ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Λογισμικά ανοικτού κώδικα σε δημόσιο – ιδιωτικό τομέα προτείνει ο Χ. Θεοχάρης #opengov #opensource

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης

Θέμα: «Χρηματοδότηση έργων ελεύθερων λογισμικών ή λογισμικών ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) από το ΕΣΠΑ 2014 – 2020»

Οι προσκλήσεις του ΕΣΠΑ για το 2017 αναμένεται να φθάσουν τα 10,7 δις ευρώ το τρέχον έτος. Στα προγράμματα Υποδομών, Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού αντιστοιχούν τα 7 δις ευρώ.

Η ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ 2014-2020, των ταμείων που θα διαχειριστούν τους πόρους του και μιας σειράς δράσεων για την ενίσχυση του παραγωγικού ιστού της οικονομίας αποτελούν κρίσιμα τμήματα της εξίσωσης που θα οδηγήσουν την οικονομία σε τροχιά ανάκαμψης και τις επιχειρήσεις σε ένα περιβάλλον σταθερότητας.

Η αποτελεσματική αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων καθίσταται ακόμα πιο σημαντική υπό το πρίσμα της πρόσφατης αποτυχίας της Κυβέρνησης να εξασφαλίσει μία σαφή λύση στο ζήτημα του χρέους ώστε αυτό να αναγνωρισθεί ως βιώσιμο. Η συνεπαγόμενη εξ αυτού απομάκρυνση του ενδεχόμενου αποδοχής των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ όχι μόνο καθυστερεί την έξοδο του Ελληνικού Δημοσίου στις αγορές κεφαλαίων, αλλά καθιστά αυτές πιο ακριβές για το σύνολο της ελληνικής επιχειρηματικής δραστηριότητας και εντέλει περιορίζει τη διαθέσιμη ρευστότητα του συνόλου της οικονομίας. Ως εκ τούτου, το ΕΣΠΑ φαίνεται να αποτελεί πλέον το βραχυπρόθεσμο εργαλείο χάραξης μιας πολιτικής ενίσχυσης της ρευστότητας, των αναπτυξιακών προοπτικών και της λειτουργικής επέκτασης των ελληνικών επιχειρήσεων και του ευρύτερου παραγωγικού περιβάλλοντος.

Έχει επισημανθεί πως ο κλάδος της τεχνολογίας μπορεί να αποτελέσει έναν από τους κινητήριους μοχλούς ενίσχυσης της απασχόλησης, της ανταγωνιστικότητας και της οικονομικής δραστηριότητας στην χώρα. Πιο συγκεκριμένα, εντός του τεχνολογικού κλάδου, ο τομέας των ανοικτών προτύπων αποτελεί θεμέλιο για την αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας, πυλώνα της οικονομικής ανάπτυξης των τοπικών οικονομιών καθώς και εξαιρετικό πολλαπλασιαστή της αποτελεσματικότητας της χρήσης της τεχνολογίας από ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς. Διαχείριση δεδομένων, ρομποτική και εφαρμογές παραγωγικής διαδικασίας μπορούν να βασιστούν πάνω σε ανοικτό υλικό και πρότυπα. Σε όρους ασφάλειας, κόστους, αποτελεσματικότητας και μόχλευσης της γνώσης ως κεφαλαιακού προϊόντος, το ελεύθερο λογισμικό ή λογισμικό ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) αποτελεί πάντα μια καλύτερη λύση σε σχέση με τα λογισμικά κλειστού-εμπορικού κώδικα.

Δυστυχώς το Ελληνικό Δημόσιο ακόμα χρησιμοποιεί λογισμικά κλειστού κώδικα (ΛΚΔ) επιβαρύνοντας έτσι τον ετήσιο προϋπολογισμό και καθιστώντας τον εαυτό του υπόλογο σε νομικές διώξεις λόγω μη άδειας για τη χρήση των ΛΚΔ, τις όποιες λειτουργίες τρωτές σε ενδεχόμενες κυβερνο-επιθέσεις λόγω της παντελούς απουσίας αναβαθμίσεων των εν λόγω λογισμικών, καθώς και την αγορά εγκλωβισμένη σε συνθήκες άδικου ανταγωνισμού από ολιγοπωλιακά συγκροτήματα που εμπορεύονται τα συγκεκριμένα λογισμικά.

Η αύξηση της διείσδυσης των ελεύθερων λογισμικών ή ΛΑΚ στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για την καινοτομία, την ανάπτυξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και τη διασύνδεση επιστημόνων, ακαδημαϊκής κοινότητας, παραγωγικών φορέων και χρηματοδοτικών θεσμών. Η Ελλάδα είναι σε θέση να χαράξει μια εμφατική πολιτική στήριξης ελεύθερων λογισμικών ή ΛΑΚ και να καταστεί κέντρο για τις ανοιχτές τεχνολογίες.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

 1. Υπάρχει προγραμματισμός για τη δημοσίευση Ανοιχτής Πρόσκλησης που θα περιλαμβάνει την χρήση ΕΛ/ΛΑΚ για τη βελτίωση της πρόσβασης σε τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) τόσο για τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα;
 2. Ποιες οι πολιτικές για την προώθηση των ΕΛ/ΛΑΚ μέσω του ΕΣΠΑ 2014- 2020 ώστε να υποβοηθηθεί η Δημόσια Διοίκηση στο πλαίσιο της υιοθέτησης του Νέου Δημοσίου Management (New Public Management) και της σχέση του με τους Έλληνες πολίτες;
 1. Ποιες οι δικλείδες ασφάλειας που εγγυώνται την ισότιμη δυνατότητα επιλογής ανοικτού έναντι κλειστού λογισμικού στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 ειδικά όσον αφορά τις δράσεις που χρηματοδοτούν την εγκατάσταση λογισμικού; Ποιο το ύψος των πόρων που προβλέπεται να χρηματοδοτήσουν έργα ΕΛ/ΛΑΚ;
 2. Με ποιο τρόπο προτίθεστε να εγγυηθείτε την επιτυχία του έργου μετάπτωσης σε ΕΛ/ΛΑΚ; Έχετε προβλέψει την εκτέλεση του έργου είτε από τον ίδιο τον εκάστοτε Φορέα του Δημοσίου (inhouse) ή εκτός αυτού (outsourcing);
 3. Έχετε προβεί σε μελέτη πετυχημένων πρακτικών (best practices) από οργανισμούς εντός ή και εκτός Ελλάδας; Εάν ναι, παρακαλώ όπως παράσχετε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

 

2 thoughts on “Λογισμικά ανοικτού κώδικα σε δημόσιο – ιδιωτικό τομέα προτείνει ο Χ. Θεοχάρης #opengov #opensource

 1. Καλησπέρα,

  Έργα γίνονται και λειτουργούν απρόσκοπτα χρόνια τώρα.

  Για παράδειγμα μπορούν να ρωτήσουν στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για το έργο του Intranet κατασκευασμένο in-house εξ’ ολοκλήρου με ΕΛ/ΛΑΚ (πλατφόρμα Joomla) το οποίο αποτελεί το no 1 σημείο εισόδου των υπαλλήλων του ΟΑΕΔ για πολλές εσωτερικές λειτουργίες του Οργανισμού.

  Δυστυχώς όμως τέτοιου είδους καλές πρακτικές δεν αναδεικνύονται έτσι ώστε να γίνουν γνωστές και ως εκ τούτου δεν μπορούν να εφαρμοστούν και σε άλλους φορείς του Δημοσίου όπου αυτό είναι εφικτό!

  Δημοσθένης Ε. Μεσσήνης

Leave a Comment