ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

4η Παγκόσμια Διάσκεψη του OGP και Πολιτική Ανοιχτού Κώδικα

Ολοκληρώθηκε στις 9 Δεκεμβρίου, η τέταρτη παγκόσμια διάσκεψη κορυφής του OGP  στο Παρίσι, με την “Διακήρυξη του Παρισιού για το Open Government Partnership(OGP)” και με την δημιουργία 19 συλλογικών δράσεων από τα μέλη του OGP.  Μια από τις συλλογικές δράσεις του OGP είναι και η υιοθέτηση μιας Πολιτικής Ανοιχτού Κώδικα  από τα μέλη του OGP.

Πιο συγκεκριμένα η δράση Πολιτικής Ανοιχτού Κώδικα αναφέρει :

Το Λογισμικό Ανοιχτού κώδικα,  συμβάλλει στην ενίσχυση της διαφάνειας και της συνεργασίας. Ο πηγαίος κώδικας βρίσκεται στο επίκεντρο της ψηφιακής και της τεχνολογικής καινοτομίας. Είναι το κύριο μέσο για την παροχή υψηλής ποιότητας ψηφιακών υπηρεσιών. Τα μέλη του OGP που συμμετέχουν σε αυτή την δράση, θα επιδιώξουν την προώθηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας του ανοιχτού κώδικα και του πηγαίου κώδικα που αναπτύσσουν και χρησιμοποιούν, όπου αυτό είναι δυνατό και ενδεδειγμένο. Τα μέλη του OGP που συμμετέχουν σε αυτή την δράση, θα επιδιώξουν να την σχεδιάσουν και να την εφαρμόσουν χωρίς διακρίσεις, και να  εργαστούν για τη μεγιστοποίηση των οφελών κοινής χρήσης και επανάχρησης του κώδικα των εφαρμογώ που χρησιμοποιείται απο τις κυβερνήσεις.

Αυτή τη συλλογική δράση την έχουν υπογράψει μέχρι και σήμερα 19 μέλη του OGP, έχουν υπογράψει χώρες όπως η Γαλλία, η Μεγάλη Βρετανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, κλπ, ενώ από την Ελλάδα υπογράφηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών- ΕΕΛΛΑΚ.

Η διευθύνουσα επιτροπή του OGP και  η Μονάδα Υποστήριξης, ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να υπογράψουν  τις 19 συλλογικές δράσεις που θα προωθήσουν την ατζέντα της ανοιχτής διακυβέρνησης στις χώρες τους και σε όλο τον κόσμο.

Ο στόχος της διακήρυξης είναι να δείξει ότι οι κυβερνήσεις και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη δημιουργία συγκεκριμένων τρόπων συνεργασίας για να προωθήσουν την ανοιχτή διακυβέρνηση.

Στο πλαίσιο του OGP έχει αναπτυχθεί η online πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα, το  OGP Toolbox, όπου παρουσιάζονται παραδείγματα χρήσης και διαθέσιμες λύσεις από μια ποικιλία εργαλείων όπως: ανοιχτές πύλες δεδομένων, πλατφόρμες δημόσιας διαβούλευσης, εργαλεία παρακολούθησης και συν-δημιουργίας νόμων, φόρουμ συζητήσεων, κοινωφελών λύσεων τεχνολογίας, online πλατφόρμες, κοκ. Το OGP – Toolbox, αποσκοπεί στη διευκόλυνση της υλοποίησης των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί από τις κυβερνήσεις στα εθνικά σχέδια δράσης και την ενθάρρυνση της συνεργασίας,  της ομαδικής μάθησης και της επαναχρησιμοποίησης πόρων μεταξύ των μελών του OGP.

cgfvvk3wsaaxpvs-e1461579481650


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ:   4η Παγκόσμια διάσκεψη  του Open Government Partnership

Πιστεύοντας ότι η ανοιχτή κυβέρνηση αποδίδει καλύτερα αποτελέσματα για τους πολίτες και ωθεί τις δημοκρατίες μας να προσανατολιστούν προς τους πολίτες και να γίνουν πιο  διαφανείς,  έτσι ώστε οι πολίτες να έχουν τα μέσα να συμμετάσχουν πιο ενεργά στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που επηρεάζουν τη ζωή τους, και οι κυβερνήσεις να εξυπηρετούν πραγματικά τους πολίτες.

Πεπεισμένοι ότι η διαφάνεια είναι απαραίτητη για να γίνουν οι δημοκρατίες μας πιο περιεκτικές, δίκαιες, και βιώσιμες ώστε να προωθήσουν τα οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά,  ατομικά και πολιτικά δικαιώματα για όλους, και ότι η διαφάνεια, η  υποχρέωση λογοδοσίας της κυβέρνησης και οι ανοιχτές κοινωνίες παρέχουν την ισχυρότερη εναλλακτική λύση στον αυταρχισμό και στους κλειστούς χώρους για την κοινωνία των πολιτών.

Αναγνωρίζοντας ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες και η αυξημένη διαθεσιμότητα των δεδομένων μεταμορφώνουν τον τρόπο που οι πολίτες και οι κυβερνήσεις αλληλεπιδρούν και δημιουργούν νέες ευκαιρίες για τη συμμετοχή, την υπευθυνότητα και τον συνεχή διάλογο.

Αποφασισμένοι να διατηρήσουμε τα υψηλότερα πρότυπα ακεραιότητας στις κυβερνήσεις μας και τις διοικήσεις μας, οι οποίες πρέπει να είναι απαλλαγμένες από τη διαφθορά και την εξυπηρέτηση του ευρύτερου δημοσίου συμφέροντος,

Έχοντας δεσμευτεί στους σκοπούς και τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών, όπως αντικατοπτρίζεται στο Χάρτη, καθώς και στις αρχές που κατοχυρώνονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς, καθώς και των λοιπών διεθνών πράξεων που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη χρηστή διακυβέρνηση.

* * *

Ανανεώνουμε τη δέσμευσή μας στις αρχές και τις αξίες του Open Government Partnership, όπως περιγράφονται στην Διακήρυξη Ανοιχτής  Διακυβέρνησης και ενθαρρύνουμε την υλοποίησή τους μέσω της εφαρμογής των δεσμεύσεων και των δράσεων που έχουν αναληφθεί από όλα τα μέλη.

Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες για ανοιχτές μεταρρυθμίσεις των κυβερνήσεων μας και να εμβαθύνουμε τη συνεργασία μεταξύ της κυβέρνησης και της κοινωνίας των πολιτών.

Αναγνωρίζουμε ότι μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, η επιτυχία του OGP θα αξιολογηθεί από την ικανότητά του να προωθήσει τις μεταρρυθμίσεις ανοιχτής διακυβέρνησης  προς όφελος των πολιτών, καθώς και από την εφαρμογή των δεσμεύσεων των Εθνικών Σχεδίων Δράσης,

Δεσμευόμαστε να προωθήσουμε τα όρια των μεταρρυθμίσεων της ανοιχτής διακυβέρνησης πέρα από τη διαφάνεια, για να προωθηθεί η ουσιαστική συμμετοχή, η λογοδοσία και η ανταπόκριση, καθώς και για δημιουργηθούν καινοτόμες συμμαχίες μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών και της κυβέρνησης που οδηγεί σε πιο συνεργατικές δημόσιες υπηρεσίες και διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Να προωθήσουμε τη μάθηση, το peer exchange, τη συγκεκριμένη συνεργασία και τις  συνεργατικές δράσεις που χτίζουν ανοιχτές κυβερνήσεις, με την υποστήριξη ψηφιακών και νέων τεχνολογιών.

Εμείς θα συμμετάσχουμε στην ανοιχτή διακυβέρνηση σε όλους δημόσιους οργανισμούς – σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις, τα κοινοβούλια,  τις εθνικές οντότητες, την κοινωνία των πολιτών, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τον ιδιωτικό τομέα –  για να δοθεί μια  νέα ώθηση  στο ρόλο της ανοιχτής διακυβέρνησης για την αντιμετώπιση  των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων των επόμενων δεκαετιών.

Θα στηρίξουμε και θα προωθήσουμε την ανάπτυξη του δικτύου ανοιχτής διακυβέρνησης σε όλο τον κόσμο.

Θα προωθήσουμε την ανοιχτή διακυβέρνηση σε όλο το σώμα των δημοσίων υπηρεσιών, ενθαρρύνοντας τις αλλαγές στην οργανωτική κουλτούρα και στην προώθηση των υψηλότερων προτύπων επαγγελματικότητας, ακεραιότητας και διαφάνειας.

Στα πλαίσια της προώθησης των αρχών της Διακήρυξης της Ανοιχτής Διακυβέρνησης, θα προστατεύσουμε και θα υπερασπίσουμε το χώρο λειτουργίας της κοινωνίας των πολιτών, θα υποστηρίξουμε τους μηχανισμούς που εξασφαλίζουν την εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών, και θα κρατήσουμε στο επίκεντρο της δουλειάς μας την συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και την πρακτική της συν-δημιουργίας.

Θα προστατεύσουμε, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, την ελευθερία της έκφρασης, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας του τύπου και όλων των μέσων ενημέρωσης, θα υπερασπιστούμε το ρόλο της δημοσιογραφίας ως μια κρίσιμη δύναμη για τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, και θα σταθούμε όρθιοι κατά των επιθέσεων και την φυλάκιση των δημοσιογράφων.

Θα υποστηρίξουμε την ανοιχτή διακυβέρνηση σε τοπικό επίπεδο, η οποία θα εμβαθύνει το θετικό αντίκτυπο των προσπαθειών μας και θα προωθήσουμε συμμετοχικές πρωτοβουλίες που θα φέρουν τις δημόσιες πολιτικές πιο κοντά στους πολίτες.

Θα υποστηρίξουμε χώρες που δεν συμμετέχουν,  κατόπιν αιτήσεώς τους,  στις προσπάθειες τους για ανοιχτές  μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησής τους,  για να προωθήσουμε ευρέως τις αξίες της ανοιχτής διακυβέρνησης, και να επεκτείνουμε στρατηγικά τα μέλη του OGP όπου υπάρχει ενδιαφέρον σε επιλέξιμες χώρες.

Δεσμευόμαστε να προωθήσουμε τις αξίες και τις αρχές της ανοιχτής διακυβέρνησης, ακόμη και σε άλλες παγκόσμιες πρωτοβουλίες, όπως το Sustainable Development Goals, τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος, έτσι ώστε το  OGP  να βοηθήσει στρατηγικά την εκ των προτέρων εφαρμογή των αρχών της ανοιχτής διακυβέρνησης, σε συντονισμό με τους καθιερωμένους μηχανισμούς παρακολούθησης και εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που υλοποιούνται από τα Ηνωμένα Έθνη.

Εμείς θα συνεχίσουμε να αμφισβητούμε τους εαυτούς μας,και ο ένας τον άλλον. στο πνεύμα του αγώνα OGP  για την κορυφή και για να προωθήσουμε τις συλλογικές δράσεις ανοιχτής διακυβέρνησης, ως μέσο για την προώθηση της ανοιχτής διακυβέρνησης και της εθνικής μεταρρύθμισης με τρόπους που εμπνέουν την ευρύτερη ανοιχτή διακυβέρνηση της κοινότητας.

Κάνουμε αυτές τις δεσμεύσεις σε μια μη δεσμευτική εθελοντική βάση, γνωρίζοντας ότι όλοι μας  είμαστε στο OGP επειδή μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο και ότι η πραγματική εντολή των κυβερνήσεων είναι να υπηρετούν το λαό τους.

* * *

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Οι συλλογικές δράσεις που προτείνονται για την υποστήριξη της παρούσας Διακήρυξης, προσφέρουν συγκεκριμένους τρόπους για να προωθήσουν την ανοιχτή διακυβέρνηση και τηΝ μεταρρύθμιση σε παγκόσμιο, εθνικό και υπο-εθνικό επίπεδο στους τομείς της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της καταπολέμησης της διαφθοράς, της βιώσιμης ανάπτυξης και της κλιματικής αλλαγής,  και τα κοινά ψηφιακά αγαθά.

Μέσω μιας συγκεκριμένης συλλογικής δράσης , η οποία είναι εθελοντική και μη δεσμευτική, και στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, κάθε μέλος της κυβέρνησης ή της κοινωνίας των πολιτών θα μοιράζεται τα εργαλεία, την τεχνογνωσία και την εμπειρία,  για την κινητοποίηση τεχνικών ή οικονομικών πόρων όπου είναι δυνατό και σκόπιμο.

Τα μέλη των κυβερνήσεων που είναι μέλη του OGP , όταν συμμετέχουν σε νέες συλλογικές δράσεις θα συνεργάζονται με την κοινωνία των πολιτών για να εξασφαλιστεί ότι  οι ενέργειες αυτές αντικατοπτρίζονται ως δεσμεύσεις σε τρέχοντα ή μελλοντικά εθνικά σχέδια δράσης τους. Τα μέλη των κυβερνήσεων που είναι μέλη του OGP, και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών επικυρώνουν μόνο τις συλλογικές δράσεις στις οποίες επιλέγουν να συμμετάσχουν.

 

ogp

Πηγή άρθρου: http://www.opengovpartnership.org

Leave a Comment