ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

ΕΚΔΔΑ Gov 5.0 Hackathon- 19 – 20 Φεβρουαρίου 2022

Ο Μαραθώνιος Καινοτομίας ΕΚΔΔΑ Gov 5.0 Hackathon είναι μία τεχνολογική δράση ανοιχτής καινοτομίας και έχει στόχο την ενεργοποίηση (community activation) του οικοσυστήματος καινοτομίας, φορέων και επιχειρήσεων, καθώς και στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης για τη δημιουργία πρωτότυπων εφαρμογών που προωθούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης καθώς και του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) μέσα από νέες και καινοτόμες ιδέες και εφαρμογές με κοινωνικό αντίκτυπο (social impact).

To ΕΚΔΔΑ Gov 5.0 Hackathon, θα πραγματοποιηθεί υβριδικά, με φυσική παρουσία αλλά και απομακρυσμένα.

Ενδεικτικές Θεματικές Περιοχές

ΟΤΑ και αξιοποίηση Ανοιχτών Δεδομένων (Open data) + Εξειδίκευση

 • Η μείωση των χρόνων αναμονής για την πρόσβαση στην υπηρεσία. Μητρώο Διαδικασιών
 • Η μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των αναγκών των πολιτών. Στόχος με μία επίσκεψη να ολοκληρώνει το αίτημα. Ηλεκτρονικές συναλλαγές, e-TΑΠ, e-ΟΑΕΔ
 • Η ενίσχυση της αποδοτικότητας των διοικητικών υπηρεσιών, η απομείωση των γραφειοκρατικών περιορισμών και διεκπεραίωση περισσότερων υποθέσεων ανά μονάδα χρόνου. Μητρώο διαδικασιών
 • Η βέλτιστη διαχείριση ανθρώπινων πόρων μέσω της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης. Η καλύτερη καταγραφή και αξιολόγηση του έργου των υπηρεσιών εφόσον θα είναι δυνατό να εφαρμοστούν δείκτες ποσοτικής και ποιοτικής αποτύπωσης. E-learning, διαδρομές εκπαίδευσης, ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών
 • Η βελτίωση των συνθηκών εργασίας του προσωπικού των Δήμων, εφόσον οι εφαρμογές που θα δημιουργηθούν θα τους επιτρέπουν να ασκούν τα καθήκοντα τους με μεγαλύτερη πληρότητα και μικρότερο αριθμό απαιτούμενων ενεργειών. Ψηφιακές άδειες

Καινοτόμες Ιδέες Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

 • Ανάπτυξη mobile apps για σπουδαστές Ε.Σ.Δ.Δ.Α και επιμορφούμενους ΙΝ.ΕΠ.
 • Εργαλείο αξιολόγησης υποψηφίων προς ένταξη στο Μητρώο Κύριου Διδακτικού Προσωπικού
 • Εργαλείο επιλογής υποψηφίων προς επιμόρφωση στελεχών της Δ.Δ. για συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα
 • Αντιστοίχιση επιστημονικού προφίλ εκπαιδευτών με εκπαιδευτικές ανάγκες
 • Αξιοποίηση μηχανικής μάθησης για συμβουλευτική επαγγελματική σταδιοδρομία αποφοίτων Ε.Σ.Δ.Δ.Α. (το κατάλληλο στέλεχος στην κατάλληλη θέση)
 • Εργαλείο δημιουργίας αποθετηρίων δεδομένων ως προϋπόθεση για δημιουργία & αξιοποίηση big data analytics και τεχνητή νοημοσύνη
 • Εργαλείο monitoring ωρίμανσης και εξέλιξης επιμορφωτικών δράσεων

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ

Δηλώσεις συμμετοχής εδώ

Διαβάστε περισσότερα για το ΕΚΔΔΑ Gov 5.0 Hackathon εδώ

Leave a Comment