ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Απολογισμός του διαδικτυακού σεμιναρίου για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας (EIF)

Στις 24 Ιουνίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του NIFO διοργάνωσε διαδικτυακό σεμινάριο για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας (EIF) και τις καινοτομίες που εισήγαγε ο νόμος για τη διαλειτουργική Ευρώπη (ΙΕΑ). Το διαδικτυακό σεμινάριο, στο οποίο συμμετείχαν περισσότεροι από 50 συμμετέχοντες, επικεντρώθηκε στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Μηχανισμού Παρακολούθησης του EIF για το 2023 και του νέου μηχανισμού παρακολούθησης της διαλειτουργικότητας που περιγράφεται στο άρθρο 20 της IEA. Επιπλέον, η Τσεχία είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει εθνικές ορθές πρακτικές σχετικά με την αρχή 12 του EIF σχετικά με την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας. 

Μηχανισμός παρακολούθησης του EIF: επισκόπηση και αποτελέσματα του 2023

Κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού σεμιναρίου, η ομάδα του NIFO ξεκίνησε παρέχοντας μια επισκόπηση του EIF, μια από κοινού συμφωνηθείσα προσέγγιση για την παροχή ευρωπαϊκών δημόσιων υπηρεσιών με διαλειτουργικό τρόπο, μαζί με τον μηχανισμό παρακολούθησής του, ο οποίος παρέχει στις συμμετέχουσες χώρες το επίπεδο εφαρμογής τους. Ο μηχανισμός παρακολούθησης βασίζεται σε τέσσερις πίνακες αποτελεσμάτων, με έμφαση στις αρχές διαλειτουργικότητας, στα επίπεδα διαλειτουργικότητας, στο εννοιολογικό μοντέλο και στη διασυνοριακή διάσταση της διαλειτουργικότητας.

Τα αποτελέσματα σε επίπεδο ΕΕ για τη συλλογή δεδομένων για το 2023 δείχνουν συνολικά καλές επιδόσεις σε όλα τα στοιχεία όλων των πινάκων αποτελεσμάτων, με τα περισσότερα να φθάνουν το μέγιστο επίπεδο των τεσσάρων. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, ιδίως όσον αφορά την αρχή 1 (Επικουρικότητα και αναλογικότητα), την αρχή 7 (Ενσωμάτωση και προσβασιμότητα) και την αρχή 9 (Πολυγλωσσία), καθώς και την ασφάλεια και την ιδιωτική ζωή και τους καταλόγους. Στη διασυνοριακή διάσταση, τα προαναφερθέντα στοιχεία — αρχές 7, 9 και 10, μαζί με την ασφάλεια και την ιδιωτική ζωή — εξακολουθούν να αποτελούν ευκαιρίες για περαιτέρω βελτίωση της διασυνοριακής διαλειτουργικότητας.

Ανταλλαγή ορθών πρακτικών με την Τσεχία σχετικά με την αρχή 12

Η Τσεχία κλήθηκε να μοιραστεί τις προόδους της όσον αφορά την αρχή 12, η οποία επικεντρώνεται στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας. Η αρχή αυτή επιβάλλει την αξιολόγηση των τεχνολογικών λύσεων, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η ευελιξία, η μείωση του διοικητικού φόρτου, η διαφάνεια και η απλούστευση.

Η Alena Klímová (Υπηρεσία Ψηφιακών και Πληροφοριών) και ο Jakub Janura (Υπουργείο Εσωτερικών) τόνισαν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες στη διακυβέρνηση της διαλειτουργικότητας. Αυτές περιλαμβάνουν την εξισορρόπηση των διαφόρων επιπέδων διοίκησης, την προώθηση ορθών πρακτικών σε όλους τους τομείς για τον εμπλουτισμό της γραφειοκρατικής νοοτροπίας και την αξιοποίηση των πορισμάτων παρακολούθησης του NIFO. 

Στην τσεχική αρχιτεκτονική της δημόσιας διοίκησης, η αρχή 12 εφαρμόζεται μέσω διαφόρων μέσων και φορέων, μεταξύ των οποίων:

  • Νομοθεσία που επιβάλλει την αξιολόγηση της προσαρμοστικότητας των ψηφιακών λύσεων στα επιδιωκόμενα προβλήματά τους·
  • Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Τσεχία», το οποίο συντονίζεται από το κυβερνητικό συμβούλιο για την κοινωνία της πληροφορίας· και
  • Ο Chief Architect of eGovernment στο Digital and Information Agency (DIA).

Το 2022, η DIA, μαζί με το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Υπουργικό Συμβούλιο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης για την ψηφιοποίηση στο Γραφείο της Κυβέρνησης, εξέδωσαν το «Manual for ICT professionals, auditors and controllers”.». Το παρόν εγχειρίδιο παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για την ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης σύμφωνα με τους στόχους και τις αρχές των τσεχικών προτεραιοτήτων για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Εξετάζει τους βασικούς κανόνες και τις αρχές της μακροπρόθεσμης διαχείρισης των ΤΠΕ, της κοινοχρησίας δεδομένων και της περαιτέρω χρήσης, των διαύλων δημόσιας διοίκησης και των εθνικών υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους. 

Επιπλέον, παρουσιάστηκαν δύο πρωτοβουλίες του Υπουργείου Εσωτερικών για την παρουσίαση έργων ευθυγραμμισμένων με την αρχή 12:

  • Το Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα Συλλογής Δεδομένων: Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της λήψης αποφάσεων βάσει δεδομένων και στη μείωση του διοικητικού φόρτου· και
  • Δεδομένα γεωγραφικής θέσης από φορείς εκμετάλλευσης κινητών τηλεφώνων: Το έργο αυτό χρησιμοποιεί δεδομένα γεωγραφικής θέσης για την προσαρμογή των κρατικών διοικητικών μονάδων σύμφωνα με τα πρότυπα φυσικής κινητικότητας του πληθυσμού, φέρνοντας τις δημόσιες υπηρεσίες πιο κοντά στους πολίτες.

Προς έναν νέο μηχανισμό παρακολούθησης: Καινοτομίες της ΙΕΑ

Για το τελευταίο μέρος του διαδικτυακού σεμιναρίου, η Claudia Oliveira (DG DIGIT) εισήγαγε τον νόμο για τη διαλειτουργική Ευρώπη (IEA) και εξήγησε τις καινοτομίες που φέρνει όσον αφορά την παρακολούθηση. Η ΙΕΑ έχει ως στόχο να βοηθήσει τις διοικήσεις της ΕΕ και των κρατών μελών να παρέχουν συνδεδεμένες ψηφιακές υπηρεσίες σε πολίτες και επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου τοπίου της ψηφιακής νομοθεσίας της ΕΕ, συμβάλλοντας, για παράδειγμα, στο γενικό πρόγραμμα πολιτικής για την ψηφιακή δεκαετία.

Το άρθρο 20 της ΙΕΑ αναθέτει στην Επιτροπή να παρακολουθεί την πρόοδο της ανάπτυξης διευρωπαϊκών ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών για τη στήριξη της χάραξης τεκμηριωμένης πολιτικής. Η διάταξη αυτή οδήγησε στη δημιουργία ενός νέου μηχανισμού παρακολούθησης που διαφέρει από τον προηγούμενο, εστιάζοντας σε διαφορετικά επίπεδα διακυβέρνησης εντός χωρών και οντοτήτων της ΕΕ και όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο. Επιπλέον, υπερβαίνει το ΕΙF, συμπεριλαμβάνοντας θέματα όπως η GovTech, η καινοτομία του δημόσιου τομέα και οι δεξιότητες του δημόσιου τομέα που σχετίζονται με τη διαλειτουργικότητα. Ο νέος μηχανισμός παρακολούθησης είναι το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας συνδημιουργίας με τη συμμετοχή του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC), καθώς και διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών και εμπειρογνωμόνων σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο. 

Στο τέλος της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν τις σκέψεις τους, να κάνουν ερωτήσεις και να παράσχουν ανατροφοδότηση.

Δείτε εδώ την παρουσίαση του διαδικτυακού σεμιναρίου.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/collection/nifo-national-interoperability-framework-observatory/

Leave a Comment