ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Αξιοποίηση λύσεων GovTech για την καινοτομία του δημόσιου τομέα

Εννοιολογικός σχεδιασμός της GovTech

Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού, η έννοια της GovTech έχει αναδειχθεί ως καθοριστική στη διασταύρωση μεταξύ διακυβέρνησης και τεχνολογίας. Περιλαμβάνει πολλαπλές διαστάσεις και προοπτικές: από τη γραφειοκρατική αδράνεια έως τα σιλό δεδομένων, η GovTech αντιμετωπίζει ένα φάσμα προκλήσεων και θέτει ένα μέλλον όπου οι κυβερνήσεις λειτουργούν με ευελιξία και καινοτομία. Πράγματι, υπάρχει γενική συμφωνία σχετικά με τα πολλαπλά οφέλη της υιοθέτησης λύσεων GovTech, όπως εξορθολογισμένες διοικητικές διαδικασίες, ενίσχυση της διαφάνειας και υψηλή ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών. Ωστόσο, παρά τη γενικευμένη αυτή συναίνεση σχετικά με τον θετικό τους αντίκτυπο, δεν φαίνεται να υπάρχει ένας καθολικά αποδεκτός ορισμός για τις λύσεις αυτές. Ωστόσο, σύμφωνα με την έκθεση του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC) σχετικά με τις πρακτικές GovTech στην ΕΕ, οι περισσότερες εννοιολογικές προσεγγίσεις συμμερίζονται την ακόλουθη κοινή προσέγγιση κατά τον ορισμό της GovTech: συνεργασία του δημόσιου τομέα με νεοφυείς και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) για την παροχή τεχνολογικών λύσεων για την καινοτομία και τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών. Στην πραγματικότητα, ο ορισμός της GovTech από τον νόμο για τη διαλειτουργική Ευρώπη (IEA) αντικατοπτρίζει τον προαναφερθέντα, περιγράφοντάς τον ως «τεχνολογικές συνεργασίες μεταξύ φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα που στηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημόσιου τομέα». 

Το παρόν άρθρο εξετάζει το θέμα αυτό διερευνώντας τη βασική θέση που διατηρεί εντός του ΔΟΕ και παρουσιάζει ορισμένες περιπτώσεις χρήσης και ορθές πρακτικές, τόσο στην Ευρώπη όσο και πέραν αυτής. Στο συμπέρασμά της, παρέχει περαιτέρω υποστηρικτικό υλικό και πόρους σχετικά με τις λύσεις της GovTech για να συνεχίσει τη συζήτηση και να ενθαρρύνει την υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών σε κυβερνητικές διαδικασίες σε όλα τα επίπεδα.

Ο βασικός ρόλος της GovTech στην πράξη για τη διαλειτουργική Ευρώπη (IEA)

Η πράξη για την διαλειτουργική Ευρώπη τέθηκε σε ισχύ στις 11 Απριλίου 2024, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα προς την απρόσκοπτη διασυνοριακή διαλειτουργικότητα των διευρωπαϊκών ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών. Η νομοθεσία αυτή αποσκοπεί στην προώθηση ενός συνεργατικού πλαισίου σε όλες τις δημόσιες διοικήσεις της ΕΕ, διασφαλίζοντας ότι η παροχή δημόσιων υπηρεσιών δεν παρεμποδίζεται από τα εθνικά σύνορα. Κεντρικό στοιχείο αυτής της πρωτοβουλίας είναι ο ρόλος της GovTech, η οποία αναγνωρίζεται ως βασική δύναμη στην προώθηση της καινοτομίας του δημόσιου τομέα και του στρατηγικού ψηφιακού μετασχηματισμού. Εκτός από την παροχή ορισμού της GovTech, οηΙΕΑ αφιερώνει επίσης δύο ρήτρες και τέσσερα από τα άρθρα του σε αυτό το θέμα, όπου αναδεικνύεται η σημασία που του αποδίδουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, σύμφωνα με τους στόχους της ψηφιακής στρατηγικής της ΕΕ. 

Οι προκαταρτικές ρήτρες, στην πραγματικότητα, τονίζουν τη σημασία της συνεργασίας και της καινοτομίας στον τομέα της GovTech. Από τη μία πλευρά, η ρήτρα 39 υποστηρίζει μια συνεργατική προσέγγιση μεταξύ όλων των επιπέδων διοίκησης και καινοτόμων οργανισμών και υπογραμμίζει τη σημασία της προώθησης ενός οικοσυστήματος GovTech που είναι ανοικτό και χωρίς αποκλεισμούς. Από την άλλη πλευρά, η ρήτρα 40 επικεντρώνεται στον προσδιορισμό των κοινών αναγκών και προτεραιοτήτων καινοτομίας, υποδεικνύοντας ότι με τη συγκέντρωση των προσπαθειών και τον επιμερισμό των κινδύνων, οι φορείς του δημόσιου τομέα μπορούν να επωφεληθούν από τη συλλογική εμπειρία και τα αποτελέσματα. 

Εξετάζοντας πιο προσεκτικά τα σχετικά άρθρα, είναι δυνατόν να σημειωθεί ότι το άρθρο 10 επικεντρώνεται στην προώθηση της καινοτομίας στο πλαίσιο των λύσεων διαλειτουργικότητας σε ολόκληρη την Ένωση. Παρέχει επίσης τη δυνατότητα στο συμβούλιο διαλειτουργικής Ευρώπης να προτείνει τη δημιουργία μέτρων καινοτομίας, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για την ενίσχυση και τη στήριξη τόσο των υφιστάμενων όσο και των νέων διαλειτουργικών λύσεων, με τη συμμετοχή δυνητικά ενδιαφερόμενων μερών της GovTech. Επιπλέον, προτείνει τη δημιουργία ενός ρυθμιστικού δοκιμαστηρίου διαλειτουργικότητας για την ενίσχυση της ανάπτυξης αυτών των μέτρων, και ορίζει ότι τα αποτελέσματα των εν λόγω μέτρων καινοτομίας θα πρέπει να καταστούν προσβάσιμα στο κοινό μέσω της διαδικτυακής πύλης « Διαλειτουργική Ευρώπη» , διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και την ευρεία διαθεσιμότητα των πληροφοριών.

Τα άρθρα 11 και 12 υπογραμμίζουν επίσης τη σημασία των λύσεων GovTech με την αντιμετώπιση των ρυθμιστικών δοκιμαστηρίων διαλειτουργικότητας. Πιο συγκεκριμένα, το άρθρο 11 καθορίζει το πλαίσιό τους, στο οποίο βασίζεται ότι έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν από φορείς της Ένωσης ή φορείς του δημόσιου τομέα. Σε αυτό το άρθρο, η GovTech περιλαμβάνεται στη ρήτρα 2.γ, η οποία ασχολείται με την ανάπτυξη ενός ανοικτού ευρωπαϊκού οικοσυστήματος GovTech, τονίζοντας τη σημασία της συνεργασίας με ΜΜΕ, ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα και νεοφυείς επιχειρήσεις για την προώθηση της καινοτομίας και τη στήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού των δημόσιων υπηρεσιών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το άρθρο 12, από την πλευρά του, επικεντρώνεται στη συμμετοχή σε ρυθμιστικά δοκιμαστήρια διαλειτουργικότητας, επιτρέποντας τη συμμετοχή διαφόρων παραγόντων, όπως οι οργανισμοί τυποποίησης, τα ερευνητικά εργαστήρια και οι εταιρείες, ιδίως οι ΜΜΕ και οι νεοφυείς επιχειρήσεις, για τη δοκιμή καινοτόμων λύσεων. 

Επιπλέον, το άρθρο 20 συμβάλλει στη θέσπιση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της προόδου των διευρωπαϊκών ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών. Η Επιτροπή είναι επιφορτισμένη με την επίβλεψη αυτής της εξέλιξης για τη στήριξη της χάραξης τεκμηριωμένης πολιτικής σε ολόκληρη την Ένωση σε διάφορα επίπεδα. Μεταξύ των ειδικών τομέων ενδιαφέροντος που περιγράφονται στο άρθρο είναι η GovTech, η οποία αναφέρεται στην ανάπτυξη λύσεων διαλειτουργικότητας ανοικτού κώδικα για δημόσιες υπηρεσίες, στην προώθηση της καινοτομίας στον δημόσιο τομέα και στην προώθηση της συνεργασίας με φορείς της GovTech, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και των νεοφυών επιχειρήσεων. 

Λύσεις GovTech: χρήση περιπτώσεων και ορθών πρακτικών στην Ευρώπη και πέραν αυτής

Έχοντας διερευνήσει τις θεμελιώδεις έννοιες και την κεντρική θέση των λύσεων GovTech στο πλαίσιο του IEA, είναι σημαντικό να επισημανθούν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που οδηγούν σε αυτόν τον μετασχηματισμό. Στην παρούσα ενότητα επισημαίνονται οι βασικές δράσεις που αναλαμβάνονται σε εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο, αναδεικνύοντας τις ποικίλες προσεγγίσεις και τις συνεργατικές προσπάθειες για την προώθηση της καινοτομίας στην ψηφιακή διακυβέρνηση.

Τα τελευταία χρόνια, αρκετά κράτη μέλη της ΕΕ έχουν υιοθετήσει εθνικές πρωτοβουλίες για να μετασχηματίσουν τις δημόσιες υπηρεσίες τους και να προωθήσουν την καινοτομία σε εθνικό επίπεδο. Παραδείγματα είναι τα εξής: το πρόγραμμα Digital Backpack (Βουλγαρία), το SKIALabs (Κάτω Χώρες), η στρατηγική για τη δικαιοσύνη GovTech (Πορτογαλία) και το εργαστήριο GovTech (Λιθουανία).

Εθνικές πρωτοβουλίες

Σε επίπεδο ΕΕ, έχουν θεσπιστεί διάφορες πρωτοβουλίες, όπως το #GovTech4all και το GovTech Connect Boot Camp.

Πρωτοβουλίες της ΕΕ

Στη διεθνή σκηνή, οργανισμοί όπως ο ΟΟΣΑ και η Παγκόσμια Τράπεζα διαδραματίζουν επίσης καίριο ρόλο στην προώθηση λύσεων GovTech, όπως ο Δείκτης Ψηφιακής Κυβέρνησης (DGI) του ΟΟΣΑ και ο Δείκτης Ωρότητας GovTech (GTMI) και η Παγκόσμια Συνεργασία GovTech (GTGP) της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Διεθνείς πρωτοβουλίες

Κατάρτιση και περαιτέρω υποστηρικτικό υλικό

Αυτό το άρθρο έχει διερευνήσει τον βασικό ρόλο της GovTech στην προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού της διακυβέρνησης. Μετά τη σύλληψη της GovTech, επανεξετάστηκε η κεντρική θέση της στο πλαίσιο της ΙΕΑ. Με τον ορισμό της GovTech ως τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, η ΙΕΑ θέτει ένα πλαίσιο για την ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών, την προώθηση της διαφάνειας και την προώθηση του στρατηγικού ψηφιακού μετασχηματισμού. Οι εθνικές και ενωσιακές πρωτοβουλίες, μαζί με τις διεθνείς προσπάθειες, υπογραμμίζουν τον τρόπο με τον οποίο η GovTech μπορεί να εξορθολογίσει τις διοικητικές διαδικασίες, να προσελκύσει τους πολίτες και να βελτιώσει την ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών.

Για όσους επιθυμούν να εμβαθύνουν στο οικοσύστημα της GovTech, ειδικοί πόροι, όπως το GovTech Connect και το Public Sector Tech Watch, προσφέρουν εκτενείς πληροφορίες και ενημερώσεις. Οι πλατφόρμες αυτές παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις και ορθές πρακτικές στον τομέα της ψηφιακής διακυβέρνησης. Επιπλέον, διατίθενται διάφορα μαθήματα κατάρτισης που αναπτύχθηκαν από την Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων στον τομέα αυτό. Οι πόροι αυτοί είναι ζωτικής σημασίας για οποιονδήποτε συμμετέχει ή ενδιαφέρεται για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των δημόσιων υπηρεσιών, συμβάλλοντας στην προώθηση της καινοτομίας και στη βελτίωση των πρακτικών διακυβέρνησης παγκοσμίως.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/collection/nifo-national-interoperability-framework-observatory/

Leave a Comment