ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Δημόσιο Χρήμα- Δημόσιος Κώδικας: Η Ελβετία επιβάλλει με νόμο τη δημοσίευση του πηγαίου κώδικα λογισμικού για τις δημόσιες υπηρεσίες

Η Ελβετία έχει θεσπίσει τον  «ομοσπονδιακό νόμο για τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων για την εκπλήρωση κυβερνητικών καθηκόντων» (EMBAG), θεσπίζοντας υποχρεωτική απαίτηση για λογισμικό ανοικτού κώδικα στους φορείς του δημόσιου τομέα. Αυτή η νομοθετική αλλαγή, που υποστηρίχθηκε από βασικά πρόσωπα όπως ο καθηγητής Δρ Matthias Stürmer, επικεφαλής του Ινστιτούτου Μετασχηματισμού του Δημόσιου Τομέα στο Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών της Βέρνης, σηματοδοτεί μια αλλαγή παραδείγματος στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζεται η ανάπτυξη κυβερνητικού λογισμικού και οι δημόσιες συμβάσεις.

«Ο νέος νόμος για «δημόσιο κώδικα- δημόσιο χρήμα» της Ελβετίας αποτελεί μεγάλη ευκαιρία για την κυβέρνηση, τον κλάδο της πληροφορικής και την κοινωνία. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη επωφελούνται από αυτόν τον νέο κανονισμό, δεδομένου ότι ο δημόσιος τομέας μπορεί να μειώσει τον εγκλωβισμό σε προμηθευτές, οι εταιρείες μπορούν να αναπτύξουν τις ψηφιακές επιχειρηματικές λύσεις τους και οι φορολογούμενοι δαπανούν λιγότερα για λύσεις ΤΠ και λαμβάνουν καλύτερες υπηρεσίες λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού και της καινοτομίας.

Ο καθηγητής Δρ Matthias Stürmer υπήρξε βασικός υποστηρικτής αυτής της αλλαγής. Με υπόβαθρο στην ψηφιακή βιωσιμότητα και την οικοδόμηση κοινοτήτων ανοιχτού κώδικα, ο Stürmer υποστηρίζει εδώ και καιρό τα οφέλη τoy για την ενίσχυση της ψηφιακής διαφάνειας και τη μείωση της εξάρτησης από το ιδιόκτητο λογισμικό. Η συμμετοχή του σε διάφορες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου του στο Κέντρο Έρευνας για την Ψηφιακή Βιωσιμότητα και ως προέδρου της ένωσης  ανοικτού κώδικα CH Open.

Ο νόμος EMBAG ορίζει ότι όλοι οι δημόσιοι φορείς πρέπει να διαθέτουν ανοιχτά τον πηγαίο κώδικα του λογισμικού που έχει αναπτυχθεί από ή για λογαριασμό τους, εκτός εάν αυτό αποκλείεται από δικαιώματα τρίτων ή ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια. Η εντολή αυτή αποσκοπεί στη διασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας, ασφάλειας και αποτελεσματικότητας στις κυβερνητικές επιχειρήσεις μέσω της προώθησης της χρήσης του λογισμικού ανοιχτού κωδικά, το οποίο επιτρέπει τον δημόσιο έλεγχο και τη συμβολή στον κώδικα λογισμικού.

Μία από τις κρίσιμες πτυχές του εν λόγω νόμου περιλαμβάνεται στο άρθρο 9, το οποίο όχι μόνο επιβάλλει τη δημοσιοποίηση του πηγαίου κώδικα, αλλά επιτρέπει επίσης στους δημόσιους φορείς να προσφέρουν πρόσθετες υπηρεσίες που σχετίζονται με την υποστήριξη, την ενσωμάτωση ή την ασφάλεια ΤΠ, υπό την προϋπόθεση ότι οι υπηρεσίες αυτές ευθυγραμμίζονται με τα δημόσια καθήκοντα και προσφέρονται έναντι αμοιβής που καλύπτει το κόστος. Η διάταξη αυτή διασφαλίζει ότι, παράλληλα με την προώθηση της ανοιχτού κώδικα, η κυβέρνηση μπορεί επίσης να διατηρήσει ανταγωνιστική ισορροπία και να αποφύγει τη στρέβλωση της αγοράς.

Το ταξίδι προς αυτό το νομοθετικό ορόσημο δεν ήταν χωρίς τις προκλήσεις του. Η ιδέα να καταστεί υποχρεωτικός ο ανοιχτός κώδικας στον δημόσιο τομέα αντιμετωπίστηκε αρχικά με αντίσταση. Τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων μελών του ελβετικού κοινοβουλίου και διαφόρων κυβερνητικών οργάνων, συμμετείχαν σε εκτεταμένες συζητήσεις. Οι ανησυχίες κυμαίνονταν από πιθανά ζητήματα διανοητικής ιδιοκτησίας έως φόβους διακύβευσης της ασφάλειας. Ωστόσο, μέσω της επίμονης άσκησης πίεσης και υπεράσπισης συμφερόντων, ιδίως από την  Κοινοβουλευτική Ομάδα για την Ψηφιακή Βιωσιμότητα (Parldigi), επιτεύχθηκε συναίνεση, η οποία οδήγησε στον τελικό συμβιβασμό που αποτελεί τον ισχύοντα νόμο EMBAG .

Η εφαρμογή της EMBAG αναμένεται να χρησιμεύσει ως πρότυπο για άλλες χώρες που εξετάζουν παρόμοια μέτρα. Ο νόμος αποσκοπεί στην προώθηση της ψηφιακής ανεξαρτησίας και στην ενθάρρυνση της καινοτομίας και της συνεργασίας στον δημόσιο τομέα. Καθώς η Ελβετία υιοθετεί αυτή την προσέγγιση, τα οφέλη του λογισμικού ανοικτού κώδικα —μεγαλύτερη ασφάλεια, οικονομική αποδοτικότητα και ενισχυμένη εμπιστοσύνη του κοινού— μπορεί να γίνουν πιο εμφανή.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment