ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Κάλεσμα συμμετοχής στην ομάδα για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση και τα Ανοιχτά Δεδομένα του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ

H ομάδα εργασίας για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση και τα Ανοιχτά Δεδομένα (οεΑΔ2) του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) έχει στόχο, με την ενεργή συμμετοχή των μελών της, να σχεδιάζει και να υλοποιεί δράσεις για την ανάπτυξη της παιδείας, της πρακτικής, των θεσμών και της στρατηγικής ανοιχτής διακυβέρνησης και ανοιχτών δεδομένων στην Ελλάδα, με σκοπό την προαγωγή της διαφάνειας, της λογοδοσίας, της δημόσιας συμμετοχής και της τεχνολογικής καινοτομίας για τα τρία προηγούμενα.

Το έργο της ομάδας συντονίζουν οι Δημήτρης Γκούσκος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Ευθύμιος Ταμπούρης, Καθηγητής του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Με την παρούσα ανοιχτή πρόσκληση, καλούμε μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, λειτουργούς της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέλη της κοινωνίας πολιτών, επαγγελματίες του ιδιωτικού τομέα, επαγγελματίες από τον χώρο της δημοσιογραφίας και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, πολίτες που ενδιαφέρονται για την προαγωγή της ανοιχτής διακυβέρνησης και των ανοιχτών δεδομένων στην Ελλάδα να δηλώσουν το ενδιαφέρον συμμετοχής τους, με την ιδιότητα του μέλους ή/και την ιδιότητα του συντονιστή, στις υποομάδες εργασίας ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 της ομάδας εργασίας για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση και τα Ανοιχτά Δεδομένα του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ).

Επιλέξτε σε ποια υποομάδα επιθυμείτε να συμβάλετε αφού διαβάσετε τον Κανονισμό Λειτουργίας της ομάδας εργασίας και την ειδικότερη αποστολή κάθε υποομάδας.

Για να δηλώσετε συμμετοχή συμπληρώστε αυτή την φόρμα επιλέγοντας τις υποομάδες για τις οποίες ενδιαφέρεστε.

Περισσότερες πληροφορίες για την ομάδα εργασίας

  • Σημειώνουμε ότι στη συνολική σύνθεση των υποομάδων εργασίας επιδίωξή μας είναι να προσεγγίσουμε ισορροπία φύλων σε αναλογία 50:50, και διαστρωμάτωση ηλικίας 30-30, με το 30% των μελών να έχουν ηλικία έως 30 ετών, επομένως η παρούσα πρόσκληση ρητά απευθύνεται και σε γυναίκες ενδιαφερόμενες και σε νέους ανθρώπους έως 30 ετών.
  • Οι κανόνες λειτουργίας της οεΑΔ2, οι οποίοι διέπουν και τη λειτουργία όλων των υποομάδων εργασίας της, βρίσκονται ανακοινωμένοι εδώ και παρακαλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να τους δει για όλα όσα προβλέπουν σε σχέση με τη συμμετοχή στις υποομάδες συνεργασίας, τις δυνατότητες που αυτή παρέχει και την προσδοκώμενη από τους συμμετέχοντες συνεισφορά.
  • Οι αποστολές των υποομάδων εργασίας που έχουν οριστεί για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 είναι συγκεκριμένες, βρίσκονται ανακοινωμένες εδώ, και ομοίως παρακαλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να τις δει για όλα όσα περιλαμβάνουν.
  • Με βάση αυτό το πλαίσιο, σας καλούμε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον συμμετοχής σας σε μία ή περισσότερες από τις υποομάδες εργασίας της οεΑΔ2. Σε περίπτωση ενδιαφέροντος συμμετοχής σε περισσότερες από μία υποομάδες, σας παρακαλούμε να σταθμίσετε τη διαθεσιμότητα συνεισφοράς που θα χρειαστεί από εσάς στην περίπτωση που όλες οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντός σας ικανοποιηθούν. Επίσης παρακαλούμε σημειώστε ότι η εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής σε μια υποομάδα συνιστά ταυτόχρονα και αποδοχή συνεισφοράς στη συγκεκριμένη αποστολή που έχει οριστεί για την υποομάδα αυτήν.
  • Συμπληρωματικά, και καθώς σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας της οεΑΔ2 η επιλογή των συντονιστών και μελών κάθε υποομάδας εργασίας πραγματοποιείται για ετήσια θητεία με δυνατότητα ανανέωσης, και με βάση την εμπειρία και τη δυνατότητα δέσμευσης των ενδιαφερόμενων στο έργο της υποομάδας, σας παρακαλούμε να μας βοηθήσετε στο έργο της επιλογής συντονιστών και μελών των υποομάδων εργασίας δίνοντάς μας λίγα λόγια για την εμπειρία σας σε σχέση με το έργο των υποομάδων που σας ενδιαφέρουν, και για τη διαθεσιμότητά σας για συνεισφορά στο έργο αυτό στην περίοδο Σεπτεμβρίου 2021 – Αυγούστου 2022.
  • Σημειώνουμε, τέλος, ότι οι ανακοινωμένες υποομάδες εργασίας θα συγκροτηθούν και θα λειτουργήσουν για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 εφόσον από την παρούσα πρόσκληση στη βασική της προθεσμία απόκρισης προκύψει δυνατότητα στελέχωσης επαρκής για την υλοποίηση της αποστολής τους. Υποομάδες εργασίας από τις παρακάτω οι οποίες δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος, είναι δυνατό να ανακοινωθούν και πάλι στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Leave a Comment