ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας μέσω της GovTech και των δημόσιων συμβάσεων καινοτομίας

Σε μια πρόσφατο σύνοδο, διάφοροι ενδιαφερόμενοι από το έργο GovTech4All και την πρωτοβουλία SPIN4EIC συναντήθηκαν για να συζητήσουν εν εξελίξει έργα, πιθανές συνεργασίες και μελλοντικά σχέδια. 

Η σύνοδος υπογράμμισε τη σημασία των δημόσιων συμβάσεων καινοτομίας, των διασυνοριακών ψηφιακών λύσεων και των προσπαθειών οικοδόμησης κοινοτήτων για την ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

GovTech4All: Στιγμιότυπα του έργου και πιλοτικές πρωτοβουλίες 

Το έργο GovTech4All περιλαμβάνει τρεις σημαντικές πιλοτικές πρωτοβουλίες: 

  • Πιλοτική εφαρμογή 1: Ασφαλής διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών Αυτό το πιλοτικό πρόγραμμα επικεντρώνεται στην εφαρμογή ασφαλών λύσεων ανταλλαγής πληροφοριών με χρήση κβαντικής και ομομορφικής κρυπτογράφησης, σε συνδυασμό με κοινή τεχνολογία χώρων δεδομένων. Οι δύο περιπτώσεις χρήσης περιλαμβάνουν την ανταλλαγή πληροφοριών για την υγεία μέσω άμεσων μηνυμάτων και την επαλήθευση ακαδημαϊκών διπλωμάτων. Η πρωτοβουλία αυτή περιλαμβάνει συνεργασία μέσω της χρήσης βιβλιοθηκών ανοιχτού κώδικα, οι οποίες θα ενσωματωθούν σε δύο κοινά και επαναχρησιμοποιήσιμα πλαίσια και θα περιλαμβάνουν λειτουργική ανάπτυξη στη Γαλλία και την Ελλάδα.
  • Πιλοτικό πρόγραμμα 2: Citizen Services and Rule-as-Code Το παρόν πιλοτικό πρόγραμμα αποσκοπεί στην απλούστευση της πρόσβασης σε κοινωνικά οφέλη μέσω ψηφιακών προσομοιωτών και μεθοδολογιών. Ένα παράδειγμα αυτού είναι το έργο OpenFisca στη Γαλλία, το οποίο επεκτείνεται και σε άλλα κράτη μέλη. Το πιλοτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης την παροχή κατάρτισης στους εταίρους σχετικά με τις μεθοδολογίες μεθοδολογιών βάσει κανόνων. 

  • Πιλοτικό πρόγραμμα 3: Startup Challenge for Energy Efficiency Solutions Αυτό το πιλοτικό πρόγραμμα επικεντρώνεται στην εκτέλεση καινοτόμων δημόσιων συμβάσεων για λύσεις ενεργειακής απόδοσης με τη χρήση διαγωνισμών σχεδιασμού. Οι συμμετέχοντες περιλαμβάνουν έξι τοπικές κυβερνήσεις από τη Λιθουανία, τη Σουηδία, την Ελλάδα και την Ισπανία. Τα παραδοτέα για αυτό το πιλοτικό πρόγραμμα είναι ολοκληρωμένα και περιλαμβάνουν κατευθυντήριες γραμμές, εργαλειοθήκη, ημέρα επίδειξης, ανίχνευση εκκίνησης και συνεχή προμήθεια. 

Προώθηση των δημόσιων συμβάσεων καινοτομίας: Η πρωτοβουλία SPIN4EIC

Το πρόγραμμα Προμηθειών Καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (EIC) που τροφοδοτείται από το SPIN4EIC έχει ως στόχο να καθιερώσει το EIC ως το κέντρο αριστείας στις δημόσιες συμβάσεις καινοτομίας, εστιάζοντας στην πλευρά της προσφοράς.

Το πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των δικαιούχων του EIC, στη διευκόλυνση των συνδέσεων με τους αγοραστές και στην παροχή εξατομικευμένης βοήθειας για την προώθηση της καινοτομίας και την πρόσβαση στις αγορές δημόσιων συμβάσεων στην Ευρώπη και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει βασικές δραστηριότητες. Διοργανώνονται τακτικές εκδηλώσεις προβολής για τη σύνδεση των αγοραστών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα με φορείς καινοτομίας του ΕΣΚ, δημιουργώντας ευκαιρίες για συνεργασία και διείσδυση στην αγορά μέσω της προμήθειας πρωτοποριακών λύσεων.

Επιπλέον, το πρόγραμμα παρέχει βοήθεια στους αγοραστές του δημόσιου τομέα για να τους βοηθήσει να διεξαγάγουν αποτελεσματικά διαδικασίες σύναψης συμβάσεων καινοτομίας συμβάλλοντας έτσι στην ενσωμάτωση των δημόσιων συμβάσεων καινοτομίας στην Ευρώπη. Για να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η καινοτομία μέσω δημόσιων συμβάσεων, το πρόγραμμα προβλέπει την υλοποίηση ακαδημιών δημόσιων συμβάσεων καινοτομίας για την κατάρτιση των δικαιούχων του ΕΣΚ σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα καταστούν δυνητικοί προμηθευτές σε διαγωνισμούς, ενισχύοντας την ικανότητά τους να συμμετέχουν σε ευκαιρίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων. Τους προσφέρει επίσης εξατομικευμένη βοήθεια για την υποβολή προσφορών στην Ευρώπη και σε παγκόσμιο επίπεδο. Τέλος, στο εγγύς μέλλον θα δημοσιευθεί μια εργαλειοθήκη στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, η οποία θα παρέχει πληροφορίες σε φορείς καινοτομίας (ΜΜΕ και νεοφυείς επιχειρήσεις) στην Ευρώπη σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης στις αγορές δημόσιων συμβάσεων.  

Συνέργειες και μελλοντικές συνεργασίες 

Σε μια προσπάθεια για την προώθηση συνεργειών και μελλοντικών συνεργασιών, προτάθηκαν βασικές πρωτοβουλίες:

  • Η πρόταση αποσκοπεί στη δημιουργία μιας ενιαίας κοινότητας που θα περιλαμβάνει συμμετέχοντες τόσο από το έργο GovTech4All όσο και από την Πρωτοβουλία SPIN4EIC. Αυτή η ολοκληρωμένη κοινότητα θα βοηθήσει να αποφευχθεί η εργασία σε σιλό και να ενισχυθεί η ανάπτυξη ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών. 
  • Μια ιδέα είναι να διοργανωθεί μια μεγάλη εκδήλωση που θα συγκεντρώνει αγοραστές και δικαιούχους του EIC. Η εκδήλωση αυτή θα προσφέρει μια πλατφόρμα για την παρουσίαση καινοτόμων λύσεων σε προσδιορισμένες προκλήσεις, διευκολύνοντας την άμεση συμμετοχή και συνεργασία. 
  • Έχει προταθεί οι λεπτομέρειες αυτών των συνεργασιών να ενσωματωθούν σε προτάσεις βασικών έργων. Η προσέγγιση αυτή θα εξασφαλίσει μια δομημένη μέθοδο για τη χρήση κοινών πόρων και εμπειρογνωμοσύνης, προωθώντας μια πιο συνεκτική και αποτελεσματική διαδικασία συνεργασίας
  • Για την περαιτέρω ενίσχυση της επικοινωνίας και της συνεργασίας, η πρωτοβουλία συνιστά τον ορισμό πρεσβευτών από κάθε έργο. Οι πρεσβευτές αυτοί θα χρησιμεύσουν ως ειδικά σημεία επαφής, εξορθολογίζοντας τις αλληλεπιδράσεις και διασφαλίζοντας τον αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ των έργων. 

Συμπέρασμα

Η συνάντηση υπογράμμισε τις δυνατότητες για εποικοδομητικές συνέργειες μεταξύ του έργου GovTech4All και της πρωτοβουλίας SPIN4EIC. Αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα, τους πόρους και τα δίκτυα του άλλου, αμφότερα τα έργα μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά τη συμβολή τους στις δημόσιες συμβάσεις καινοτομίας και στη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τα προτεινόμενα βήματα και οι συνεχιζόμενες συζητήσεις υπόσχονται μια παραγωγική πορεία προς τα εμπρός για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. 

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment