την εφαρμογή των προγραμμάτων ISA και ISA2, ο αναπληρωτής προϊστάμενος της μονάδας διαλειτουργικότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Maximilian Strotmann επικεντρώθηκε στα κίνητρα της κοινότητας για συνεργασία . Μεταξύ διαφόρων επιπέδων δημόσιων διοικήσεων, από το ευρωπαϊκό έως το εθνικό και το τοπικό επίπεδο, καθώς και πέραν των πολιτιστικών συνόρων και τομέων, το έργο αυτό εξελίχθηκε από εξειδικευμένη θέση για λίγους ανθρώπους στον τομέα της πολιτικής, των δεδομένων και της τεχνολογίας σε διαρθρωμένη συνεργασία. Η συνεργασία σε αυτό το οικοσύστημα αυξήθηκε από μια εθελοντική προσπάθεια σε μια ενδελεχή και σαφώς καθορισμένη προσπάθεια, η οποία είναι απαραίτητη προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να εντοπίσει, να κατανοήσει και να εργαστεί για τις ανάγκες που προκύπτουν σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. «Αν συνδυάσουμε το κεντρικό επίπεδο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των CIO στα κράτη μέλη και σε τοπικό επίπεδο, πιστεύουμε ότι έχουμε τις ροές πληροφοριών, τον καθορισμό προτεραιοτήτων και την κοινή επένδυση στα εργαλεία και τους κανόνες που χρειαζόμαστε», δήλωσε ο κ. Strotmann.

Το διετές πρόγραμμα τρεχουσών εργασιών για την περίοδο 2021-2022 θεωρείται μεταβατική φάση μεταξύ προηγούμενων προγραμμάτων (π.χ. ISA) και του νέου προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη». Κύριος στόχος είναι να συνεχιστεί η εφαρμογή των τρεχόντων προγραμμάτων και ταυτόχρονα να προσαρμοστούν στις νέες προτεραιότητες και ανάγκες που προσδιορίζονται σε συνεχή βάση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Για παράδειγμα, ολόκληρο το περιβάλλον πολιτικής δεδομένων (π.χ. οδηγία για τα ανοικτά δεδομένα, νόμος για τα δεδομένα, νόμος για τη διακυβέρνηση δεδομένων) καθίσταται ένας από τους κρίσιμους τομείς στους οποίους επικεντρώνεται η ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, η σημασιολογική διαλειτουργικότητα θεωρείται βασικός τομέας για την υποστήριξη χώρων δεδομένων, οι οποίοι όχι μόνο χρειάζονται τεχνολογίες και πρότυπα ανταλλαγής δεδομένων, αλλά πρέπει επίσης να προσαρμόζονται συνεχώς. Για τον σκοπό αυτό, η στήριξη του ανοικτού κώδικα για τον δημόσιο τομέα είναι υψίστης σημασίας. Η ενίσχυση της καταλογογράφησης και της προώθησης των κοινοτήτων του δημόσιου τομέα είναι εργαλεία που εμπίπτουν στο μελλοντικό πεδίο εφαρμογής των επενδύσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή — μαζί με τους ενδιαφερόμενους εταίρους σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Ως εκ τούτου, σε σύγκριση με το ISA2, η στρατηγική συνεργασία με τα κράτη μέλη βρίσκεται στο θεμέλιο του Interoperable Europe και ολόκληρου του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη». Στο πλαίσιο αυτό, ένα άλλο σχετικό εργαλείο για την καινοτομία που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα είναι η δημιουργία ενός εκκολαπτηρίου GovTech, το οποίο επιδιώκει την οικοδόμηση συνεργασίας μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Η ιδέα στο επίκεντρο αυτού του σχεδίου είναι η αντιστοίχιση των αναγκών του δημόσιου τομέα που προκύπτουν από τα κράτη μέλη με καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις και ΜΜΕ μέσω ταχείας και αποτελεσματικής συνεργασίας. Παρόλο που αυτός ο σχεδιασμός συμπράξεων ιδιωτικού-δημόσιου τομέα δεν είναι νέος, δεδομένου ότι έχει ήδη εφαρμοστεί σε ορισμένα μέρη της Ευρώπης, ποτέ δεν έχει διαρθρωθεί με τόσο συστηματικό τρόπο σε ολόκληρη την ΕΕ μέχρι στιγμής. Η GovTech θεωρείται ότι συμβάλλει στον εντοπισμό αυτών των επειγουσών και διατομεακών αναγκών έως τις επενδύσεις σε βραχυπρόθεσμα ευέλικτα έργα με κράτη μέλη και μικρές επιχειρήσεις. Αυτό που παράγεται ως αποτέλεσμα των εν λόγω έργων θα πρέπει να είναι ανοικτό και επαναχρησιμοποιήσιμο, και θα μπορούσε να δώσει στις μικρές επιχειρήσεις την ευκαιρία να ανταγωνιστούν και να επεκταθούν.

Ως εκ τούτου, το Interoperable Europe διατηρεί τον ανοικτό χαρακτήρα και τη συνεργασία στον πυρήνα του. «Η νοοτροπία της ανοικτής συνεργασίας και της διαφάνειας αποτελεί τη βάση της αντίληψης της μελλοντικής πολιτικής διαλειτουργικότητας για την Ευρώπη, διότι χωρίς πνεύμα ανοιχτότητας δεν μπορούμε να επιτύχουμε καμία συνδεδεμένη, διασυνδεδεμένη και κατανεμημένη δημόσια υπηρεσία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η τεχνολογία που πρέπει να παράγουμε και να καινοτομούμε είναι το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας” κατέληξε ο Maximilian Strotmann.


Για να χαράξει τη βάση αναφοράς του Interoperable Europe, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε υπόψη τα αποτελέσματα της ενδιάμεσης αξιολόγησης ISA2, ενώ η τελική αξιολόγηση θα τροφοδοτήσει το πρόγραμμα εργασίας 2023-2024 που θα αναπτυχθεί κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment