ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Η ενιαία ψηφιακή αγορά και η ψηφιοποίηση του δημόσιου τομέα — GovTech και άλλες καινοτομίες στις δημόσιες συμβάσεις

Η ερευνητική μελέτη The Digital Single Market and the digitalisation of the public sector πραγματοποιήθηκε από το Θεματικό Τμήμα Οικονομικών, Επιστημονικών Πολιτικών και Πολιτικών Ποιότητας Ζωής κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (IMCO).

Η μελέτη παρέχει πληροφορίες για το GovTech και την καινοτομία στο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων. Εξετάζει τις δυνατότητες ανάπτυξης μιας ενωσιακής πλατφόρμας GovTech με στόχο τη στήριξη του εκσυγχρονισμού του δημόσιου τομέα· την περαιτέρω ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αγοράς GovTech· και συνεργασία με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Το παρόν έγγραφο

Η μελέτη εξετάζει την έννοια του «GovTech», την έννοια της καινοτομίας στις δημόσιες συμβάσεις και την επικείμενη ευρωπαϊκή πλατφόρμα GovTech. Η μελέτη εντοπίζει βέλτιστες πρακτικές, αναλύει τους κινδύνους και τα οφέλη αυτών των εννοιών και προτείνει συστάσεις ιδίως για τις κυβερνήσεις, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους πολίτες.


Παρασκήνιο

Το GovTech είναι ένας όρος που αναφέρεται σε (κυρίως) ψηφιακά προϊόντα που αναπτύσσονται για να υποστηρίξουν την παροχή δημόσιων υπηρεσιών ή την εσωτερική λειτουργία των δημόσιων διοικήσεων. Η GovTech μπορεί να αναπτυχθεί από τον ιδιωτικό τομέα, αλλά μπορεί επίσης να προέρχεται από πρωτοβουλίες πολιτών, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς ή από τον ίδιο τον δημόσιο τομέα. Η αναπτυσσόμενη αγορά GovTech στην ΕΕ αποτελεί ευκαιρία για τον μετασχηματισμό των δημόσιων υπηρεσιών των κρατών μελών και για τη στήριξη της ανάπτυξης του ίδιου του τομέα, ιδίως μέσω της χρήσης δημόσιων συμβάσεων.

Βασικά ευρήματα

Οι επιχειρήσεις εντός του οικοσυστήματος GovTech και οι δημόσιοι τομείς που επιδιώκουν να χρησιμοποιήσουν το GovTech αντιμετωπίζουν προκλήσεις για να αξιοποιήσουν πλήρως την ευκαιρία που παρουσιάζεται. Οι προκλήσεις αυτές αφορούν ιδίως τις δημόσιες συμβάσεις· παλαιές υποδομές· διαλειτουργικότητα και πρότυπα · δεξιότητες που απαιτούνται για την εφαρμογή.


Έχουν δρομολογηθεί διάφορες εθνικές και πανευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, καθώς και συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (βλ. παράδειγμα του Digicampus παρακάτω) με σκοπό τη στήριξη της ανάπτυξης του οικοσυστήματος και αποσκοπούν στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων μέσω χρονοδιαγραμμάτων, συνδημιουργίας και κοινών διδαγμάτων.


Οι δημόσιες συμβάσεις προσφέρουν ευκαιρίες για άμεση στήριξη της καινοτομίας μέσω της χρήσης της ζήτησης του δημόσιου τομέα για τη δημιουργία και τη διαμόρφωση νέων αγορών και για τη στήριξη επιχειρήσεων που διαφορετικά δυσκολεύονται να αναπτύξουν καινοτομίες. Η χρήση του GovTech για την προώθηση μεταβαλλόμενων σχέσεων μεταξύ πελατών και προμηθευτών δημιουργεί ευκαιρίες για καινοτομία και μετασχηματισμό των δημόσιων υπηρεσιών.
Ωστόσο, η χρήση δημόσιων πόρων για τη στήριξη της καινοτομίας ενέχει κινδύνους που πρέπει να αντιμετωπιστούν σε πολιτικό και γραφειοκρατικό επίπεδο, για παράδειγμα μέσω του sandboxing.


Μπορεί να υιοθετηθεί μια σειρά προσεγγίσεων για τη στήριξη των δημόσιων συμβάσεων καινοτομίας, όπως η προσέγγιση του διαγωνισμού σχεδιασμού, αλλά η επιτυχία απαιτεί δεξιότητες στην εφαρμογή και ισχυρή κατανόηση της αγοράς και των απαιτούμενων αποτελεσμάτων.
Μια ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΕ για το GovTech θα μπορούσε να αποφέρει οφέλη για πολλά ενδιαφερόμενα μέρη. Εάν η πλατφόρμα δημιουργηθεί σε βάση «Government-as-a-Platform», θα είναι σημαντικό να κατανοηθεί ο τρόπος με τον οποίο τα δομικά στοιχεία στηρίζουν τον μετασχηματισμό του δημόσιου τομέα και τη συμμετοχή των πολιτών.
Στους κινδύνους και στις προκλήσεις περιλαμβάνεται το γεγονός ότι η πλατφόρμα μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένο κίνητρο για τις δημόσιες διοικήσεις να αναπτύξουν εσωτερικές λύσεις. Η πλατφόρμα μπορεί να οδηγήσει σε αθέμιτο και/ή αναποτελεσματικό ανταγωνισμό μεταξύ ΜΜΕ και μεγάλων επιχειρήσεων.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Το GovTech είναι μια πρόσφατη έννοια και ένας νέος τομέας πολιτικής της ΕΕ. Επί του παρόντος, οι κυβερνητικές οργανώσεις δεν είναι προσαρμοσμένες στα χαρακτηριστικά της GovTech. Υπάρχει η ευκαιρία να αντιμετωπιστεί το θεσμικό κενό που εντοπίστηκε στη μελέτη, είτε διευρύνοντας τις αρμοδιότητες ενός υπάρχοντος φορέα είτε δημιουργώντας ένα νέο.


Οι κυβερνήσεις που πειραματίζονται με την GovTech θα πρέπει να εξετάσουν τον κίνδυνο αποτυχίας , καθώς και να εξασφαλίσουν μια καλά ανεπτυγμένη προπαρασκευαστική φάση. Υπάρχουν πολλά που πρέπει να αντληθούν από τη συνεργασία και την ανταλλαγή μαθημάτων. Η πρόσβαση σε ειδικευμένους επαγγελματίες στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων και των ΤΠΕ είναι ουσιαστικής σημασίας.


Οι τρέχουσες διαδικασίες προμηθειών χρειάζονται αναθεώρηση για να ανταποκριθούν στα χαρακτηριστικά της GovTech. Προσεγγίσεις τα hackathons, οι incubators, τα εργαστήρια επιτάχυνσης, οι λύσεις προ-εμπορικών προμηθειών και οι διαγωνισμοί σχεδιασμού μπορούν να βοηθήσουν.


Η προτεινόμενη πλατφόρμα GovTech της ΕΕ θα πρέπει να βασίζεται στις απαιτήσεις των χρηστών. Θα πρέπει να αντιμετωπίζει προσεκτικά τις προκλήσεις όσον αφορά τη δημόσια πλατφόρμα, ιδίως όσον αφορά τους κινδύνους δεσπόζουσας θέσης στην αγορά και αντιανταγωνιστικής συμπεριφοράς. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίζει ότι οι διαδικασίες, οι προδιαγραφές και οι απαιτήσεις είναι όσο το δυνατόν απλούστερες. Τέλος, η προτεινόμενη πλατφόρμα GovTech της ΕΕ θα πρέπει να προσελκύσει έναν ποικιλόμορφο πληθυσμό πολιτών και επιχειρήσεων για να αποκομίσουν τα σχόλιά τους.

Διαβάστε όλη την μελέτη εδώ

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu

Leave a Comment