ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Νέα έκδοση της εργαλειοθήκης του Ευρωπαϊκoύ Πλαισίου Διαλειτουργικότητας (EIF)

Η εργαλειοθήκη του EIF αποτελεί καθοδηγητικό εργαλείο για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις σχετικά με τον τρόπο ευθυγράμμισης των εθνικών πλαισίων διαλειτουργικότητας (NIFs) με το ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας (EIF) και, ως εκ τούτου, την προώθηση του σχεδιασμού και της υλοποίησης διαλειτουργικών ψηφιακών υπηρεσιών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η δομή της εργαλειοθήκης παρέχει μια ολοκληρωμένη και ολιστική προσέγγιση για τη διαλειτουργικότητα των δημόσιων διοικήσεων στην Ευρώπη. Επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και επαναχρησιμοποιήσιμες λύσεις και υποστηρικτικό υλικό για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων πτυχών της διαλειτουργικότητας κατά τον σχεδιασμό μιας νέας ψηφιακής λύσης ή την αναβάθμιση υφιστάμενων λύσεων.

Αυτή η νέα έκδοση εισάγει μια μετατόπιση της εστίασης από «συστάσεις» σε «πυλώνες» για τη μόχλευση του δυναμικού των στοιχείων του και την αύξηση της συνολικής αξίας και της εμπειρίας του χρήστη. Η εργαλειοθήκη του EIF v2.0 περιλαμβάνει νέα ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά όπως:

 • Η πλοήγηση μέσω των πυλώνων του EIF απλοποιήθηκε και βελτιώθηκε οπτικά ώστε η διαλειτουργικότητα να καταστεί περισσότερο «ενεργή» μέσω της δημιουργίας τριών νέων σελίδων, συγκεκριμένα 12 υποκείμενων αρχών, 6 επιπέδων διαλειτουργικότητας και εννοιολογικού μοντέλου.
 • Δημιουργήθηκαν 25 νέες προσαρμοσμένες σελίδες που καλύπτουν όλους τους πυλώνες του EIF. Κάθε μία από αυτές τις σελίδες, παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με κάθε «πυλώνα».
 • Νέα στοιχεία έχουν επίσης ενσωματωθεί σε κάθε σελίδα σχετικά με την υλοποίηση του EIF, τα οποία θα εμπλουτιστούν περαιτέρω με την πάροδο του χρόνου, και πιο συγκεκριμένα:
  • Σχετικές νομικές/πολιτικές πρωτοβουλίες της ΕΕ·
  • Ορθές πρακτικές και συγκεκριμένα παραδείγματα διαλειτουργικότητας·
  • Ανοικτά πρότυπα και προδιαγραφές που υποστηρίζουν τη διαλειτουργικότητα·
  • Λύσεις που υποστηρίζουν την υλοποίηση των σχετικών πυλώνων του EIF.
«.»
 • Στο εξής, τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις δικές τους ορθές πρακτικές και πρακτικά παραδείγματα συμπληρώνοντας ένα ηλεκτρονικό έντυπο μέσω του κουμπιού «Συμβολή στην εργαλειοθήκη του EIF» στο αριστερό μενού της εργαλειοθήκης. Αυτά τα παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών θα διατεθούν στην κοινοτική σελίδα του EIF για την ενθάρρυνση των συζητήσεων με τα μέλη σχετικά με την εφαρμογή του EIF.
«.»

Η εργαλειοθήκη του EIF είναι ένα ολοκληρωμένο εργαλείο για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πλαισίου διαλειτουργικότητας στα κράτη μέλη. Ως εκ τούτου, η προβολή παραδειγμάτων ορθής πρακτικής είναι θεμελιώδους σημασίας για την εξέλιξή της.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment