ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Το Συμβούλιο της ΕΕ ανανεώνει την έκκληση του για ένα διαλειτουργικό και ψηφιακό δημόσιο τομέα

Στο ψήφισμα Συμπεράσματα για το μέλλον της ψηφιακής πολιτικής της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο «καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει την υποστήριξή της για την ανάπτυξη διαλειτουργικών δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών και τη διασυνοριακή διασύνδεση των υποδομών των δημόσιων διοικήσεων». Αυτό σηματοδοτεί  και πάλι μια σημαντική δέσμευση από τα κράτη μέλη της ΕΕ να συνεχίσουν να δίνουν προτεραιότητα στον συντονισμό της ψηφιακής διακυβέρνησης και της διαλειτουργικότητας μεταξύ των δημόσιων διοικήσεων στην ΕΕ.

Σύμφωνα με το Συμβούλιο, η συνεχής υποστήριξη της Επιτροπής είναι απαραίτητη σε αυτούς τους τομείς για να «αυξηθεί η ανθεκτικότητα, η αποτελεσματικότητα και η βιωσιμότητα των δημόσιων διοικήσεων» και να εξεταστούν περαιτέρω τα τεχνικά, νομικά, σημασιολογικά και λειτουργικά εμπόδια. Προβλέπει έναν υποστηρικτικό ρόλο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ξεπεράσει αυτά τα εμπόδια μαζί με τα κράτη μέλη. 

Όσον αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημόσιου τομέα, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου τονίζουν ότι το μέλλον της ψηφιακής διακυβέρνησης πρέπει να είναι «ανθρωποκεντρικό, με γνώμονα τα δεδομένα και την τεχνητή νοημοσύνη», ενώ θα ενσωματώνεται σε «βασικές αρχές χρηστής διακυβέρνησης, όπως η διαλειτουργικότητα». 

Με πολλές φιλόδοξες νομοθετικές πρωτοβουλίες που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της τρέχουσας εντολής, τα κράτη μέλη συνεχίζουν να επιδιώκουν μεγαλύτερη εστίαση στην ψηφιακή παράδοση. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή ενθαρρύνεται να εφαρμόσει στην πράξη τη χάραξη πολιτικής που είναι έτοιμη για ψηφιακή χρήση για να διασφαλίσει την ομαλή εφαρμογή της νομοθεσίας και να μειώσει τον φόρτο και το κόστος για τις κυβερνήσεις και τις εταιρείες. 

Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι δημόσιες διοικήσεις στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό, τα κράτη μέλη καλούν επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθήσει την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των κρατών μελών και να υποστηρίξει κοινές πρωτοβουλίες.  

Τέλος, τα κράτη μέλη υπογραμμίζουν τη σημασία της διασφάλισης συνεργειών και συντονισμού μεταξύ των νεοσύστατων συμβουλίων της ΕΕ στον ψηφιακό τομέα, που ιδρύθηκαν στο πλαίσιο του νόμου περί διακυβέρνησης δεδομένων, του νόμου περί τεχνητής νοημοσύνης και του  Νόμου για τη διαλειτουργική Ευρώπη .

Άλλα πεδία στα οποία επισημαίνεται η σημασία της διαλειτουργικότητας είναι εκείνοι οι τομείς που αφορούν λύσεις ψηφιακής ταυτότητας και υπηρεσίες εμπιστοσύνης, την ελεύθερη χρήση δεδομένων με ασφαλή, διαλειτουργικό και αξιόπιστο τρόπο και την ανάπτυξη διαλειτουργικών, αξιόπιστων και ασφαλών υπηρεσιών cloud και edge . 

Ο Νόμος για τη Διαλειτουργική Ευρώπη ενισχύει τη διασυνοριακή διαλειτουργικότητα και τη συνεργασία στον δημόσιο τομέα σε ολόκληρη την ΕΕ. Αποτελεί βασικό εργαλείο για την επίτευξη των στόχων τόσο της Ψηφιακής Δεκαετίας (100% των βασικών δημόσιων υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο έως το 2030) όσο και της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και θα διευκολύνει την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των πολιτικών.  

Στο παρελθόν, τα κράτη μέλη της ΕΕ τόνισαν επίσης επανειλημμένα (και όλο και περισσότερο) την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής συνεργασίας διαλειτουργικότητας. Μεταξύ άλλων, οι υπουργικές δηλώσεις που υπογράφηκαν το 2017 στο Ταλίν και το 2020 στο Βερολίνο επιβεβαιώνουν αυτή την αναγκαιότητα.  

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/interoperable-europe/

Leave a Comment