ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Δημοσιεύθηκε η έκθεση «Ψηφιακή πορεία προς την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση» της ΕΕ

Οι πρωτοφανείς κρίσεις στον τομέα της υγείας και της οικονομίας, που προκλήθηκαν από την πανδημία COVID-19, ανάγκασαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει διάφορα μέσα που θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να ανακάμψουν και να προετοιμαστούν καλύτερα για το μέλλον τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφώνησε στις 27 Μαΐου 2020 σχετικά με τη δημιουργία ενός νέου προσωρινού μέσου ανάκαμψης, του NextGenerationEU, με στόχο να καταστεί δυνατή η επένδυση άνω των 750 δισ. EUR μέσω διαφόρων μηχανισμών χρηματοδότησης. Ο σημαντικότερος από αυτούς τους μηχανισμούς είναι ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), ο οποίος αποτελείται από 672,5 δισ. EUR σε δάνεια και επιχορηγήσεις, ο οποίος θα χρηματοδοτήσει άμεσα τις μεταρρυθμίσεις και τις επενδύσεις που προτείνουν τα κράτη μέλη στα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Ως εκ τούτου, σκοπός της έκθεσης με τίτλο «Ψηφιακή πορεία προς την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση» είναι η ανάλυση των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των κρατών μελών μέσω του προσδιορισμού και της αξιολόγησης της προβολής και της σημασίας των ψηφιακών πρωτοβουλιών στο πλαίσιο των σχεδίων. Για τον σκοπό αυτό, διενεργήθηκε έλεγχος των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, προκειμένου να εντοπιστούν και να παρασχεθεί επισκόπηση των κύριων επενδύσεων και, εφόσον είναι διαθέσιμες, των γενικών μεταρρυθμίσεων που θα αναλάβουν τα κράτη μέλη όσον αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Κατά την ανάλυση των ιδιαιτεροτήτων του σχεδίου κάθε κράτους μέλους, στόχος της έκθεσης ήταν επίσης ο εντοπισμός και η ανάδειξη των κύριων επικείμενων τάσεων στον ψηφιακό τομέα

Κυριότερα πορίσματα 

Η ανάλυση δεδομένων κατέδειξε ότι πολλά κράτη μέλη επενδύουν σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη και εγκατάσταση δικτύων υψηλής ταχύτητας με στόχο τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος, καθώς και στην ψηφιοποίηση των δημόσιων διοικήσεών τους μέσω της απλούστευσης των εσωτερικών διοικητικών διαδικασιών και διαδικασιών, της προώθησης της διαλειτουργικότητας και της αρχής «μόνον άπαξ», μεταξύ άλλων.

Οι επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο εμφανίζονται επίσης ως σαφής επενδυτική προτεραιότητα για πολλά κράτη μέλη, καθώς καλούνται να επενδύσουν στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανειδίκευση των πολιτών τους μέσω της ενίσχυσης των ψηφιακών δεξιοτήτων και της κατάρτισης για όλους, καθώς και στον μετασχηματισμό των εκπαιδευτικών συστημάτων ώστε να προσαρμόζονται συνεχώς στις προκλήσεις του 21ου αιώνα.

Λόγω της πανδημίας COVID-19, η ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων φαίνεται επίσης να αποτελεί προφανή επενδυτική προτεραιότητα κατά την ανάλυση των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη επικεντρώνονται κυρίως στην προώθηση της ψηφιοποίησης των ΜΜΕ τους, προωθώντας την εισαγωγή προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών και τη βελτίωση των διαδικασιών παραγωγής τους μέσω της ψηφιοποίησης. Πράγματι, για να αυξηθεί η ανθεκτικότητα της Ένωσης και η ανταγωνιστικότητά της σε παγκόσμιο επίπεδο, τα κράτη μέλη επενδύουν επίσης σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών, ιδίως στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, της κυβερνοασφάλειας και του blockchain.

Διαβάστε την πλήρη έκθεση εδώ

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu

Leave a Comment