ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Διάσκεψη για τη χρηστή διακυβέρνηση στην πολιτική συνοχής- 24 Μαΐου 2018 – Βρυξέλλες

30 χρόνια μετά τη δημιουργία της, η πολιτική συνοχής της ΕΕ, ενσωματώνει το ιδεώδες της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και αποτελεί το σημαντικότερο επενδυτικό εργαλείο της ΕΕ. Ένα στοιχείο που διαδραματίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην επιτυχία αυτών των επενδύσεων είναι η ποιότητα των δημόσιων διοικήσεων. Όπως επισημάνθηκε στην 7η Έκθεση για τη Συνοχή, οι βελτιώσεις στην ποιότητα των ιδρυμάτων συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο συνεκτικών παραγόντων που αποτελούν τη βάση της οικονομικής ανάπτυξης και της ανθεκτικότητας σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας χαρακτηρίστηκε ως μία από τις βασικές προτεραιότητες, από  την αρμόδια για την περιφερειακή πολιτική κ. Corina Creţu. Έχουν δρομολογηθεί ορισμένες πρωτοβουλίες για την υποστήριξη των αρχών των κρατών μελών για την καλύτερη αξιοποίηση των κονδυλίων της πολιτικής συνοχής και την αντιμετώπιση των προκλήσεων εφαρμογής.

Με την εντατικοποίηση των προετοιμασιών για την πολιτική συνοχής μετά το 2020, αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να γίνει απολογισμός των διδαγμάτων που έχουν μαθευτεί μέχρι σήμερα και να συζητηθεί η μελλοντική πορεία. Στο πλαίσιο αυτό, η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διοργανώνει στις Βρυξέλλες, στις 24 Μαΐου 2018, μια διάσκεψη με θέμα “Η χρηστή διακυβέρνηση για την πολιτική συνοχής”.

Οι στόχοι της διάσκεψης

  • Παρουσίαση επιλεγμένων πρωτοβουλιών  που ανέλαβε η Επιτροπή και τα κράτη μέλη κατά την περίοδο προγραμματισμού, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των θεσμών που υλοποιούν την πολιτική συνοχής
  • Συζήτηση σχετικά με το πώς πρέπει να προωθηθεί η χρηστή διακυβέρνηση και η διοικητική ικανότητα μέσω των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων και επενδυτικών ταμείων μετά το 2020.
  • Ανταλλαγή εμπειριών από τις σχετικές εργασίες άλλων διεθνών οργανισμών, ακαδημαϊκών κύκλων και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών.

Δομή και κύρια θέματα

Το συνέδριο θα ξεκινήσει από την Επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής Corina Creţu και τον Αντιπρόεδρο της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας Tomislav Donchev. Την κεντρική διεύθυνση θα έχει ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του ΟΟΣΑ Mari Kiviniemi.

Στις 3 παράλληλες συνεδριάσεις θα παρουσιαστούν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη ικανοτήτων και θα αποτελέσουν έμπνευση για συζήτηση.

  • Παράλληλη συνεδρίαση Α – πώς θα αυξηθεί η διαφάνεια και η εμπλοκή των πολιτών ως μέρος της χρηστής διακυβέρνησης στις δημόσιες δαπάνες.
  • Παράλληλη συνεδρίαση Β – πώς να δημιουργηθεί μια επαγγελματική και αποτελεσματική διοίκηση των ταμείων της ΕΕ με ιδιαίτερη προσοχή στις δεξιότητες του προσωπικού και στη διοικητική απλούστευση.
  • Παράλληλη σύνοδος Γ – πώς θα αναπτυχθεί μια ολοκληρωμένη και προορατική προσέγγιση της διοικητικής ενίσχυσης, ενόψει της πολιτικής συνοχής μετά το 2020.

Η απογευματινή σύνοδος θα ξεκινήσει με μια βασική παρουσίαση από τον καθηγητή Andrés Rodríguez-Pose του Λονδίνου και θα ακολουθήσει πολιτική συζήτηση υψηλού επιπέδου για τη χρηστή διακυβέρνηση και τη δημιουργία διοικητικής ικανότητας για την πολιτική συνοχής μετά το 2020.

Στοχευμένο κοινό
Η εκδήλωση θα συγκεντρώσει τους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων και τους εμπειρογνώμονες που συμμετέχουν στην πολιτική συνοχής από εθνικό, περιφερειακό και κοινοτικό επίπεδο, εκπροσώπους διεθνών οργανισμών και ακαδημαϊκών κύκλων.

Γλώσσες
Οι γλώσσες εργασίας της εκδήλωσης είναι η αγγλική, η γαλλική, η γερμανική, η ιταλική και η ισπανική.

Πηγή άρθρου: https://ec.europa.eu/isa2

 

Leave a Comment