ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Η Πράξη για τη Διαλειτουργική Ευρώπη: Επιπτώσεις και αντίκτυπος στο ψηφιακό μέλλον της ΕΕ

Η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Νόμου για τη Διαλειτουργική Ευρώπη σηματοδοτεί μια βασική εξέλιξη για την ενίσχυση του ψηφιακού δημόσιου τομέα της ΕΕ. Ο νόμος αυτός πρόκειται να δημιουργήσει ένα δίκτυο διασυνδεδεμένων ψηφιακών δημόσιων διοικήσεων, το οποίο όχι μόνο ενισχύει τη διασυνοριακή συνεργασία αλλά και επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ευρώπης. Στον πυρήνα του, ο νόμος επιβάλλει αξιολογήσεις διαλειτουργικότητας, διασφαλίζοντας ότι οι τροποποιήσεις του συστήματος πληροφορικής ευθυγραμμίζονται με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας. Η διαφάνεια προωθείται μέσω της δημοσίευσης αυτών των αξιολογήσεων, οδηγώντας τις δημόσιες διοικήσεις προς ενοποιημένα πρότυπα.

Βάσει του νόμου, οι φορείς του δημόσιου τομέα υποχρεούνται να μοιράζονται λύσεις διαλειτουργικότητας όπως π.χ λογισμικό ανοικτού κώδικα, με στόχο την άρση τεχνικών και οργανωτικών εμποδίων που εμποδίζουν τις διασυνοριακές ψηφιακές υπηρεσίες. Η «Διαλειτουργική πύλη Ευρώπης» θα συγκεντρώσει την κοινή χρήση και την επαναχρησιμοποίηση αυτών των λύσεων, καταλύοντας τις διοικητικές διαδικασίες και την αποτελεσματικότητα των διασυνοριακών υπηρεσιών. Επιπλέον, δομές διακυβέρνησης όπως το «Διαλειτουργικό Συμβούλιο της Ευρώπης και η κοινότητα θα επιβλέπει την εφαρμογή, ενώ πρωτοβουλίες όπως τα ρυθμιστικά sandboxes θα οδηγήσουν την καινοτομία.

Οι επιχειρήσεις είναι έτοιμες να κάνουν οικονομία μεταξύ 5,7 δισ. ευρώ και 19,2 δισ. ευρώ μέσω βελτιωμένων αλληλεπιδράσεων με τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, μειώνοντας τον διοικητικό φόρτο σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι πολίτες θα επωφεληθούν από την εξοικονόμηση πόρων που υπολογίζεται σε 5,5 έως 6,3 εκατ. ευρώ και να απολαμβάνουν βελτιωμένη παροχή υπηρεσιών και αυξημένη κυβερνητική διαφάνεια, η οποία με τη σειρά της ενισχύει την εμπιστοσύνη του κοινού και προστατεύει τα ατομικά δικαιώματα.

Ο νόμος για τη διαλειτουργική Ευρώπη παρουσιάζει σημαντικές ευκαιρίες για πρωτοβουλίες ανοιχτών δεδομένων. Με τη δημιουργία ενός διαλειτουργικού δικτύου ψηφιακών δημόσιων διοικήσεων, προωθεί την ανταλλαγή δεδομένων και τη συνεργασία, διευκολύνοντας τη δημιουργία ενός Κοινού Ευρωπαϊκού Χώρου Δεδομένων Δημόσιου Τομέα. Τα ανοιχτά δεδομένα θα ωφεληθούν από τη βελτιωμένη διαλειτουργικότητα, καθώς καθιστούν δυνατή την ευκολότερη πρόσβαση και την κοινή χρήση δεδομένων του δημόσιου τομέα διασυνοριακά. Αυτή η ευθυγράμμιση με τις αρχές των ανοιχτών δεδομένων θα συμβάλει σε μεγαλύτερη διαφάνεια, καινοτομία και αποτελεσματικότητα στον ψηφιακό δημόσιο τομέα, προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων σε όλη την Ευρώπη.

Πηγή άρθρου: https://data.europa.eu

Leave a Comment