ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Διαθέσιμες ως ανοιχτά δεδομένα, 143 περιπτώσεις χρήσης Τεχνητής Νοημοσύνης στο Δημόσιο Τομέα από την ΕΕ

Τα σύνολα δεδομένων περιέχουν μια λίστα επιλεγμένων περιπτώσεων, που έχουν ληφθεί από οργανισμούς του δημόσιου τομέα στην Ευρώπη, σχετικά με την υιοθέτηση και την εφαρμογή Τεχνητής Νοημοσύνης. Οι περιπτώσεις αυτές έχουν συλλεχθεί από το AI Watch, μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων (έρευνες, εργαστήρια, συνεντεύξεις, έρευνα γραφείου), για την κατανόηση του τύπου των λύσεων AI που διατίθενται από τις κυβερνήσεις. Ο κατάλογος δεν πρέπει να θεωρείται πλήρης, αλλά μπορεί ακόμα να χρησιμοποιηθεί για την εύρεση ορισμένων παραδειγμάτων υιοθέτησης και εφαρμογής της Τεχνητής Νοημοσύνης σε κυβερνήσεις στην Ευρώπη. Το περιεχόμενό της λίστας θα ενημερώνεται συνεχώς τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2021.

Κάθε περίπτωση τεκμηριώνεται με τίτλο, την κύρια χώρα υιοθέτησης, το διοικητικό επίπεδο και έναν διαδικτυακό σύνδεσμο για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες. Επιπλέον, οι υποθέσεις έχουν ταξινομηθεί σύμφωνα με το  Functions of Government (COFOG) που έχει αναπτυχθεί από τον ΟΟΣΑ  και το  AI subdomain από τoAI Watch initiative

Μια  διαδικτυακή έρευνα  είναι διαθέσιμη για όλους όσους θέλουν να προσθέσουν νέες περιπτώσεις χρήσης. Μπορείτε επίσης να δείτε τις περιπτώσεις μέσω του AI-X μιας πειραματικής εφαρμογής προβολής .

AI Viewer, Explorer

Ιστορικό

Η δράση ELISE υποστηρίζει to AI Watch initiative της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ειδικά για τις επιπτώσεις που έχει η Τεχνητή Νοημοσύνη στο δημόσιο τομέα.

To AI Watch  είναι μια πρωτοβουλία πολιτικής που παρακολουθεί την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ευρώπη. Παρέχει μια σειρά αναλύσεων απαραίτητων για την παρακολούθηση και τη διευκόλυνση της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Τεχνητή Νοημοσύνη Ειδικότερα το AI Watch παρακολουθεί:

  • τη βιομηχανική, τεχνολογική και ερευνητική ικανότητα,
  • τις πολιτικές πρωτοβουλίες στα κράτη μέλη 
  • την αφομοίωση και τις τεχνικές εξελίξεις της Τεχνητής Νοημοσύνης και
  • τον αντίκτυπό του στην οικονομία, την κοινωνία και τις δημόσιες υπηρεσίες.

Περισσότερες πληροφορίες

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με:

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu

Leave a Comment