ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Δημοσιοποιήθηκε η πλήρης στρατηγική του Ανοιχτού κώδικα του κρατιδίου της Σαξονίας

Δημοσιοποιήθηκε η πλήρης στρατηγική του Ανοιχτού κώδικα του κρατιδίου της Σαξονίας με στόχο την ψηφιακή ανεξαρτησία και την ασφάλεια στις ψηφιακές υποδομές του κρατιδίου

Οι στόχοι της στρατηγικής ανοικτού κώδικα για την κρατική διοίκηση της Σαξονίας είναι:

  • Ευθυγράμμιση με τον Ανοικτό Κώδικα: Ενίσχυση της ψηφιακής ανεξαρτησίας με τη μείωση των ανεπιθύμητων εξαρτήσεων από το ιδιόκτητο λογισμικό.
  • Διαδρομή υλοποίησης: Κατάρτιση σαφούς σχεδίου προτεραιοτήτων για τη μετάβαση σε λύσεις ανοικτού κώδικα βάσει αντικειμενικών κριτηρίων.
  • Διαδικασία λήψης αποφάσεων: Αύξηση της ευαισθητοποίησης των υπευθύνων λήψης αποφάσεων σχετικά με τη σημασία της ψηφιακής κυριαρχίας και προώθηση του ανοίγματος στη χρήση λύσεων ανοικτού κώδικα.
  • Αποδοχή: Διασφάλιση της αποδοχής από τους χρήστες λύσεων ανοιχτού κώδικα μέσω της ανοικτής επικοινωνίας και της χρήσης προϊόντων υψηλής ποιότητας.
  • Δικτύωση: Ενίσχυση της ψηφιακής ανεξαρτησίας μέσω της συνεργασίας και της δικτύωσης με ενδιαφερόμενα μέρη σε διάφορα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων των ομοσπονδιακών πολιτειών, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της επιχειρηματικής κοινότητας.
  • Όροι-πλαίσιο: Θέσπιση υποστηρικτικών όρων πλαισίου για την προμήθεια και την ασφαλή χρήση λογισμικού ανοικτού κώδικα.

Η επίτευξη κάθε στόχου θα μετράται με τη χρήση ειδικών βασικών δεικτών επιδόσεων με συγκεκριμένα βήματα που θα προσδιορίζονται για την επίτευξη αυτών των στόχων. Αυτά τα βήματα περιλαμβάνουν τη διεξαγωγή έρευνας για τον καθορισμό βασικών μετρήσεων για τη χρήση λογισμικού, τον καθορισμό αντικειμενικών κριτηρίων αξιολόγησης για την προμήθεια λογισμικού και τη θέσπιση δεσμευτικού σχεδίου εφαρμογής με προτεραιότητες. Επιπλέον, υιοθετείται μια ευέλικτη προσέγγιση, με έργα παράλληλης εφαρμογής που χρησιμεύουν ως πιλοτικά για την επιτάχυνση των αποτελεσμάτων. Η ανατροφοδότηση και η συνεργασία των ενδιαφερόμενων μερών θα είναι αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας, ελπίζοντας να διασφαλιστεί ότι λαμβάνονται υπόψη όλες οι προοπτικές.

Η διαδικασία αξιολόγησης για λύσεις λογισμικού ακολουθεί μια τυποποιημένη προσέγγιση με βάση τα κριτήρια ISO 25010, τα οποία περιλαμβάνουν τόσο την ποιότητα των προϊόντων όσο και πτυχές ποιότητας χρήσης. Αυτό περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας σύγκρισης προϊόντων, την ενσωμάτωση της ανατροφοδότησης των ενδιαφερόμενων μερών, τη λήψη αποφάσεων βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και την τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας εφαρμογής, θα διατηρηθεί η ενεργός επικοινωνία με τους εργαζομένους και τα ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια και να ενισχύεται η αποδοχή. Ενώ η στρατηγική αυτή βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, ο καθορισμός των στόχων και των οροσήμων της αποτελεί απαραίτητο βήμα προς την επίτευξη οποιασδήποτε προόδου στο θέμα αυτό.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment