ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Συμμετοχή του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών στη Διαβούλευση για τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Στο πλαίσιο της Ανοιχτής Διαβούλευσης για τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού που διοργάνωσε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μεταξύ 3 και 17 Δεκεμβρίου 2020, ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ κατέθεσε τα σχόλια και τις προτάσεις του σχετικά με την ανοιχτότητα. Πυρήνας των προτάσεων της ΕΕΛΛΑΚ αποτελεί η θέση ότι η χρήση κλειστού λογισμικού στο δημόσιο τομέα και την εκπαίδευση δεν είναι συμβατή με την τοπική ανάπτυξη και το εθνικό συμφέρον για την Ελλάδα και την Ευρώπη.

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών(ΕΕΛΛΑΚ) με τις παρεμβάσεις που έκανε στη Διαβούλευση, προτείνει:

  • Την ενίσχυση του εγχώριου οικοσυστήματος ανάπτυξης και υποστήριξης εφαρμογών με την κατά προτεραιότητα υιοθέτηση και ανάπτυξη λογισμικού ανοιχτού κώδικα στα έργα πληροφορικής του δημοσίου τομέα,  μέσω της υιοθέτηση της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Ανοιχτό Κώδικα
  • Τα έργα πληροφορικής που χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους να διατίθενται ως λογισμικό ανοιχτού κώδικα και τη   δημιουργία ενός κεντρικού αποθετηρίου επαναχρησιμοποιήσιμου κώδικα/έργων κατ’ αναλογία του Joinup (https://joinup.ec.europa.eu/),
  • Τη δημιουργία Γραφείου Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα στην ΓΓΨΔΑΔ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δηλαδή μιας θεσμοθετημένης δομής η οποία θα μπορεί να καθοδηγεί και να υποστηρίζει τις δράσεις της πολιτικής ανοιχτότητας (οριζόντια υιοθέτηση εφαρμογών ανοιχτού κώδικα, αξιολογήσεις έργων και εφαρμογών, μετρήσεις, διάχυση καλών πρακτικών, ενημέρωση, κλπ), όπως ανακοίνωσε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη νέα στρατηγική της με τη δημιουργία του Open Source Programme Office (OSPO), του οποίο ηγείται ο κ. Ευάγγελος Τσαβαλόπουλος.
  • Τη δέσμευση του 1,5% του προϋπολογισμού των επενδύσεων του Δημοσίου Τομέα στην πληροφορική για την ανάπτυξη επαναχρησιμοποιήσιμων αρθρωμάτων Λογισμικού  Ανοιχτού  Κώδικα που θα μπορέσουν να ενισχύσουν την ανάπτυξη νέου λογισμικού μέσω επαναχρησιμοποίησης και οικονομιών κλίμακας και εύρους. Η επένδυση αυτή θα λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά, καθώς θα μειώσει σημαντικά το κόστος ανάπτυξης βασικών λύσεων για επιχειρήσεις και το Δημόσιο Τομέα και θα τους επιτρέψει να δημιουργήσουν πάνω σε αυτές,
  • Την υιοθέτηση ανοιχτών προτύπων και διεπαφών επικοινωνίας των πληροφοριακών συστημάτων. Για την εξασφάλιση της ψηφιακής κυριαρχίας (digital sovereignty) της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να μειωθεί η εξάρτηση του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα από συγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Δείτε αναλυτικά τις προτάσεις που κατέθεσε ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών στη Διαβούλευση ανά κεφάλαιο και άρθρο:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΟΡΑΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8_ΑΡΘΡΟ 8.1: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Leave a Comment