ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Η Νομοθετική πράξη Interoperable Europe Act και το λογισμικό ανοιχτού κώδικα

Αυτή την εβδομάδα δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Πράξη Interoperable Europe Act . Αυτή η νομοθετική πράξη-ορόσημο πρόκειται να ενισχύσει την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της διαλειτουργικότητας με την εισαγωγή ενός νέου συνόλου δομών διακυβέρνησης μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (των συνιδιοκτητών των δομών διακυβέρνησης). Το κείμενο της Επιτροπής θα αποσταλεί τώρα στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για έγκριση ή τροποποιήσεις και η κοινότητα Ανοικτού Κώδικα θα έχει έναν ρόλο να διαδραματίσει.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε τα άρθρα 4 και 8 του κειμένου της Πράξης για τη Διαλειτουργική Ευρώπη και ορισμένα από τα δικαιολογητικά έγγραφα.

Άρθρο 4

Αυτό το άρθρο, σχετικά με την κοινή χρήση και την επαναχρησιμοποίηση των λύσεων, σίγουρα θα επιστήσει την προσοχή στην κοινότητα του ανοιχτού κώδικα.  Το άρθρο 4 παράγραφος 1 αρχίζει:

«Οργανισμός του δημόσιου τομέα ή θεσμικό όργανο, οργανισμός ή οργανισμός της Ένωσης θέτει στη διάθεση κάθε άλλης τέτοιας οντότητας που το ζητεί, λύσεις διαλειτουργικότητας που υποστηρίζουν τις δημόσιες υπηρεσίες που παρέχει ή διαχειρίζεται ηλεκτρονικά. Το κοινό περιεχόμενο περιλαμβάνει τον τεχνικό φάκελο και, κατά περίπτωση, τον τεκμηριωμένο πηγαίο κώδικα.»

Στη συνέχεια ακολουθούν εξαιρέσεις όπου αυτό δεν ισχύει (άρθρα 4.1α έως 4.1γ) και ορισμένα πρακτικά ζητήματα (4.2 & 4.3). Και μετά ένα ενδιαφέρον μέρος:

Άρθρο 4.4: «Οργανισμός του δημόσιου τομέα, θεσμικό όργανο ή οργανισμός της Ένωσης ή τρίτο μέρος που χρησιμοποιεί λύση διαλειτουργικότητας μπορεί να το προσαρμόσει στις δικές του ανάγκες. Εάν η λύση διαλειτουργικότητας δημοσιοποιήθηκε όπως ορίζεται στην παράγραφο 3, η προσαρμοσμένη λύση διαλειτουργικότητας δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο»

Οι βετεράνοι του ελεύθερου λογισμικού/ανοικτού κώδικα θα παρατηρήσουν ομοιότητες με τον Ορισμό Ελεύθερου Λογισμικού του FSF και τον μηχανισμό copyleft τους.

Το άρθρο 4 φαίνεται επίσης να υποστηρίζεται από την αιτιολογική σκέψη 12, η οποία αρχίζει:

«Οι φορείς του δημόσιου τομέα ή τα θεσμικά και λοιπά όργανα ή οργανισμοί της Ένωσης που αναζητούν λύσεις διαλειτουργικότητας θα πρέπει να μπορούν να ζητούν από άλλους φορείς του δημόσιου τομέα ή θεσμικά και λοιπά όργανα ή οργανισμούς της Ένωσης τον κώδικα του λογισμικού που χρησιμοποιούν οι εν λόγω οργανισμοί, μαζί με τη σχετική τεκμηρίωση.»

Άρθρο 8

Στο παρόν άρθρο εξετάζονται οι εργασίες που θα γίνουν στη δικτυακή πύλη «Interoperable Europe».  Αυτό συνδυάζεται με το άρθρο 4.3, το οποίο ενθαρρύνει τις διοικήσεις να χρησιμοποιούν την πύλη «Interoperable Europe» κατά την ανταλλαγή λύσεων.  Η ελπίδα είναι ότι αυτή η πύλη θα μετατραπεί σε έναν κατάλογο λύσεων.  Το άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο γ) ορίζει ότι οι λύσεις «… χρησιμοποιούν άδεια που επιτρέπει τουλάχιστον την επαναχρησιμοποίηση από άλλους οργανισμούς ή θεσμικά όργανα ή οργανισμούς του δημόσιου τομέα της Ένωσης ή εκδίδονται ως ανοικτός κώδικας». Το άρθρο  8.2c ορίζει επίσης «ανοικτό κώδικα».

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το 8.3: «Όταν ένας οργανισμός του δημόσιου τομέα ή ένα θεσμικό όργανο ή οργανισμός της Ένωσης παρέχει πύλη, κατάλογο ή αποθετήριο με παρεμφερή καθήκοντα, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει τη διαλειτουργικότητα με την πύλη «Interoperable Europe ». Όταν οι εν λόγω πύλες συλλέγουν λύσεις ανοικτού κώδικα, επιτρέπουν τη χρήση της δημόσιας άδειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. » Όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής, το άρθρο 2 παράγραφος 4 διευκρινίζει ότι ως «οργανισμός του δημόσιου τομέα» νοείται κάθε οργανισμός δημοσίου δικαίου.  Κατά συνέπεια, αυτό θα ισχύει για τους εθνικούς και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ανοικτός κώδικας στα δικαιολογητικά έγγραφα

Το δελτίο Τύπου της Επιτροπής επισημαίνει επίσης ότι οι λύσεις θα είναι «ιδανικά ανοιχτού κώδικα» και αναφέρει το λογισμικό ανοικτού κώδικα ως μία από τις «κοινές ψηφιακές λύσεις» για τις οποίες το νέο πλαίσιο συνεργασίας θα συμβάλει στην επίτευξη συμφωνίας.

Αναγνωρίζει επίσης ότι το Συμβούλιο Διαλειτουργικής Ευρώπης θα υποστηριχθεί από την «Κοινότητα Διαλειτουργικής Ευρώπης», η οποία θα φέρει σε επαφή διάφορες ομάδες, συμπεριλαμβανομένης της «κοινότητας ανοικτού κώδικα».

Η ανακοίνωση της Επιτροπής περιλαμβάνει ένα τμήμα 4.3 του οποίου η δεύτερη παράγραφος αρχίζει με: «Από προεπιλογή, τα στοιχεία διαλειτουργικότητας της ΕΕ είναι διαθέσιμα υπό μορφή ανοικτών προδιαγραφών ή λογισμικού ανοικτής κώδικα».  Το τμήμα εξετάζει στη συνέχεια τη χρήση του ανοικτού κώδικα από την Επιτροπή.

Περαιτέρω ανάγνωση

Τα παραπάνω προφανώς δεν είναι οι μόνες σημαντικές πτυχές του ανοιχτού κώδικα.  Τα ζητήματα των ανοικτών δεδομένων και της διαθεσιμότητας των δεδομένων μπορεί να είναι εξίσου σημαντικά.

Σχετικά έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Έγγραφα Υποστήριξης:

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment