ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Η ΕΕΛΛΑΚ συμμετέχει στη Συμμαχία για τα Γραφεία Ανοιχτού Κώδικα (OSPO Alliance)

Στις 23 Ιουνίου 2021, ανακοινώθηκε η ίδρυση της Συμμαχίας για τα Γραφεία Ανοιχτού Κώδικα OSPO Alliance. Πρόκειται για μια ένωση μη κερδοσκοπικών οργανώσεων ανοιχτού κώδικα, όπως το Open Forum Europe, το Eclipse Foundation και το OW2, η οποία στοχεύει να:

  • Προωθήσει την αριστεία ανοιχτού κώδικα στην Ευρώπη
  • Παρέχει μια ανοιχτή πλατφόρμα ανταλλαγής εμπειριών για τη διευκόλυνση της ανακάλυψης εργαλείων και βέλτιστων πρακτικών
  • Παρέχει λύσεις με δυνατότητα δράσης και μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία που βοηθά στη δημιουργία και διαχείριση εταιρικών OSPO.
  • Παρέχει καθοδήγηση για την επαγγελματική διαχείριση λογισμικού ανοιχτού κώδικα

Τα Γραφεία Ανοιχτού Κώδικα (OSPO) καθορίζουν και καθοδηγούν τη στρατηγική διαχείρισης ανοιχτού κώδικα σε οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. H Συμμαχία για τα Γραφεία Ανοιχτού Κώδικα (OSPO Alliance) βασίζεται στο σχέδιο Ανοιχτό Λογισμικό για την Καλή Διακυβέρνηση που αναπτύχθηκε από τον ευρωπαϊκό οργανισμό ανοιχτού κώδικα OW2 με στόχο την εφαρμογή πολιτικών ανοιχτού κώδικα σε εταιρική κλίμακα μέσα από την ίδρυση Γραφείων Ανοιχτού Κώδικα (OSPO).

Η Συμμαχία για τα Γραφεία Ανοιχτού Κώδικα (OSPO Alliance) θα προσφέρει καθοδήγηση και λύσεις σε όλους τους οργανισμούς που επιθυμούν να διαχειριστούν επαγγελματικά τη χρήση, τη συνεισφορά και τη δημοσίευση λογισμικού ανοιχτού κώδικα, ανεξάρτητα από το μέγεθος, το μοντέλο εσόδων ή αν είναι δημόσιοι και ιδιωτικοί.

Συγκεκριμένα, θα βοηθήσει τους οργανισμούς να αξιοποιήσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό την πρόοδο του λογισμικού ανοιχτού κώδικα στα πληροφοριακά τους συστήματα και διαδικασίες υιοθετώντας τα κατάλληλα εργαλεία και βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.

Εξειδικεύοντας τις διαδικασίες διαχείρισης λογισμικού ανοιχτού κώδικα, η Συμμαχία για τα Γραφεία Ανοιχτού Κώδικα (OSPO Alliance) θα εξαλείψει τα εμπόδια στην υιοθέτηση ΕΛΛΑΚ και θα ομαλοποιήσει τη μετάβαση σε αυτό καθιστώντας την προβλέψιμη. Με αυτό τον τρόπο θα επιτρέψει στους οργανισμούς από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα να ενισχύσουν την ψηφιακή τους κυριαρχία.

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ, είναι ανάμεσα στους πρώτους φορείς πανευρωπαϊκά που συμμετέχουν και στηρίζουν την πρωτοβουλία καθώς ευθυγραμμίζεται πλήρως με τους στόχους του για την προώθηση της ανοιχτότητας στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα, των επιχειρήσεων και της κοινωνικής οικονομίας.

Δείτε αναλυτικά τις θέσεις της Συμμαχίας για τα Γραφεία Ανοιχτού Κώδικα OSPO Alliance και τους οργανισμούς που συμμετέχουν.

Leave a Comment