ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Οδηγίες για διαμόρφωση καταλόγων υπηρεσιών από το ISA²

Ο Κατάλογος Υπηρεσιών του του ISA² υποστηρίζει δημόσιες διοικήσεις στη δημιουργία ψηφιακών καταλόγων υπηρεσιών, ώστε να επιτρέπεται στους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες διοικήσεις σε όλη την Ευρώπη να έχουν πρόσβαση και να κατανοούν την κάθε υπηρεσία που προσφέρεται.

Τι κάνει ο Κατάλογος υπηρεσιών;

Ο κατάλογος υπηρεσιών στοχεύει στην ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των υπαρχουσών πυλών και των καταλόγων υπηρεσιών: δεδομένου ότι οι διοικήσεις έχουν αναπτύξει ψηφιακές υπηρεσίες χωρίς να συντονίζονται μεταξύ τους, η πρόσβαση σε αυτές και η συγκέντρωση τους σε ένα σημείο είναι πολύ περίπλοκη. Για να επιτευχθεί αυτό, δημιουργούνται συνοπτικές και κατανοητές περιγραφές, που όλες μαζί αποτελούν τον Κατάλογο Υπηρεσιών.

Γιατί υπάρχει ο Κατάλογος Υπηρεσιών; 

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι παντού και έτσι στις υπηρεσίες που προσφέρονται από τις δημόσιες διοικήσεις. Αυτό επαναπροσδιορίζει δραστικά και αναδιαμορφώνει τον τρόπο αλληλεπίδρασης των κυβερνήσεων με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Η πρόσβαση σε αυτές τις ψηφιακές καθώς και στις μη ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες ξεκινά με πληροφορίες που είναι εύκολες να βρεθούν από πολίτες και επιχειρήσεις, εξηγώντας τι δικαιούνται και υποχρεούνται, πώς μπορούν να ξεκινήσουν αυτές οι υπηρεσίες, ποιο είναι το κόστος κ.λπ. Η διαδικτυακή αναζήτηση για δημόσιες πληροφορίες μπορεί να αποδειχθεί σχετικά περίπλοκη, χωρίς να γνωρίζει ποιοι ιστότοποι / πλατφόρμες δημόσιας διοίκησης θα πρέπει να επισκεφθεί. Εκτός από το ότι είναι δύσκολο να βρεθούν, οι πληροφορίες μπορεί επίσης να είναι κακής ποιότητας (π.χ. δεν είναι πλέον ενημερωμένες). Αυτό περιπλέκει περαιτέρω το έργο της εύρεσης αξιόπιστων και ποιοτικών πληροφοριών.  

Παρά το γεγονός ότι οι κυβερνήσεις και οι δημόσιες διοικήσεις προσπάθησαν να ανταποκριθούν σε αυτήν την ανάγκη αναπτύσσοντας διαδικτυακές πύλες και καταλόγους ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, το πρόβλημα παραμένει, ειδικά λόγω των ακόλουθων εμποδίων: 

  • η έλλειψη κοινών περιγραφών,
  • οι πληροφορίες δεν είναι αρκετά αναλυτικές,
  • διασπορά πληροφοριών,
  • ασυνεπής δομή / μορφές πληροφοριών. 

Αυτά τα διάφορα εμπόδια καθιστούν δύσκολη την εφαρμογή φίλτρων και την ανάκτηση των σωστών πληροφοριών που ισχύουν για μια συγκεκριμένη κατάσταση.

Ως μέρος του Προγράμματος ISA², ο Κατάλογος Υπηρεσιών Δράσης δημιουργήθηκε για να βελτιώσει τη διαλειτουργικότητα των ηλεκτρονικών πυλών και καταλόγων που περιγράφουν τις δημόσιες υπηρεσίες. Η ικανότητα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις δημόσιες υπηρεσίες μέσω εφαρμογών σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο είναι σημαντική για την πρόσβαση σε εθνικές και διασυνοριακές υπηρεσίες. Η διασφάλιση ότι μια δημόσια υπηρεσία περιγράφεται μόνο μία φορά και ότι μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί είναι επίσης θεμελιώδης για την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης. Αυτό συμβάλλει στην εναρμόνιση του τρόπου με τον οποίο περιγράφονται αυτές οι δημόσιες υπηρεσίες και έτσι παρέχει έναν τρόπο για τη δομή τους με προσανατολισμό στον χρήστη για την ενίσχυση της αναζήτησης, της εύρεσης και της ολοκλήρωσης πληροφοριών που προέρχονται από διαφορετικές πηγές ή πύλες.

Σε ποιους απευθύνεται ο Κατάλογος Υπηρεσιών;

Η δράση υποστηρίζει τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις που λειτουργούν σε διαφορετικά επίπεδα (διεθνείς, εθνικές, περιφερειακές, ακόμη και τοπικές) και σε διάφορα πλαίσια (ενιαία ψηφιακή πύλη, διασυνοριακή, εθνική εναρμόνιση και άλλες συγκεκριμένες υλοποιήσεις). 

Πριν από λίγες ημέρες δημοσιεύτηκε το νέο φυλλάδιο, δείτε το νέο φυλλάδιο εδώ.

Leave a Comment