ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Διαλειτουργικότητα — ο βασικός καταλύτης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και οι ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες σε ολόκληρη την Ευρώπη δημιουργούν βιωσιμότητα, οικονομίες κλίμακας και εξοικονόμηση εκατομμυρίων ευρώ, σε τομείς όπως η διασυνοριακή διαχείριση της γνώσης και οι υπηρεσίες δεδομένων, οι ανοικτές και προσβάσιμες ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και συστήματα και διαδικασίες που επιτρέπουν στους πολίτες να κυκλοφορούν ελεύθερα στην ΕΕ, ενώ ασχολούνται εύκολα με δημόσιες υπηρεσίες εκτός της χώρας καταγωγής τους.

Στο πλαίσιο της ψηφιακής στρατηγικής της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται για να βοηθήσει τις δημόσιες διοικήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη να κάνουν την αλλαγή στην ψηφιακή τεχνολογία, έτσι ώστε όλοι οι πολίτες να μπορούν να απολαμβάνουν τα οφέλη των έξυπνων δημόσιων υπηρεσιών. Επικεντρώνεται στη μείωση των εμποδίων στις δημόσιες υπηρεσίες και στη διασφάλιση της πρόσβασης σε αυτές σε διασυνοριακό επίπεδο.

Νέες και καινοτόμες τεχνολογίες αναπτύσσονται από την κυβέρνηση και τις δημόσιες υπηρεσίες, και υπάρχει μια ώθηση για την επανεξέταση των συστημάτων και των διαδικασιών, καθώς και για την πρόκληση και την αλλαγή συμπεριφορών, ώστε να δημιουργηθούν βιώσιμες και αποτελεσματικές υπηρεσίες για τους πολίτες.

Στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας — και καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία της — βρίσκεται η κινητήρια δύναμη για διαλειτουργικότητα μεταξύ της τεχνολογίας, των συστημάτων και των υπηρεσιών.

Τι είναι λοιπόν η διαλειτουργικότητα ;

Στον πυρήνα της, η διαλειτουργικότητα είναι η ικανότητα των οργανισμών να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους σε όλα τα δεδομένα, τα συστήματα και τις διαδικασίες, για την επίτευξη κοινών στόχων. Περιλαμβάνει την ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων μέσω επιχειρηματικών διαδικασιών, μέσω της ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ συστημάτων ΤΠΕ.

Η διαλειτουργικότητα αποτελεί θεμελιώδη αρχή για την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των κεφαλαίων, των υπηρεσιών και των προσώπων μεταξύ των 27 κρατών μελών της ΕΕ και βασίζεται στο οικοσύστημα διασυνδεδεμένων δικτύων, συστημάτων και δεδομένων που μπορεί να επιτευχθεί.

Διαλειτουργικότητα — ο βασικός καταλύτης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησηςΠρόκειται για την ψηφιοποίηση του δημόσιου τομέα και τη διασφάλιση του συντονισμού σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, ώστε να αποφευχθεί ο ψηφιακός κατακερματισμός των υπηρεσιών και των δεδομένων, καθώς και για την ομαλή λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς της ΕΕ.

Αλλά πώς μοιάζει;

Δύο καλά παραδείγματα λύσεων που αναπτύσσονται για την υποστήριξη των ανοικτών δεδομένων και της βιώσιμης περαιτέρω χρήσης πληροφοριών του δημόσιου τομέα είναι η πρωτοβουλία υποστήριξης ανοικτών δεδομένων (https://www.opendatasupport.eu/) και το πρόγραμμα Fosseps (https://joinup.ec.europa.eu/collection/fosseps).

Η υποστήριξη ανοικτών δεδομένων είναι ένα σχέδιο 36 μηνών (στο πλαίσιο της ΓΔ CONNECT της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) για τη βελτίωση της προβολής και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε σύνολα δεδομένων που δημοσιεύονται σε τοπικές και εθνικές πύλες ανοικτών δεδομένων, με σκοπό την αύξηση της επαναχρησιμοποίησης τους εντός και εκτός συνόρων. Βασίζεται στην αρχή ότι ένα κομμάτι δεδομένων ή περιεχομένου είναι «ανοικτό» εάν οποιοσδήποτε είναι ελεύθερος να το χρησιμοποιήσει, να το επαναχρησιμοποιήσει και να το αναδιανείμει, με πιθανές απαιτήσεις για την απόδοση της πηγής του.

FOSSEPS σημαίνει Free and Open Source Solutions for European Public Services. Προέρχεται από την πρωτοβουλία του 2021 με τίτλο «Europe-wide solutions for free and open source software use from public services in the EU» (ευρωπαϊκές λύσεις για δωρεάν και ανοικτή χρήση λογισμικού από δημόσιες υπηρεσίες στην ΕΕ). Έχει σχεδιαστεί για να διαχειρίζεται και να προστατεύει λογισμικό και λύσεις ανοικτού κώδικα και να το αντιμετωπίζει ως συλλογικό, κοινό και πολύτιμο ευρωπαϊκό πλεονέκτημα.

Το πιλοτικό έργο FOSSEPS:

  • Δημιουργία καταλόγου ευρωπαϊκών εφαρμογών: Δημιουργία ενός ευρωπαϊκού καταλόγου εφαρμογών ανοικτού κώδικα (με δεδομένα προερχόμενα από εθνικούς καταλόγους) και δημοσίευση στο διαδίκτυο για δημόσια αναζήτηση και χρήση.
  • Δημιουργία μια απογραφής του κρίσιμου λογισμικού ανοιχτού κώδικα: Δημιουργία καταλόγου του πιο κρίσιμου λογισμικού ανοικτού κώδικα της Ευρώπης που χρησιμοποιείται από τις ευρωπαϊκές δημόσιες υπηρεσίες.
  • Δημιουργία πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία σε ανοικτό κώδικα: Ενθάρρυνση και θέσπιση πλαισίου, π.χ. μέσω μιας ομάδας χρηστών ανοικτού κώδικα ευρωπαϊκών δημόσιων υπηρεσιών (EPS-OS-UG), για την ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και πρωτοβουλιών σχετικά με τον ανοικτό κώδικα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ωραία, από πού ν’ αρχίσω να μαθαίνω περισσότερα;

Εάν χρειάζεστε μια γενική εισαγωγή στις έννοιες της διαλειτουργικότητας και του τι σημαίνει για τις ολοκληρωμένες ευρωπαϊκές υπηρεσίες, ο κύκλος μαθημάτων Introduction to the European Interoperability Framework (EIF) από τη Interoperable Europe Academy είναι ένας καλός τόπος για να ξεκινήσετε.

Το μάθημα του EIF θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλά τις κύριες συνιστώσες του EIF και τον τρόπο εφαρμογής τους σε πραγματικά σενάρια, χρησιμοποιώντας πρακτικές περιπτωσιολογικές μελέτες και σενάρια. Το μάθημα απευθύνεται σε διάφορους ρόλους που δραστηριοποιούνται στην ψηφιοποίηση και την ενσωμάτωση των δημόσιων υπηρεσιών (όπως υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, επαγγελματίες, ακαδημαϊκοί, δημόσιοι υπάλληλοι).

Ακολουθήστε το μάθημα του EIF μέσω αυτού του συνδέσμου.

Εγγραφή του ΕΤαΕ

Οι CIO και οι ηγέτες που πρέπει να συγκρίνουν τις τρέχουσες πολιτικές εφαρμογής τους μπορεί να θέλουν να ξεκινήσουν με μια αξιολόγηση της διαλειτουργικότητας, χρησιμοποιώντας το εργαλείο IMAP. Η Interoperable Europe Academy παρέχει ένα πλήρες εισαγωγικό μάθημα στο IMAPS, για να κατανοήσει ποια είναι η λύση IMAPS και πώς το IMAPS μπορεί να στηρίξει τις δημόσιες διοικήσεις στη βελτίωση των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών τους προς την κατεύθυνση της απρόσκοπτης διαλειτουργικότητας, συμπεριλαμβανομένων:

  • τοποθέτηση IMAPS στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πλαισίου διαλειτουργικότητας
  • η έννοια του IMAPS, οι χρήστες-στόχοι στις δημόσιες διοικήσεις και οι διάφορες περιπτώσεις χρήσης
  • Τα κριτήρια για την επιλογή ψηφιακής δημόσιας υπηρεσίας για αξιολόγηση IMAPS
  • τα διάφορα είδη ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών, τα οποία μπορούν να αξιολογηθούν με το IMAPS
  • Επιτυχημένα παραδείγματα του IMAPS που καταδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο το IMAPS μπορεί να βοηθήσει τις δημόσιες διοικήσεις στη βελτίωση της διαλειτουργικότητας των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών.Εγγραφή στο IMAPS

Πρόσβαση στο μάθημα IMAPS μέσω αυτού του συνδέσμου.

Περαιτέρω στήριξη από την Interoperable Europe Academy

Η Interoperable Europe Academy συγκεντρώνει εργαλεία, μάθηση, ενημέρωση σε ένα μέρος για να βοηθήσει την ανάπτυξη και την εφαρμογή αποτελεσματικών λύσεων διαλειτουργικότητας. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την πρωτοβουλία παρακαλούμε δείτε τη συλλογή και τις λύσεις στο Joinup, ή επισκεφθείτε αυτή τη σελίδα για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment